Borgenveien – forbedring av den trafikale situasjonen

Vi ønsker å skape en trygg skolevei og generelt forbedre trafikksituasjonen i Borgenveien.

Hva skal vi gjøre?

Prosjektområdet gjelder en cirka 100 meters strekning mellom Holmenveien og krysset Borgenveien/Ris skolevei. Strekningen er lite oversiktlig, og det kan oppstå farlige situasjoner mellom biler, syklister og gående.

Vi skal:

  • etablere ensidig sykkelfelt oppover på høyre side i Borgenveien, (sykling i blandet trafikk på venstre side)
  • legge ny asfalt på fortau, sykkelfelt og i veibanen
  • etablere en lomme for varelevering og fire HC-parkeringsplasser på venstre side
  • lage rundkjøring ved Plantasjen (krysset Borgenveien/Ris skolevei) som inkluderer egen løsning for sykling inn i rundkjøringen og fortau rundt rundkjøringen
  • etablere en ny avkjørsel til Ris skolevei
  • utvide fortau
  • sette opp ny belysning
  • plante trær og busker

Hva skjer når?

Oppstart var i oktober oktober 2021 og prosjektet ble helt ferdigstilt i juni 2022.

Konsekvenser for parkering

Prosjektet fører til at totalt 35 parkeringsplasser på begge sider av veien må fjernes permanent. Parkeringsplassene fjernes i forbindelse med arbeidene som skal skje på hovedstrekningen i Borgenveien - sør for den nye rundkjøringen i krysset Borgenveien/Ris skolevei. Bilister bes derfor om å benytte andre parkeringsplasser i området.

Fremkommelighet i anleggsperioden

Generelt vil det være redusert fremkommelighet mens prosjektet pågår, og vi oppfordrer alle som ferdes i området til å være oppmerksomme og vise hensyn.Det vil være mulig å passere forbi anleggsområdet med bil, sykkel og til fots. Vi legger også til rette for varelevering og adkomst til eiendommer.

Dispensasjon fra reguleringsplanen

For å kunne gjennomføre prosjektet søkte Bymiljøetaten våren 2021 om dispensasjon fra reguleringsplanen for området. Plan og bygningsetaten godkjente søknaden høsten 2021. Hoveddelen av tiltakene i prosjektet er i tråd med den gjeldende reguleringsplanen som ble vedtatt i 2002, men enkelte tiltak medførte at det måtte søkes om dispensasjon.

Se illustrasjon av reguleringsplanen som det ble søkt dispensasjon fra (JPG 0,7MB).

Hvor skjer det?

Tiltakene gjelder Borgenveien på strekningen mellom Holmenveien og krysset Borgenveien/Ris skolevei) – en strekning på rundt 100 meter.

Hvorfor gjør vi dette?

Området er en del av skoleveien til Ris skole og et område med mange brukergrupper. I dag fremstår området som lite oversiktlig, og det kan oppstå trafikkfarlige situasjoner mellom biler, syklister og gående.

Målet med prosjektet er å skape en trygg skolevei og generelt forbedre den trafikale situasjonen. Den nye løsningen for Borgenveien sikrer at området er i tråd med dagens standard og krav til trafikale løsninger.

Andre prosjekter i nærheten

I nærheten av prosjektet er det to konseptutvalgsutredninger (KVU) som kan nevnes:

KVU for Vinderenkrysset var ferdig i 2014 og ble sendt fra Bymiljøetaten over til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. For spørsmål, se kontaktinformasjon til byrådsavdelingen.

KVU for sykkeltilrettelegging fra Holmenveien (fra Ring 3) til Rasmus Winderens vei (ved Blindern T-bane) og Borgenveien (krysset Borgenveien/Ris skolevei til Ring 3) - pågår nå. Her ses det på alternativer for sykkeltilrettelegging på strekningene, og planen er å ha en anbefaling klar til starten av 2022. For spørsmål om dette, kontakt prosjektleder Johan Hobøl på e-post: johan.hobol@bym.oslo.kommune.no.

I Borgenveien mellom Diakonveien og Holmenveien skal Bymiljøetaten legge til rette for sykling i begge retninger. Les mer tilrettelegging for syklende og gående i Borgveien.

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten er byggherre.

EFLA AS er ansvarlig for prosjektering.

Østlandske vei og betong AS er utførende entreprenør.

Kontakt oss

Spørsmål om den praktiske utførelsen

Støy, varelevering, trafikkavvikling, sperringer, skilting etc., rettes til entreprenøren Østlandske vei og betong
Nabokontakt, Rolf Jarle Johansen
Mobil
E-post

Overordnete spørsmål

Hva som skal bygges, hvorfor det skal bygges etc. – kontakt Bymiljøetaten
Prosjektleder, Katarina Young