Skoleskyss og vennetur for elever med enkelttransport

I noen tilfeller kan elever som får drosjestransport, ha med venner eller søsken hvis det er ledig plass i bilen.

Ordningen forutsetter at:

  • eleven har vedtak om enkelttransport med drosje for en lenger periode på grunn av funksjonshemming eller skade/sykdom og er alene i bilen
  • eleven bor i Oslo,
  • eleven og alle som sitter på går på samme skole,
  • drosjen har nødvendig sikringsutstyr til alle i bilen.

Det er foreløpig ikke satt en grense for antall venne-/søskenturer, men vi legger til grunn at dette ikke vil gjelde for hver dag.

Bestilling av vennetransport

Skolen skal i samarbeid med foresatte vurdere om en elev kan ta med seg venner i drosjen. Vennetransport gjelder kun fra skolen til elevens bosted.

Følgende rutine gjelder:

  1. Skolen lager en oversikt over inntil fem venner som foresatte har sagt er aktuelle å ta med. Oversikten må inneholde kontaktinformasjon til elevenes foresatte.
  2. Foresatte til eleven innhenter samtykke fra vennenes foresatte (inntil fem venner). Bruk samtykkeskjema til vennetransport (PDF 0,1MB).
  3. Skolen mottar skjemaene for samtykke og oppbevarer disse sammen med en oversikt over vennene.
  4. Skolen informerer Oslo Taxibuss om at eleven kan ha med seg venner hjem i drosjen.
  5. Oslo Taxibuss registrer i sitt system at eleven kan ha med seg venner hjem, slik at sjåførene er informert.
  6. Hvis ikke eleven har med seg vennen/vennene når drosjen henter eleven, kan ikke drosjen vente på at disse kommer.

Når eleven vil ha med seg venner hjem etter skolen, gir enten eleven eller vennen beskjed til en ansatt på skolen slik at skolen er informert om transporten. Hvis vennen ikke er på listen over venner med samtykke, skal skolen nekte vennen å bli med på transporten.

Det er tidspunkter for elevens transport i kjøreplan som gjelder. Tidspunktene kan ikke endres fordi eleven skal ha med seg venner.

Ved ankomst til elevens adresse overtas tilsynsansvaret for eleven og vennene til elevens foresatte slik det er angitt i skjema for samtykke. Drosjen skal ikke kjøre vennene til andre steder enn elevens bostedsadresse.

Bestilling av søskentransport til/fra skolen

Skolen skal i samarbeid med foresatte vurdere om en elev kan ta med seg søsken i transport til/fra skolen. Transport til skolen gjelder bare for søsken som går på samme skole som eleven.

Skolen må gi beskjed til Oslo Taxibuss hvis en elev skal kunne ha med søsken, slik at det kan registreres i Oslo Taxibuss sine systemer. Skolen må oppgi elevens ID.

Hvis søsken ikke er tilstede når drosjen ankommer bostedsadressen, fraktes eleven alene til skolen. Dersom Oslo Taxibuss organiserer transporten til skolen som oppsamlingstransport den aktuelle dagen, kan søsken ikke være med i bilen.

Søsken transporteres sammen med eleven til elevens avleveringssted i samsvar med kjøreplanen. Drosjen skal ikke kjøre søsken til andre steder enn elevens avleveringssted.

Bror/søster transporteres sammen med eleven til elevens vanlige avleveringssted. Drosjen skal ikke kjøre bror/søster til andre steder enn avleveringsstedet.