Borgenveien – tilrettelegging for syklende og gående

Bymiljøetaten skal legge til rette for sykling i begge retninger i Borgenveien mellom Diakonveien og Holmenveien.

Hva skal vi gjøre?

  • Strekningen som er enveiskjørt mellom Lille Borgen vei og Tuengen allé skal skiltes slik at det blir lovlig å sykle i begge retninger. Samtidig planlegger vi å skilte forbud mot parkering på strekningen. 
  • Der det er plass til det vil vi utvide dagens fortau 0,5-1 meter ut i kjørebanen.
  • Det planlegges mindre innstramminger i enkelte kryss for korte ned avstanden for de gående og redusere farten til bilene, og det vurderes flere fartshumper i gata.
  • Der dagens asfalt er i dårlig tilstand vil vi frese den bort og legge ny asfalt. 

Mellom Fabritiusalleen og Lille Borgen vei ble det skiltet tillatt sykling mot enveiskjøring i 2021.

Hvor gjør vi det?

Det planlegges tiltak i Borgenveien mellom Diakonveien og Holmenveien. 

Når skjer dette?

Tiltakene er planlagt gjennomført i løpet av 2022.

Hvorfor gjør vi dette?

I Oslo har vi utfordringer knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk. Derfor er det nødvendig å legge bedre til rette for gående og syklende. Mellom Vinderen og Majorstua er det i dag få gode ruter å sykle. Med dette tiltaket ønsker vi å øke fremkommeligheten for syklende på strekningen. Bredere fortau vil også gjøre det tryggere og bedre å gå langs Borgenveien.

Innspill til planen

Har du spørsmål eller innspill kan disse sendes på e-post til postmottak@bym.oslo.kommune.no. Merk henvendelsen med 22/11058. Alle henvendelser er offentlige og blir arkivert. Frist for innspill er 28. april 2022. Innspill blir vurdert og svart ut etter at fristen er gått ut. Uttalelser og svar er offentlige.

Innspill fra bydelen

Bydelsutvalget i Vestre Aker behandlet i møte 10. februar 2022 forslag om tiltak. Bydelen vedtok å støtte forslaget om tilrettelegging for sykkel mot kjøreretningen.

Les sak og protokoll fra BU-møtet 10. februar.

Andre prosjekter i nærheten

  • Borgenveien mellom Holmenveien og krysset Borgenveien/Ris skolevei oppgraderes for å skape en trygg skolevei og generelt forbedre trafikksituasjonen. Les mer om prosjekt Borgenveien
  • KVU for sykkeltilrettelegging fra Holmenveien (fra Ring 3) til Rasmus Winderens vei (ved Blindern T-bane) og Borgenveien (krysset Borgenveien/Ris skolevei til Ring 3) - pågår nå. Her ses det på alternativer for sykkeltilrettelegging på strekningene, og planen er å ha en anbefaling klar til starten av 2022. For spørsmål om dette, kontakt prosjektleder Johan Hobøl på e-post: johan.hobol@bym.oslo.kommune.no