Resultater nasjonale prøver 5. trinn 2018

Resultatene for nasjonale prøver 5. trinn 2018 viser at færre elever i Oslo enn noen sinne er på mestringsnivå 1 i lesning; det tilsvarer 4 skoleklasser.

Oslo og Bærum har 53 skalapoeng på hver prøve: lesing, regning og engelsk. Det er 3 skalapoeng bedre enn det nasjonale snittet i hver ferdighet. Utdanningsdirektoratet har tidligere uttalt at 3 skalapoeng kan tilsvare nesten ett års faglig forsprang.

– Jeg er glad og imponert over dette resultatet, og særlig fordi færre elever presterer på mestringsnivå 1. Dette innebærer at 119 færre elever leser dårlig i år sammenlignet med i fjor. Det tilsvarer 4 hele skoleklasser som har et bedre utgangspunkt for å klare seg godt i videre skolegang, sier direktør i Utdanningsetaten, Astrid Søgnen.

– Jeg vil gjerne takke alle lærere og skoleledere som har fulgt opp elevene helt fra de startet på skolen. Innsatsene for bedre leseferdigheter har gått over mange år, og har effekt. Fagteamene i Utdanningsetaten bistår skolene med på de laveste trinnene , og godt samarbeid mellom lærere, rektorer og fagteam gir mer læring hos elevene, fortsetter hun.

Flest elever i Oslo presterer på høyeste mestringsnivå

“Oslo skiller seg ut ved at mange elever presterer på høyeste mestringsnivå. I lesing presterer om lag 36 prosent av elevene i Oslo på det høyeste mestringsnivået i lesing. Til sammenlikning presterer 26 prosent av elevene i Akershus på høyeste mestringsnivå i lesing. Oslo har også færrest elever på laveste mestringsnivå i lesing, kun 15 prosent. Vi ser de samme mønstrene også i resultatene fra regning og engelsk.”, skriver Utdanningsdirektoratet på sine sider.

Elevene i Oslo får 53 skalapoeng i både lesing og regning og engelsk. Dette er høyest score blant fylkene og av de ti største kommunene er det Bærum som oppnår tilsvarende. Gjennomsnittet for Norge er 50 skalapoeng.

Lesing 5. trinn

Femteklassingene i Oslo oppnår 53 skalapoeng. 14,8 prosent presterer på mestringsnivå 1 mot 16,7 prosent i fjor. 36,2 prosent presterer på mestringsnivå 3 mot 35,6 i fjor.

Bilde viser gjennomsnittlige poeng og elever fordelt på mestringsnivå for fylket, lesing 5. trinn
Gjennomsnittlige poeng og elever fordelt på mestringsnivå for fylket, lesing 5. trinn. Bilde: Oslo kommune

Regning 5. trinn

Skalapoengene er stabile på 53 poeng som i fjor. 16,7 prosent presterer på mestringsnvivå 1, mot 18, 0 i fjor. 38,1 prosent presterer på mestringsnivå 3 mot 36,1 i fjor.

Viser resultater for nasjonale prøver i regning for 5. trinn
Viser resultater for nasjonale prøver i regning for 5. trinn. Bilde: Oslo kommune

Engelsk 5. trinn

Skalapoengene er stabile på 53 poeng som i fjor. 14,0 prosent presterer på mestringsnivå 1 mot 15,5 prosent i fjor. 35,6 presterer på mestringsnivå 3 mot 36,3 prosent i fjor.

Bildet viser gjennomsnittlige poeng og elever fordelt på mestringsnivå for fylket, engelsk 5. trinn.
Bildet viser gjennomsnittlige poeng og elever fordelt på mestringsnivå for fylket, engelsk 5. trinn. Bilde: Oslo kommune

Deltakelse i Oslo

Utdanningsdirektoratets statistikk viser at prøvedeltakelsen for osloelevene er omtrent som i fjor.

  • Elevsammensetningen i Osloskolen gjør at langt flere elever kan vurderes for fritak i Oslo sammenliknet med resten av landet (elever med § 2-8-vedtak, særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever).
  • Andelen som faktisk fritas er imidlertid lavere i Oslo enn på landsbasis, sett i forhold til andelen elever som kan vurderes for fritak. Samtidig er andel elever med "ikke deltatt", mindre i Oslo enn i resten av landet.
Oversikt over deltakelse i Oslo
PrøveIkke deltatt % i 2018Ikke deltatt % i 2017Fritatt % i 2018Fritatt % i 2017Andel som kan vurderes for fritak*
Engelsk 5. trinn Oslo0.60,46,36,322,3
Engelsk 5. trinn nasjonalt1,31,45,75,48,1
Regning 5. trinn Oslo0,40,46,26,122,3
Regning 5. trinn nasjonalt1,21,254,78,1
Lesing 5. trinn Oslo0,40,46,96,822,3
Lesing 5. trinn nasjonalt1,11,25,95,48,1

*Andel som kan vurderes for fritak på bakgrunn av vedtak om særskilt norskopplæring §2-8