Bernt Ankers gate – oppgradering

Bernt Ankers gate skal oppgraderes. De fire kvartalene mellom Storgata og Møllergata skal legges bedre til rette for gående og syklende gjennom området. Gata vil få bredere fortau, smalere kjørebane med lommer for varelevering, regnbed og forbedret belysning. Arbeidene startet opp i april 2023, og er planlagt ferdigstilt i løpet av høsten 2023.

Hva skal vi gjøre?

Bernt Ankers gate er nedslitt, med bred kjørebane og smale fortau. Gata mangler også anlegg for håndtering av overvann. Bernt Ankers gate er valgt som hovedtrasé for syklende mellom Grønland og Møllergata/Torggata, og skal derfor tilrettelegges for syklende.

I tillegg til sykkeltilrettelegging skal vi også øke bredden på fortau og innsnevre veikryss. I tråd med krav om overvannsstrategien for Oslo er det planlagt etablering av separat overvannsnett, inkludert regnbed. Regnbed beplantes av vekster som utnytter vannet etter nedbør og bidrar til å rense overvannet. Videre har det vært fokus på å utbedre forholdene for varelevering. Prosjektet omfatter også etablering av forbedret belysning der det er behov, reasfaltering og endret kjøremønster i to av kvartalene.

Det er ingen beplantning i gata i dag. I tillegg til nevnte regnbed er det håp om å plante noen trær. Dagens korttidsparkering i gata fjernes til fordel for bredere fortau og rom for varelevering. Gata vil også få nye sykkelstativ og benker.

Det vil fjernes 31 korttidsparkeringer. Alle HC-parkeringer videreføres.

Fortausdekke

I forprosjektet ble det besluttet at Bernt Ankers gate skulle ha granittdekke på fortauene. Bakgrunnen for dette var at det ut fra kartet i Estetisk plan for Oslo ble forstått at Bernt Ankers gate er en del av planen og ifølge den skal ha granittdekke på fortau. Det ble senere avklart med Plan- og bygningsetaten at Bernt Ankers gate utgjør grensen for planen, men at gata ikke omfattes av Estetisk plan. Bernt Ankers gate omfattes heller ikke av områdereguleringen for sentrum, og det er derfor ingen føringer for at Bernt Ankers gate skal gis en høyere standard enn andre gater. Prosjektet har derfor vurdert at Bernt Ankers gate er en underordnet sidegate i Oslos gatehierarki, i motsetning til for eksempel Torggata, Kirkegata og Karl Johans gate.

Granittdekke har høyere kostnader knyttet til etablering, drift og vedlikehold enn asfalt. Derfor ble det besluttet å legge asfaltdekke både på fortau og kjørebane. I krysset med Torggata vil dekket i Torggata fortsatt være gjennomgående i krysset og på fortauene. For å koble sammen det estetiske uttrykket mellom Torggata og Bernt Ankers gate, er det også planlagt å videreføre dekket i Torggata i detaljer på fortauene i Bernt Ankers gate, samt under sykkelparkeringene, ved trær og benker.

Valg av utforming

I forprosjektsfasen ble beboere, bedrifter og gårdeiere i Bernt Ankers gate invitert til å gi sine innspill til muligheter og utfordringer i gata. Basert på disse innspillene, og Gatenormal for Oslo kommune, ble planer for ombyggingen konkludert. Det er mange ulike ønsker og hensyn som må tas, og flere vanskelige avveiinger.

Kvartalene mellom Calmeyers gate og Møllergata er ikke detaljregulert, og det har derfor vært mulig å søke PBE om planlagte tiltak med dispensasjon fra gjeldende regulering. Kvartalet mellom Storgata og Calmeyers gate er detaljregulert, og utformingen i dette kvartalet måtte være i tråd med reguleringen. Nærmest Storgata har behovet for areal til varelevering i Bernt Ankers gate økt når Storgata har blitt en ren kollektivgate. Det er derfor behov for å opprettholde areal til snuing av kjøretøy som leverer varer nederst i Bernt Ankers gate.

Hva skjer når?

Anleggsarbeidet startet i slutten av april.

Kvartalene mellom Torggata og Møllergata

Mellom Torggata og Møllergata gjenstår skilting i kvartalet mellom Torggata og Mariboes gate. Kjøreretningen skal snus nordover, og derfor vil skilting bli ferdigstilt når kvartalet mellom Calmeyers gate og Torggata åpnes for trafikk igjen. Øvrige arbeider (siste lag av asfalt i kjørebanen) blir utført våren 2024.

Kvartalet mellom Storgata og Calmeyers gate

For kvartalet mellom Storgata og Calmeyers gate gjenstår legging av siste lag med asfalt i kjørebanen og etablering av beplanting (trær og pyntegress i regnbed). Dette vil bli utført våren 2024 når temperaturen tillater det. Deler av kvartalet brukes som riggplass til arbeidene i kvartalet mellom Calmeyers gate og Torggata er ferdig.

Kvartalet mellom Calmeyers gate og Torggata

Kvartalet mellom Calmeyers gate og Torggata er stengt for all trafikk med unntak av adkomst til eiendommer og varelevering. Arbeid med å grave overvannsanlegg og drensledning til regnbed og grøfter for kabler og ledninger i gata pågår, og det er derfor begrenset fremkommelighet i kortere perioder. På grunn av værforhold og tæle i bakken fra slutten av november og i desember er arbeidene blitt forsinket. Fremdrift og reell sluttdato er til vurdering.

Endringer i fremdriftsplanen kan forekomme. Vi anslår at prosjektet i all hovedsak blir ferdigstilt i løpet av 2023, men at legging av siste lag asfalt i kjørebanen og beplantning blir gjennomført våren 2024, da dette er væravhengig.

Informasjon til naboer

Støy i anleggsperioden

Vanlig anleggsstøy må påregnes i arbeidstiden, men det er ikke planlagt spesielt støyende arbeider. Vi beklager eventuell støy og andre ulemper arbeidet medfører.

Arbeidstiden er mandag-fredag, kl. 07 – 19. Unntak kan forekomme, men vil i så fall varsles.

Stenging av innkjørsler til portrom/parkeringshus

I korte perioder blir det nødvendig å stenge inn-/utkjørsler for bil i gata. Dette vil varsles i forkant med e-post, samt lapp ved den aktuelle oppkjørselen.

Hvor skjer det?

Bernt Ankers gate, strekningen mellom Møllergata og Storgata.

Hvorfor pusser vi opp Bernt Ankers gate?

Oslo kommune har mål om å øke sykkelandelen til 25 % i 2025. For å oppnå dette er blant annet Plan for sykkelveinettet i Oslo blitt utarbeidet, som viser hvor sykkelrutene skal gå. Hensikten er å etablere et sammenhengende og tett sykkelveinett i Oslo sentrum med god framkommelighet, sikkerhet og attraktivitet for syklister.

Møllergata vil bli en enda viktigere sykkeltrasé i forbindelse med utbyggingen av nytt regjeringskvartal og vil bidra til å knytte dagens sykkeltilrettelegging i Oslo sentrum med Sankt Hanshaugen og videre nordover.

Hvem er ansvarlig?

Tiltakshaver: Bymiljøetaten

Entreprenør: Mesta

Kontakt oss

Anleggsleder og nabokontakt (mandag-fredag kl. 08-16)
Rimante Johnsen
Mobil
Bymiljøetaten
Telefon