Borgenveien – forbedring av den trafikale situasjonen

Vi ønsker å å skape en trygg skolevei og generelt forbedre den trafikale situasjonen i Borgenveien.

Hva ønsker vi å gjøre?

På strekningen mellom Holmenveien og Plantasjen (krysset Borgenveien/Ris skolevei) søker vi om dispensasjon fra den gjeldende reguleringsplanen, for å forbedre den trafikale situasjonen i Borgenveien. 

Området fremstår i dag som lite oversiktlig, og det kan oppstå trafikkfarlige situasjoner mellom biler, syklister og gående. Tiltakene øker sikkerheten for myke og harde trafikanter, og tydeliggjør bruken av området.

Den nye løsningen for Borgenveien innebærer at det bygges; 

  • Ensidig sykkelfelt oppover på høyre side (sykling i blandet trafikk venstre side)
  • Ny asfalt
  • Lomme for varelevering og HC-parkering på venstre side
  • Rundkjøring ved Plantasjen (krysset Borgenveien/Ris skolevei)
  • Separat løsning for sykkelkobling inn i rundkjøringen
  • Fortau rundt rundkjøringen
  • Ny avkjørsel til Ris skolevei

Se detaljert tegning med forslag til ny løsning (JPG 0,2MB)
 

I nærheten av prosjektet er det to konseptutvalgsutredninger (KVU) som kan nevnes:
KVU for Vinderenkrysset var ferdig i 2014 og ble sendt fra Bymiljøetaten over til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. For spørsmål, se kontaktinformasjon til byrådsavdelingen.

KVU for sykkeltilrettelegging fra Holmenveien (fra Ring 3) til Rasmus Winderens vei (ved Blindern T-bane) og Borgenveien (krysset Borgenveien/Ris skolevei til Ring 3) - pågår nå. Her ses det på alternativer for sykkeltilrettelegging på strekningene, og planen er å ha en anbefaling klar til starten av 2022. For spørsmål om dette, kontakt prosjektleder Johan Hobøl på e-post: johan.hobol@bym.oslo.kommune.no

Hva skjer når?

Prosjektet tar sikte på gjennomføring i 2021 og tar imot merknader til den foreslåtte løsningen frem til 6.4.2021. Dispensasjonssøknaden sendes til Plan- og bygningsetaten etter dette. 

Varigheten på en eventuell anleggsperiode er ikke endelig fastsatt, men vil anslagsvis vare i rundt 6 måneder med planlagt oppstart andre halvår 2021.

Det ble sendt ut nabovarsel om prosjektet 19.3.2021. Det er mulighet til å stille spørsmål og komme med merknader til den foreslåtte løsningen. Frist for dette er 6.4.2021.  

Parkering

Forslaget innebærer at 35 parkeringsplasser må fjernes på strekningen mellom Holmenveien og Plantasjen (krysset Borgenveien/Ris skolevei). Bilister må derfor benytte alternative parkeringsplasser i området.

Dispensasjon fra reguleringsplanen

Den nye løsningen for Borgenveien sikrer at området er i tråd med dagens standard og krav til trafikale løsninger. Hoveddelen av tiltakene er i tråd med den gjeldende reguleringsplanen som ble vedtatt i 2002, men enkelte tiltak medfører at det må søkes om dispensasjon. Se illustrasjon av reguleringsplanen som det søkes om dispensasjon fra (JPG 0,7MB)

Hvor skjer det?

Tiltakene gjelder Borgenveien på strekningen mellom Holmenveien og Plantasjen (krysset Borgenveien/Ris skolevei) – en strekning på rundt 100 meter.

Hvorfor gjør vi dette?

I dag fremstår området som lite oversiktlig, og det kan oppstå trafikkfarlige situasjoner mellom biler, syklister og gående, og området er en del av skoleveien til Ris skole.

Målet med prosjektet er å skape en trygg skolevei og generelt forbedre den trafikale situasjonen. 

Hvem er ansvarlig?

Kontakt oss

Bymiljøetaten

prosjektleder

Katarina Young

E-post