Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en ny opplæringsordning for voksne arbeidstakere som ønsker å gjennomføre opplæring fram til fagbrev i bedriften de er ansatt i. Du må ha ett års relevant yrkeserfaring for å starte opplæringen.

Hva er forskjell på fagbrev på jobb og fagbrev som praksiskandidat?

  • Fagbrev på jobb ble opprettet i 2018 og er en ny vei til fagbrev og svennebrev. Den er et alternativ for ufaglærte som ikke har nok arbeidserfaring til å ta fagprøve som praksiskandidat.

Hvilke lærefag er aktuelle?

Alle lærefag er aktuelle for fagbrev på jobb, men det betyr ikke at ordningen blir tatt i bruk i alle lærefag. Det er bedrifter og kandidater selv som tar initiativ til å komme i gang.

Hva kreves av bedriften?

Bedriften må være godkjent som lærebedrift. Nye lærebedrifter kan søke om godkjenning til avdeling for fagopplæring: 

Lærebedriftene får lærlingtilskudd for kandidaten per måned. Satsen er den samme som for voksne lærlinger (basis II tilskudd). Se satser hos Utdanningsdirektoratet.

Hva er kravene til forkunnskaper og erfaring hos kandidatene?

Kandidaten må 

  • ha minst ett års arbeidserfaring i minst 80 prosent stilling i det aktuelle lærefaget
  • være ansatt i lærebedriften som søker, og ha arbeidsavtale som dekker hele læretiden
  • ha fullført grunnskoleopplæring eller være realkompetansevurdert til bestått
  • snakke og skrive norsk på linje med andre lærlinger og faglærte i faget

For kandidater som ikke har hatt heltidsstilling, må praksisen regnes om til prosent av en full stilling.

Kandidater som har utfordringer med norsk

  • Kravet til ordningen er B1-nivå i lesing og skriving.
  • Servicesenteret ved Oslo voksenopplæring tester de som ikke kan dokumentere grunnskoleutdanning fra hjemlandet, i norsk, matte og engelsk. Denne testen kan også brukes for å sjekke at norskferdighetene er gode nok for Fagbrev på jobb-ordningen.

Hva inneholder opplæringen?

Opplæringen i bedrift skal ta utgangspunkt i den ordinære læreplanen for Vg3 i faget. I utgangspunktet skal alle kompetansemålene som er beskrevet i læreplanen gjennomføres. Dersom kandidaten er realkompetansevurdert, skal de målene som er vurdert gjennomført fra før utelates fra opplæringsplanen til kandidaten.

Bedriften skal gi kandidaten opplæring som tilsvarer den opplæringen lærlinger i faget får. Kandidatene har de samme rettighetene som andre medarbeidere i bedriften.

Hvor lenge varer opplæringen?

Opplæringen i bedrift skal vare i minst ett år. Realkompetansevurderingen eller bedriftens egen vurdering av kandidaten blir grunnlaget for hvor lang opplæringstiden i bedrift skal være. Bedriften bør sende inn anbefaling til læretid sammen med kontrakten.

Maksimal opplæringslengde for ansatte i heltidsstillinger er 3 år. Unntaket er lærefag med 4,5 års ordinær læretid der maksimal opplæringslengde er 3,5 år.

Får kandidatene lønn?

De som tegner kontrakt om fagbrev på jobb beholder sin vanlige lønn.

Eksamen og fagprøve

Alle må avlegge og bestå en 5-timers skriftlig eksamen i faget før bedriften melder kandidaten opp til fag- eller svenneprøve. Noen fag har to eksemener som må bestås før oppmelding til fagprøve.

Lengden på fagprøven varierer fra fag til fag, men er alltid en omfattende praktisk oppgave som inkluderer planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av et helt stykke arbeid.

Hva skjer med kandidater som slutter i bedriften?

Hvis en kandidat slutter i bedriften, blir kontrakten om fagbrev på jobb automatisk avsluttet.

Slik går dere fram for å inngå kontrakt om fagbrev på jobb

 

Steg 1: Gjør avtale med arbeidsgiver

Kandidater for fagbrev på jobb må starte med å avklare med arbeidsgiver om denne opplæringsordningen er aktuell. Når begge parter er enige om å inngå en kontrakt for opplæringen, kan dere planlegge veien videre.

Steg 2: Lag en plan for opplæring i bedrift

Bedriften og kandidaten må utarbeide en plan for opplæringen kandidaten skal få. Lærebedriften har ansvaret for å sette opp og gjennomføre opplæringsplanen. Denne skal ta utgangspunkt i læreplanen for faget og eventuelt den kompetansen som er dokumentert gjennom realkompetansevurderingen eller tidligere dokumentert erfaring i faget.

Steg 3: Send inn kontrakt og dokumentasjon 

Kontrakt for fagbrev på jobb, arbeidsavtale og dokumentasjon på arbeidserfaring sendes til: 

Utdanningsetaten, avdeling for fagopplæring
Postboks 6127 Etterstad
0602 OSLO

Realkompetansevurdering ved Oslo voksenopplæring

Oslo Voksenopplæring kan kartlegge kandidatens realkompetanse. Fordelen med dette er at kandidaten kan få godskrevet deler av læretida. Dersom det blir gjennomført realkompetansevurdering, skal denne legges ved kontrakta.

Ta kontakt med Oslo VO servicesenter på Fyrstikktorget.

Kandidater med rett til opplæring for voksne kan bli realkompetansevurdert gratis. For de som ikke har rett, må vurderingen betales av arbeidsgiver eller kandidaten selv. Prisliste finner dere hos Oslo Voksenopplæring.

Kontaktinformasjon