Til innhold
Kunngjøringer
 • Denne kunngjøringen er avsluttet. 

Bakgrunn

Oslo kommune har gjennom Program Bilfritt Byliv som mål å skape bedre bymiljø og økt byliv innenfor Ring 1. Ett av tiltakene innenfor programmet er å endre kjøremønsteret i sentrum av Oslo med mål om å redusere total biltrafikk og gi mer plass til gående og syklende. Det pågår flere større planarbeid og prosjekter tilknyttet Oslo sentrum som nytt regjeringskvartal, områderegulering for sentrum, oppgradering av trikkeinfrastruktur og sikringstiltak.

Nytt kjøremønster er utarbeidet med følgende prinsipper til grunn:

 • Kjøremønsteret skal bidra til mindre bilkjøring totalt sett
 • Kjøring til eiendommer og varelevering skal være mulig, samt kjøring til P-husene i sentrum
 • Kjøremønsteret bør være lesbart for bilister
 • Kollektivtraséene skånes i mest mulig grad for biltrafikk
 • Dagens gågatenett beholdes
 • Det unngås å påføre sykkeltraséene økt biltrafikk og etterstrebes å påføre dem mindre biltrafikk
 • Kjøremønsteret skal kunne skiltes iht. gjeldende regelverk
 • Hindring av muligheter for å kjøre gjennom prosjektområdet fra nord til sør og fra vest til øst
 • Gjennomkjøring henvises til Ring 1 og tunnel

Bymiljøetaten har tidligere sendt forslag til nytt kjøremønster på høring.

Se de nye skiltforskriftene her.

De endrede skiltforskriftene i forbindelse med Bystyrets vedtak av 25.04.2018:

 1. Bystyret ber byrådet bedre forholdene i sentrum for myke trafikanter, kollektivtrafikk og annen nyttetrafikk ved å gjennomføre følgende tiltak:
  • Christiania torg stenges med skilt for gjennomkjøring for motorisert ferdsel, med unntak for kollektivtrafikk.
  • Fridtjof Nansens plass stenges med skilt, med unntak for varelevering og kjøring til eiendommene.
 2. Bystyret ber byrådet sikre at ny HC-parkering er på plass før Fridtjof Nansens plass stenges.
 3. Bystyret ber byrådet orientere bystyret, gjennom fagkomiteen, om følgene for nyttetrafikken (håndverkere, varelevering, og lignende) etter at tiltakene har vært på plass i et år.

Den største endringen fra høringen av kjøremønsteret er at Fridtjof Nansens plass skal stenges for ordinær trafikk med skilt. Stengning av Christiania torv med skilt for gjennomkjøring ble hørt i forrige runde og er ikke endret fra den gang. 

Som ved alle trafikale endringer vil også nytt kjøremønster evalueres løpende etter implementeringen, for å vurdere virkningene av tiltakene og behovet for eventuelle videre endringer.

Høring skiltforskrifter

Høring for nytt kjøremønster har tidligere vært på en utvidet høringsrunde. Prinsippene for kjøremønsteret er det samme som sist, så nye og endrede skiltforskrifter vil denne gang gå på en ordinær høringsrunde på 3 uker.

Les mer om Bilfritt byliv her.

 

Kontakt

Bymiljøetaten

E-post