Til innhold

Osloelevene presterer best på nasjonale prøver

Resultatene på nasjonale prøver for 5. trinn viser at Oslo oppnår det beste fylkesvise resultatet i både regning, engelsk og lesing. Blant de ti største kommunene er det kun Bærum som har et tilsvarende resultat som Oslo. Mer enn hver tredje elev i Oslo presterer på høyeste mestringsnivå.

I dag ble resultatene for nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. trinn offentliggjort. Formålet med nasjonale prøver er å gi kunnskap om elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk.

Oslo har færrest elever på laveste mestringsnivå blant fylkene på samtlige prøver. Særlig i engelsk er andelen som presterer på laveste mestringsnivå langt lavere enn landsgjennomsnittet, og det har aldri før vært så få elever på dette mestringsnivået i Oslo.

Oslo skiller seg særlig ut ved at mange elever presterer på høyeste mestringsnivå. Eksempelvis presterer om lag 36 prosent av 5. trinnselevene på høyeste mestringsnivå i lesing.
Blant de ti største kommunene gjør også Oslo det godt. Kun Bærum har et tilsvarende resultat som Oslo.

- Gode resultater henger sammen med god undervisning og tett oppfølging av elevene. Dette har vært kjerneverdier i osloskolene i mange år. Jeg vil gratulere både elever, deres lærere og skolelederne, sier direktør Astrid Søgnen i Utdanningsetaten.

- Imidlertid har vi fortsatt for mange elever på laveste mestringsnivå. Vi må også sikre at de elevene som trenger større utfordringer får det. Derfor må vi fortsette vår systematiske og målrettede innsats for at alle elevene i Osloskolen skal få realisert sine evner og anlegg, fortsetter hun.

Oslo er det fylket med flest skalapoeng på alle de tre prøvene. Det skiller seks poeng mellom Oslo og fylket med lavest poeng i lesing, og fem poeng i engelsk og regning. Oslo oppnår 53 skalapoeng, nest beste fylke oppnår 51 poeng, mens det nasjonale snittet er 50.

Resultater på nasjonale prøver 5. trinn

Lesing

Tabell for lesing

Kilde: udir.no

Regning

Tabell for regning

Kilde: udir.no

Engelsk

Tabell for engelsk

Kilde: udir.no

Deltakelse i Oslo

Elevsammensetningen i Osloskolen gjør at langt flere elever kan vurderes for fritak i Oslo sammenliknet med resten av landet (§ 2-8). Andelen som faktisk fritas er imidlertid lavere i Oslo enn på landsbasis, sett i forhold til andelen elever som kan vurderes for fritak.
Tabellen viser gjennomføringstall for nasjonale prøver, Oslo og nasjonalt, 2015 og 2016.

Gjennomføringstall for nasjonale prøver, Oslo og nasjonalt, 2015 og 2016
PrøveIkke deltatt % 2016Ikke deltatt % 2015Fritatt % 2016Fritatt % 2015Andel som kan vurderes for fritak*
Engelsk 5. trinn, Oslo0,50,67,76,523,7
Engelsk 5. trinn, nasjonalt1,61,94,94,47,6
Regning 5. trinn, Oslo0,50,57,16,823,7
Regning 5. trinn, nasjonalt1,51,84,13,77,6
Lesing 5. trinn, Oslo0,40,38,37,323,7
Lesing 5. trinn, nasjonalt1,42,94,94,97,6


 Kilde: Skoleporten, offentlige skoler.
* Andel som kan vurderes for fritak på bakgrunn av vedtak om særskilt norskopplæring §2-8 (kilde: GSI skoleåret 2015-2016)

Fakta om nasjonale prøver

Skoleporten (Utdanningsdirektoratet)
Analyse av nasjonale prøver (Utdanningsdirektoratet)
PISA; TIMSS og nasjonale prøver – hva er forskjellen (Utdanningsdirektoratet)