Bernt Ankers gate – oppgradering

Hva skal vi gjøre?

Bernt Ankers gate skal få en ansiktsløftning. De fire kvartalene mellom Storgata og Møllergata skal tilrettelegges for syklende gjennom området. Oppgraderingen skal samtidig ivareta behovene til fotgjengere og varelevering. I forkant av oppgraderingen skal Vann- og avløpsetaten fornye vannledningen i gata. 

Da vannledningen ligger dypest tar vi den først og den generelle oppgraderingen følger deretter.

Vannledningen i Bernt Ankers gate er fra 1893 overmoden for utskiftning. Ny vannledning vil bedre kapasiteten på ledningsnettet og sikre brannvannsdekningen i området.

Valgt metode kalles utblokking. Den gamle vannledningen knuses fra innsiden, samtidig trekkes en ny vannledning inn i den samme traseen. Metoden bidrar til redusert graving, kortere anleggstid, lavere utslipp og lavere kostnader. Eksisterende kummer må rives og bygges opp på nytt, i tillegg må vi montere nye ventiler og koblinger.

Det gamle vannrøret er blokket og det nye trekkes gjennom den gamle traséen. Trekkingen tar kun noen timer. Så snart røret er på plass starter byggingen av kummer i hullet trekkingen er gjennomført. Det gamle vannrøret er blokket og det nye trekkes gjennom den gamle traséen. Trekkingen tar kun noen timer. Så snart røret er på plass starter byggingen av kummer i hullet trekkingen er gjennomført.
Mellom Torggata og Calmeyers gate er det av ulike grunner ikke mulig å bruke metoden utblokking. Dermed må vi åpne en 24 meter lang grøft for å skifte ut vannledningen.

Entreprenøren forventer at det vil ta fire uker å bygge kummene i kryssene Møllergata, Mariboes gate og Torggata. Så snart kummene er fullført og gata er avrettet startet gravingen av 24 meter kabelgrøft på motsatt side av Torggata, med oppstart omtrent ved motorsykkelparkeringen.Entreprenøren forventer at det vil ta fire uker å bygge kummene i kryssene Møllergata, Mariboes gate og Torggata. Så snart kummene er fullført og gata er avrettet startet gravingen av 24 meter kabelgrøft på motsatt side av Torggata, med oppstart omtrent ved motorsykkelparkeringen.

Når vannrøret er lagt starter oppgraderingen av gata og tilpassing for syklende. Vi skal også øke bredden på fortau og innsnevre veikryss. I tråd med krav om overvannsstrategien for Oslo er det planlagt etablering avseparat overvannsnett, inkludert regnbed. Regnbed beplantes av vekster som utnytter vannet etter nedbør og bidrar til å rense overvannet. Videre har det vært fokus på å ivareta tilretteleggingen for varelevering. Prosjektet omfatter også etablering av forbedret belysning der det er behov, reasfaltering og endret kjøremønster i to av kvartalene.

Det er ingen beplantning i gata i dag. I tillegg til nevnte regnbed er det planlagt å plante noen trær. Dagens korttidsparkering i gata fjernes til fordel for bredere fortau og rom for varelevering. Det vil videre bli tilrettelagt for at turnébusser til Sentrum scene kan parkere i kvartalet mellom Calmeyers gate og Torggata. Det er også planlagt utplassering av sykkelstativer og benker.

Hva skjer når?

Arbeidene med vannledningen starter i slutten av mars 2022. Når arbeidet med vannrøret er fullført starter gateopprustningen. Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten har koordinert aktivitetene for å korte ned samlet gjennomføringstid og redusere belastningen av prosjektene. Slik det ser ut i dag ligger det an til oppstart gateopprusting høst 2022. Da ingen av de prekvalifiserte entreprenørene kommunen har avtale med hadde anledning til å utføre oppdraget må arbeidet legges på anbud til hele markedet. Dette forsinker kontraheringen av entreprenør og utsetter oppstart av gateeopprustningen tilsvarende. Vi gir tilbakemelding så snart vi har ytterliger informasjon. 

Fase 1: mars 2022 - august 2022

Utskifting av vannledninger mellom Calmeyers gate og Møllergata 
Groper i gatekryssene og et kortere strekk åpen grøft (se bilde i bilderull på toppen av siden)

Fase 2: høst 2022 - høst 2023

Gateopprustning
Oppgradering fra fasade til fasade i hele gatas lengde.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Hvor skjer det?

Bernt Ankers gate, strekningen mellom Møllergata og Storgata.

Hvorfor pusser vi opp Bernt Ankers gate? 

Indre Oslo Øst ble bygget ut i perioden 1880-1910. Gatene og mye av den infrastrukturen som ikke er synlig til daglig ble anlagt/bygget samtidig. Dermed er vann- og avløpsledningene mer enn 100 år gamle og overmodne for utskiftning. 

Vann- og avløpsetaten har prioritert ledningene i vårt arbeid med kontinuerlig ledningsfornyelse. Prosjektområdet som vi kaller Hausmania omfatter ledningene i gatestrukturen mellom Storgata og Fredensborgveien og mellom Hammersborggata og Hausmannsgate.

Arbeidet foregår gjennom ulike prosjekter for å unngå groper og grøfter over alt samtidig. I Bernt Ankers gate skal vi kun rehabilitere vannledningen, avløpsledningen ble rehabilitert med strømpe for noen år siden. Vi utfører arbeidet for å bedre kapasiteten på vann- og avløpsledningene og for å sikre brannvannsdekningen i området. Samtidig bygger vi nye kummer for å skifte ut vanngodset, ventiler og andre rørdeler.

Oslo kommune har mål om å øke sykkelandelen til 25 % i 2025. For å oppnå dette er blant annet Plan for sykkelveinettet i Oslo blitt utarbeidet, som viser hvor sykkelrutene skal gå. Hensikten er å etablere et sammenhengende og tett sykkelveinett i Oslo sentrum med god framkommelighet, sikkerhet og attraktivitet for syklister. I de opprinnelige planene var Youngs gate tiltenkt å være hovedfartsåre mellom Grønland og Møllergata. Da det ble besluttet å flytte holdeplassen i Storgata fra Brugata til andre siden av Ring 1, ble Youngs gate uaktuell som sykkeltrasé. Valget falt da på Bernt Ankers gate som hovedtrasé for syklende mellom Grønland og Møllergata/Torggata.

Møllergata vil bli en enda viktigere sykkeltrasé i forbindelse med utbyggingen av nytt regjeringskvartal og vil bidra til å knytte dagens sykkeltilrettelegging i Oslo sentrum med Sankt Hanshaugen og videre nordover. 

Bernt Ankers gate er i dag dominert av bred kjørebane med bilparkering og varetransport i alle fire kvartalene. Gata har en god del fotgjengere til tross for smale fortau, spesielt konsentrert rundt Torggata. Sykling foregår i blandet trafikk, og den tosidige parkeringen gjør trafikkbildet stedvis trangt og uoversiktlig. Sykling er ikke tillatt mot enveiskjøring i de to øvre kvartalene, men syklister er allikevel observert å bruke gata begge retninger. Selve gateløpet og overflatene i Bernt Ankers gate er nedslitt og i liten grad tilpasset krav til universell utforming. En korttidstelling av trafikkmengden høsten 2019 viser at ca. 1000 biler kjører gjennom gata hvert døgn.

Det er dårlig belysning i de to øvre kvartalene, mot Møllergata, og det er hovedsakelig denne strekningen som får flere lysarmaturer. 

Byggherre

Bymiljøetaten er byggherre.

Kontakt oss

Kommunikasjonsrådgiver

Gjermund Nordtug

E-post