Resultater fra nasjonale prøver for 8. og 9. trinn 2018

Resultatene fra nasjonale prøver ble lagt frem av Utdanningsdirektoratet 23. oktober. Oslo har stabilt gode resultater. Lærerne er godt i gang med å bruke resultatene til å følge opp elevenes læring.

Oslo har det beste fylkesvise resultatet på samtlige prøver

  • Oslo skiller seg fra andre fylker ved at de har flest elever på øverste mestringsnivå på alle prøvene, og lav andel elever på de laveste mestringsnivåene.
  • Samtidig gjør elevene det noe svakere i regning på 8. trinn sammenliknet med i fjor.
  • På de øvrige prøvene er resultatene like gode som i fjor.

- Først og fremst vil jeg berømme Oslos lærere som arbeider godt med å utvikle elevenes ferdigheter hver eneste dag. Resultatene forteller om solid undervisning og god faglig ledelse på skolene, sier Astrid Søgnen.

- Byrådet har slått fast det viktigste målet for Osloskolen er at flere elever fullfører og består videregående opplæring. Vi følger derfor nøye med på elevens utvikling, og nasjonale prøver gir oss kunnskap underveis. Prøvene gir læreren mulighet til å se akkurat hva eleven trenger hjelp med, og hva skolen kan gjøre for eleven. Våre lærere er gode til å følge opp, og Utdanningsetaten kurser lærere så de får de verktøyene de trenger for å få det til, fortsetter hun.

Lesing

I Oslo får elevene 53 skalapoeng i gjennomsnitt. Dette innebærer at elevene ligger 3 skalapoeng over landsgjennomsnittet. 21 prosent av elevene er på høyeste mestringsnivå i lesing, og det er færre enn i fjor. Oslo har også færre på det laveste mestringsnivået, men her er det jevnere mellom fylkene.

Bilde som viser resultatene til 8. trinn lesing
Bilde som viser resultatene til 8. trinn lesing. Bilde: Oslo kommune

Regning

I regning får Osloelevene 52 skalapoeng, noe som er en tilbakegang fra i fjor. Mestringsnivåfordelingen i regning viser at Oslo har noen færre elever på mestringsnivå 5, men flere på mestringsnivå 1. Ser man på resultatene over tid ser man også at det er naturlige svingninger og endringene er fremdeles ikke så store at man kan snakke om en trend.

- Dette vil vi analysere for å se hva elevene har opplevd som utfordrende, og om vi kan bli enda flinkere til å støtte lærerne i regneopplæringen, sier Astrid Søgnen.

Bilde som viser resultater regning 8. trinn
Bilde som viser resultater regning 8. trinn. Bilde: Oslo kommune

Engelsk

I engelsk får elevene 53 skalapoeng i snitt. Det er kun små endringer i mestringsnivåfordelingen.

Bilde av resultater engelsk 8. trinn 2018
Bilde av resultater engelsk 8. trinn 2018. Bilde: Oslo kommune

Fritak

Elever som kan fritas er elever med enkeltvedtak om enten spesialundervisning eller særskilt språkopplæring. Andelen som faktisk fritas, er lavere i Oslo enn på landsbasis, sett i forhold til andelen elever som kan vurderes for fritak. I tillegg til fritatte elever, er det også elever som ikke deltar på prøvene på grunn av dokumentert eller udokumentert fravær. Oslo er det fylket med lavest andel elever som ikke har deltatt.

Tabell som viser fritak
Tabell som viser fritak. Bilde: Oslo kommune

Les mer om prøver og kartlegginger i Osloskolen.