Viktig informasjon til lærlinger og lærekandidater i Oslo

Koronasituasjonen har ført til endringer i fagopplæringa i Norge. Her har vi samlet relevant informasjon for deg som går i lære i Oslo.

Lærlinger er ansatte

Som lærling eller lærekandidat er du ansatt i en bedrift. Det er arbeidsgiver som regulerer arbeidsforholdet også for lærlinger og lærekandidater. Du skal møte på jobb som vanlig, hvis du ikke får annen beskjed fra bedriften.

Du finner oppdatert informasjon på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Har du blitt permittert eller har du fått varsel om permittering?

Du får informasjon om permittering fra arbeidsgiver/lærebedrift. Du kan også kontakte din tillitsvalgte i bedriften hvis du har spørsmål.

Husk at permittering er en midlertidig situasjon, og at arbeidsavtalen din fortsatt gjelder.

Registrer deg arbeidsledig og søk om dagpenger hos NAV

Veileder for utfylling av søknad om dagpenger for lærlinger (PDF 0,1MB)

Du finner informasjon dagpenger for permitterte lærlinger på nav.no.

Ordningen med dagpenger for lærlinger er forlenget til og med 30. juni 2021.

I søknaden om dagpenger til NAV,  må du laste opp og legge ved:

 • Permitteringsvarselet du har fått fra arbeidsgiveren din.
 • Arbeidsgiveren/lærebedriften din må også fylle ut et skjema fra NAV som heter "Bekreftelse på arbeidsforhold og permittering". Hvis bedriften ikke har dette klart ennå må enten du eller bedriften ettersende dette til NAV.
  Avklar med din nærmeste leder hvordan dere løser dette.
 • Arbeidsavtalen din. Hvis du ikke finner den, ta kontakt med arbeidsgiver eller opplæringskontoret ditt.
 • Lærekontrakten din.
  • Lærebedrift eller opplæringskontor kan finne lærekontrakten i Altinn (papirkontrakter) eller VigoBedrift (digitale kontrakter. 
  • Papirkontrakt finner du i elektronisk postkasse (E-boks eller Digipost).
  • Elektronisk kontrakt (e-kontrakt) finner du på vigo.no.

Lærlinger kan slippe de siste månedene av læretida

Kunnskapsdepartementet har bestemt at lærlinger som avlegger prøve våren 2021 og består denne, ikke må fullføre resten av læretida for å få fag- eller svennebrev og vitnemål. Du må selvsagt avtale med bedriften om du kan avslutte læretida etter prøven. Dette gjelder også lærlinger som har vært permittert i inntil tre måneder.

Du kan gi skriftlig samtykke til å gå opp til prøve tidligere enn planlagt dersom både du og bedriften er enige om at du er forberedt til prøven. Hvis prøven blir bestått, kan du også fritas for læretida som står igjen. Se nærmere informasjon på udir.no.

Fag- og svenneprøver uten at hele prøvenemnda er tilstede

Vanligvis skal hele prøvenemnda være tilstede ved oppstart og avslutning av fag- og svenneprøve. Nå har Kunnskapsdepartementet bestemt at nemndene selv kan vurdere om «fleire enn eitt» av medlemmene skal være tilstede ved prøvestart og prøveslutt. Dette vil gjøre prøvegjennomføringen enklere og redusere smittefaren.

Permitterte lærlinger kan få opplæring

Det er mange permitterte lærlinger som spør seg om de kan følge opplæring når de er permitterte. Kunnskapsministeren gjorde det klart 3. april at det nå blir gjort unntak fra regelen om at man ikke kan kombinere dagpenger og utdanning.

Dette ble avklart i en pressemelding om ordningen med lønnskompensasjon for lærlinger 3. april. Der står det blant annet: «Kompensasjonsordningen for lærlinger forankres i dagpengeregelverket, men det vil blant annet gis unntak for krav til minsteinntekt og fra bestemmelsen om at man ikke kan kombinere dagpenger og utdanning.»

Det kan ta tid før NAV får innarbeidet dette i sine regler. Det vitkige er at lærlingene blir klar over at de kan og bør delta i opplæringsaktiviteter i opplæringsontoret bedriften er med i eller i bedriften.

Det er likevel ikke tillatt at en permittert lærling jobber i en annen bedrift. Dette vil helt klart være i strid med reglene. Lærlinger kan altså delta på praktiske opplæringsaktiviteter, men ikke jobbe under permittering.

Digitalt opplæringsprogram for lærlinger

Nå er det mange lærlinger som er permitterte eller står i fare for å bli permitterte. Utdanningsetaten har heller ikke mulighet til å avholde samlinger for lærlinger. Vi har derfor samla informasjon som er til hjelp i permittering og forberedelse til fagprøva i et opplæringsprogram på nett.

Opplæringsprogrammet inneholder ulike refleksjonsoppgaver som kan utfordre lærlingene på viktige og generelle områder av utdanningen. Det arbeidet lærlingene gjør i programmet kan være utgangspunkt for en oppfølgingssamtale i etterkant.

Gå til opplæringsprogrammet

Fag- og svennebrevutdelinga i Rådhuset er avlyst

Vi må dessverre avlyse utdelinga som skulle ha vært i mai. Vi håper vi snart kan avholde utdelinger i Rådhuset igjen.