Borgenveien – forbedring av den trafikale situasjonen

Vi ønsker å skape en trygg skolevei og generelt forbedre trafikksituasjonen i Borgenveien.

Hva skal vi gjøre?

Prosjektområdet gjelder en cirka 100 meters strekning mellom Holmenveien og krysset Borgenveien/Ris skolevei. Strekningen er lite oversiktlig, og det kan oppstå farlige situasjoner mellom biler, syklister og gående. 

Vi skal 

  • etablere ensidig sykkelfelt oppover på høyre side i Borgenveien, (sykling i blandet trafikk på venstre side)
  • legge ny asfalt på fortau, sykkelfelt og i veibanen
  • etablere en lomme for varelevering og fire HC-parkeringsplasser på venstre side
  • lage rundkjøring ved Plantasjen (krysset Borgenveien/Ris skolevei) som inkluderer egen løsning for sykling inn i rundkjøringen og fortau rundt rundkjøringen
  • etablere en ny avkjørsel til Ris skolevei
  • utvide fortau
  • sette opp ny belysning
  • plante trær og busker  

Hva skjer når?

Planlagt oppstart er i starten av oktober 2021 (uke 40) og planlagt ferdigstillelse er påsken 2022. 
Det vil gjenstå noe arbeid med beplanting og møblering oppe ved rundkjøringen, dette skal stå ferdig i løpet av mai. I mai skal det også legges rød asfalt på sykkelveien, og det vil da bli noe redusert fremkommelighet i noen dager mens arbeidet pågår.

Arbeidstid er hovedsakelig mandag-torsdag kl. 07-19, samt fredag 07-19 ved behov.

Arbeidene vil medføre noe støy i perioder fra blant annet graving og opplasting av masser, asfaltering, maskiner og lastebiler. Vi beklager ulempene arbeidene kan medføre.

Natt til onsdag 23. mars og natt til torsdag 24. mars er det nødvendig å gjøre asfalteringsarbeid ved vareleveringen til Rema 1000 og Coop Mega. Grunnen til at arbeidet må utføres på natten er for å ta hensyn til varelevering og trafikken inn og ut fra parkeringshuset på dagtid.  
Arbeidet er ikke veldig støyende, men kan medføre noe støy for de nærmeste naboene mellom Holmenveien 1 og Borgenveien 48-53.

Konsekvenser for parkering 

Prosjektet fører til at totalt 35 parkeringsplasser på begge sider av veien må fjernes permanent. Parkeringsplassene fjernes i forbindelse med arbeidene som skal skje på hovedstrekningen i Borgenveien - sør for den nye rundkjøringen i krysset Borgenveien/Ris skolevei. Bilister bes derfor om å benytte andre parkeringsplasser i området.

Parkeringsplassene foran Vinderenhuset fjernes onsdag 16. februar. Parkeringsplassene foran Vinderentorvet fjernes etter planen i månedsskiftet februar/mars. De nye HC-parkeringsplassene foran Borgenveien 50/52 vil bli tilgjengelige før HC-parkeringsplasser og andre parkeringsplasser fjernes foran Vinderentorvet. Det skiltes med parkering forbudt-skilt ett døgn før parkeringsplassene fjernes.

Fremkommelighet i anleggsperioden

Generelt vil det være redusert fremkommelighet mens prosjektet pågår, og vi oppfordrer alle som ferdes i området til å være oppmerksomme og vise hensyn.Det vil være mulig å passere forbi anleggsområdet med bil, sykkel og til fots. Vi legger også til rette for varelevering og adkomst til eiendommer.

Dispensasjon fra reguleringsplanen

For å kunne gjennomføre prosjektet søkte Bymiljøetaten våren 2021 om dispensasjon fra reguleringsplanen for området. Plan og bygningsetaten godkjente søknaden høsten 2021. Hoveddelen av tiltakene i prosjektet er i tråd med den gjeldende reguleringsplanen som ble vedtatt i 2002, men enkelte tiltak medførte at det måtte søkes om dispensasjon. 

 Se illustrasjon av reguleringsplanen som det ble søkt dispensasjon fra (JPG 0,7MB)

Hvor skjer det?

Tiltakene gjelder Borgenveien på strekningen mellom Holmenveien og krysset Borgenveien/Ris skolevei) – en strekning på rundt 100 meter.

Hvorfor gjør vi dette?

Området er en del av skoleveien til Ris skole og et område med mange brukergrupper. I dag fremstår området som lite oversiktlig, og det kan oppstå trafikkfarlige situasjoner mellom biler, syklister og gående.

Målet med prosjektet er å skape en trygg skolevei og generelt forbedre den trafikale situasjonen. Den nye løsningen for Borgenveien sikrer at området er i tråd med dagens standard og krav til trafikale løsninger.

Andre prosjekter i nærheten

I nærheten av prosjektet er det to konseptutvalgsutredninger (KVU) som kan nevnes:

KVU for Vinderenkrysset var ferdig i 2014 og ble sendt fra Bymiljøetaten over til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. For spørsmål, se kontaktinformasjon til byrådsavdelingen.

KVU for sykkeltilrettelegging fra Holmenveien (fra Ring 3) til Rasmus Winderens vei (ved Blindern T-bane) og Borgenveien (krysset Borgenveien/Ris skolevei til Ring 3) - pågår nå. Her ses det på alternativer for sykkeltilrettelegging på strekningene, og planen er å ha en anbefaling klar til starten av 2022. For spørsmål om dette, kontakt prosjektleder Johan Hobøl på e-post: johan.hobol@bym.oslo.kommune.no

I Borgenveien mellom Diakonveien og Holmenveien skal Bymiljøetaten legge til rette for sykling i begge retninger. Det kan du lese mer om her 

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten er byggherre.

EFLA AS er ansvarlig for prosjektering.

Østlandske vei og betong AS er utførende entreprenør.

 

Kontakt oss

Spørsmål om den praktiske utførelsen (støy, varelevering, trafikkavvikling, sperringer, skilting etc.) rettes til entreprenøren Østlandske vei og betong;

Nabokontakt

Rolf Jarle Johansen

Mobilnummer
95 27 09 06

E-post

Overordnete spørsmål (hva som skal bygges, hvorfor det skal bygges etc.) – kontakt Bymiljøetaten;

Prosjektleder

Katarina Young

E-post