Tilskudd for lærebedrifter

Ordinært tilskudd

Bedrifter som har aktive kontrakter med lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater eller kandidater for fagbrev på jobb får tilskudd fra Utdanningsetaten. Bedrifter trenger ikke å søke, tilskuddet utbetales automatisk i juni og desember hvert år.
Les mer om tilskuddet på sidene til Utdanningsdirektoratet

Se de gjeldene satsene for tilskuddet

Tilretteleggingstilskudd til opplæring i lærebedrifter

Lærebedrifter og opplæringskontor kan søke om tilretteleggingstilskudd for kandidater med behov for ekstra oppfølging og veiledning. Det gjelder også for kandidater med svake norskferdigheter og kort botid i landet.

Opplæring i bedrift skal normalt tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte kandidat. Dersom kandidaten har behov for tilrettelegging ut over dette kan det søkes om tilretteleggingstilskudd. Tilskuddet skal bidra til å dekke kostnader som ikke dekkes av det ordinære tilskuddet til lærebedrifter.

Det kan søkes hele året, men midlene utbetales bare to ganger i året - juli og desember.

Kort om ordningen

 • Tilskuddet skal benyttes til ekstra personellressurs for tettere oppfølging og tilrettelegging i opplæringen.
 • Ordningen skal stimulere bedrifter til å gi flere muligheten til å oppnå et fag-/svennebrev eller grunnkompetanse. 
 • Målet er kvalifisering til arbeid innenfor både ordinært og tilrettelagt arbeidsmarked.

Hvem kan søke?

 • Målgruppen er lærlinger/lærekandidater under 25 år som har ulike grader av ekstra tilretteleggingsbehov.
 • Det gjelder også for kandidater med svake norskferdigheter og botid under 6 år.

Tilretteleggingstilskuddet avhenger av behovet for ekstra tilrettelegging. Normalt tilskudd er 1-6 timer per uke med timesats på 250 kr, i særlige tilfeller kan det innvilges inntil 10 timer i uka.

Slik søker du

Fyll ut det elektroniske søknadskjemaet og legg ved dokumentasjon som etterspørres. Det er viktig at behovet for ekstra tilrettelegging begrunnes.

Elektronisk søknadsskjema

Tildelingskriterier

For at bedriften skal få innvilget tilretteleggingstilskudd må kandidaten:

 • Ha ekstra behov for tilrettelegging, i form av blant annet tettere oppfølging og veiledning. Dette må dokumenteres gjennom sakkyndig vurdering fra PPT, BUP/DPS, fastlege eller andre helseforetak.
 • Ved søknad på grunn av svake norskferdigheter må det dokumenteres når kandidaten flyttet til Norge, og karakteren to eller lavere i norsk fra vg2 eller særskilt norskopplæring.
 • Være under 25 år.
 • Ha en godkjent lære-/opplæringskontrakt i Oslo.

For lærlinger/lærekandidater med store og sammensatte vansker kan det i særskilte tilfeller innvilges tilskudd inntil 10 timer i uka.

Kriterier:

 • Dokumentasjon på en diagnose som gir betydelige utfordringer i jobbhverdagen.
 • Lærebedriften må ha særlig kompetanse til å tilrettelegge og følge tett opp lærlingen.
 • PPT vil være med i vurdering av timeantall.

Behandling av søknaden og utbetaling av tilskudd

Søknader behandles to ganger i året og vedtak fattes for ett år av gangen. Tilskuddet utbetales i juli og desember.

Det kan søkes om tilskudd ett år frem i tid og ett år tilbake i tid. Fylkeskommunen kan kreve at deler av tilskuddet tilbakebetales dersom kontrakten heves i løpet av tilskuddsperioden.

Kontakt

Har du spørsmål i forbindelse med tilretteleggingstilskuddet? Kontakt oss på e-post til: fagpost.fag@osloskolen.no

Tiltak for å ta igjen redusert opplæring etter pandemien

Nå kan opplæringskontorer og frittstående lærebedrifter søke om tilskudd til ekstra opplæringstiltak for nye lærlinger. Ordningen gjelder for lærlinger som har inngått lærekontrakt fra høsten 2021, og for nye lærlinger i 2022. Hensikten med tiltaket er å supplere redusert opplæring i Vg1 og Vg2 på grunn av pandemien.

Dere må jobbe med minimum ett av disse opplæringstiltakene for å søke:

 • Styrket opplæring i lærefaget
 • Tiltak for å gjøre lærlingene bedre yrkesforberedt

Søknaden sendes på eget skjema. Omfang av opplæringen, faglig innhold og budsjett for tiltaket må beskrives. Det er mulig å søke om inntil kr 10.000,- per lærling som deltar. Etter gjennomført opplæring, må deltagerliste sendes til avdeling for fagopplæring som grunnlag for utbetaling.

Det er løpende søknadsfrist for tiltaket, så lenge det finnes midler.

Last ned søknadsskjema her