Bernt Ankers gate – oppgradering

Hele Bernt Ankers gate skal få en ansiktsløftning. Den 350 meter lange strekningen over fire kvartaler, mellom Storgata og Møllergata, skal bli hovedtrasé for syklende mellom Møllergata/Torggata og Grønland/Stenersgata. Oppgraderingen skal samtidig ivareta behovene til fotgjengere og varelevering.

Hva skal vi gjøre?

I tillegg til tilrettelegging for syklende skal vi også øke bredden på fortau og innsnevre veikryss. I tråd med krav om overvannsstrategien for Oslo er det planlagt etablering av nytt overvannsnett i hele strekningen, inkludert regnbed. Regnbed beplantes av vekster som utnytter vannet etter nedbør. Videre har det vært fokus på å ivareta tilretteleggingen for varelevering. Prosjektet omfatter også etablering av forbedret belysning der det er behov, reasfaltering og endret kjøremønster i to av kvartalene.

Det er ingen beplantning i gata i dag. I tillegg til nevnte regnbed er det planlagt å plante noen trær. Dagens korttidsparkering i gata fjernes til fordel for bredere fortau og rom for varelevering. Det vil videre bli tilrettelagt for at turnébusser til Sentrum scene kan parkere i kvartalet mellom Calmeyers gate og Torggata. Det er også planlagt utplassering av sykkelstativer og benker.

Hva skjer når?

Vi forventer anleggsstart for gateopprustningen sensommer/tidlig høst 2022. 

Vann- og avløpsetaten skal oppgradere de over hundre år gamle hovedledningene for vann og avløp i Bernt Ankers gate og Calmeyers gate for å bedre kapasiteten og sikre brannvannsdekningen i området.  Arbeidet er ment å starte februar/mars 2022 og ferdigstilles i løpet av høsten. Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten har koordinert aktivitetene for korte ned samlet gjennomføringstid og redusere belastningen av prosjektene. Gateopprustingen starter opp så snart arbeidet med ledningsnettet er fullført. 
I januar ble dispensasjonssøknad fra gjeldende reguleringsplan for gata sendt. Når dispensasjonssøknaden er godkjent vil prosessen med å anskaffe entreprenør gå i gang.  


Tidsplan:

  • Januar 2022 sendes dispensasjonssøknad fra gjeldende reguleringer (det er ikke mindre enn 4 gjeldende reguleringsplaner for gata)
  • Februar/mars 2022 starter Vann- og avløpsetaten utskifting av hovedvannledning i Bernt Ankers gate og Caleyers gate.
  • Gateopprustingen går i gang så snart Vann- og avløpsetaten har gjennomført sine arbeider. 

Meld deg på nyhetsbrevet vårt


Hvor skjer det?


Bernt Ankers gate, strekningen mellom Møllergata og Storgata

Hvorfor pusser vi opp Bernt Ankers gate? 


Oslo kommune har mål om å øke sykkelandelen til 25 % i 2025. For å oppnå dette er blant annet Plan for sykkelveinettet i Oslo blitt utarbeidet, som viser hvor sykkelrutene skal gå. Hensikten er å etablere et sammenhengende og tett sykkelveinett i Oslo sentrum med god framkommelighet, sikkerhet og attraktivitet for syklister. I de opprinnelige planene var Youngs gate tiltenkt å være hovedfartsåre mellom Grønland og Møllergata. Da det ble besluttet å flytte holdeplassen i Storgata fra Brugata til andre siden av Ring 1, ble Youngs gate uaktuell som sykkeltrasé. Valget falt da på Bernt Ankers gate som hovedtrasé for syklende mellom Grønland og Møllergata/Torggata.

Møllergata vil bli en enda viktigere sykkeltrasé i forbindelse med utbyggingen av nytt regjeringskvartal og vil bidra til å knytte dagens sykkeltilrettelegging i Oslo sentrum med Sankt Hanshaugen og videre nordover. 

Bernt Ankers gate er i dag dominert av bred kjørebane med bilparkering og varetransport som forekommer i alle fire kvartalene. Gata har en god del fotgjengere til tross for smale fortau, spesielt konsentrert rundt Torggata. Sykling foregår i blandet trafikk, og den tosidige parkeringen gjør trafikkbildet stedvis trangt og uoversiktlig. Sykling er ikke tillatt mot enveiskjøring i de to øvre kvartalene, men syklister er allikevel observert å bruke gata begge retninger. Selve gateløpet og overflatene i Bernt Ankers gate er nedslitt og i liten grad tilpasset krav til universell utforming. En korttidstelling av trafikkmengden høsten 2019 viser at ca. 1000 biler kjører gjennom gata hvert døgn.

Det er dårlig belysning i de to øvre kvartalene, mot Møllergata, og det er hovedsakelig denne strekningen som får flere lysarmaturer. 
 

Kontakt oss

Bymiljøetaten er byggherre

Kontaktpersoner
ProsjektlederKommunikasjonsrådgiver
Sara StridGjermund Nordtug
postmottak@bym.oslo.kommune.nogjermund.nordtug@bym.oslo.kommune.no