Tilsynsresultater

Inndragninger av bevillinger i 2016

Full skjenkestopp i Oslo

Det er full skjenkestopp i Oslo som følge av koronasituasjonen. Dette gjelder foreløpig til og med 21. januar 2021. Fordelingen av ekstra statlige midler til serveringssteder med skjenkebevilling i Oslo kommune er nå klar.

Lovbrudd får konsekvenser.Ved brudd på alkoholloven kan kommunen inndra en salgs- eller skjenkebevilling fra en uke til ut bevillingsperioden hvis:

  • Kravet til uklanderlig vandel ikke lenger er oppfylt
  • Bevillingshaver ikke oppfyller sine forpliktelser etter alkoholloven eller bestemmelser gitt i medhold av denne
  • Overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av annen lovgivning når bestemmelsene har sammenheng med alkohollovens formål
  • Det har forekommet gjentatt narkotikaomsetning
  • Det har forekommet gjentatt diskriminering

I spesielle tilfeller kan kommunen suspendere en serveringsbevilling. Da må stedet stoppe skjenkingen med en gang. I etterkant av en suspensjon, kan bevillingen bli tilbakekalt. Når man ikke har bevilling, kan man hverken servere eller skjenke på stedet.

Oversikt over steder som har fått inndratt bevilling i 2016
Navn på stedType bevillingLengdeÅrsak
Fisk og Vilt, Youngstorget 2AServeringsbevillingServeringsbevillingen er tilbakekalt ut bevillingsperioden #Politimessige forhold
Den Røde Mølle Mat & Vinhus, Brugata 9Serverings- og skjenkebevillingServeringsbevillingen er tilbakekalt og skjenkebevillingen er inndratt ut bevillingsperioden #Økonomisk vandel****
To kokker, Brugata 3BServerings- og skjenkebevillingServeringsbevillingen er tilbakekalt og skjenkebevillingen er inndratt ut bevillingsperioden #Økonomisk vandel****
Ivars kro, Grønland 14Serverings- og skjenkebevillingServeringsbevillingen er tilbakekalt og skjenkebevillingen er inndratt ut bevillingsperioden #Økonomisk vandel****
Next Door, Romsås senter 1Skjenkebevilling10 dagerDet ble skjenket alkohol selv om bevillingen var inndratt

*Forhold av politimessig art: Ordensforstyrrelser, vold, salg og bruk av narkotika og liknende forhold tilknyttet skjenkestedet, typisk dokumentert gjennom politirapporter.

**Skjenking til åpenbart påvirkede: At en person som er åpenbart påvirket av rusmidler på et skjenkested får servert eller drikker alkohol.

***Åpenbart påvirket person i lokalet: At det befinner seg en person som er åpenbart påvirket av rusmidler på skjenkestedet, som ikke blir vist ut av personalet.

****Vandel: Alkoholloven krever at sentrale personer tilknyttet driften av skjenkestedet ikke har forbrutt seg mot alkoholloven, skatte-, avgifts- og regnskapsloven.

*****Omsetningsoppgave: Alle bevillingshavere skal hvert år betale et bevillingsgebyr for å opprettholde retten til å skjenke eller selge alkoholholdig drikk. Størrelsen på bevillingsgebyret blir fastsatt på bakgrunn av opplysningene i omsetningsoppgaven.

#Ut fireårsperioden: En kommunal salgs- eller skjenkebevilling gis for inntil fire år om gangen.

Her kan du se hvem som fikk inndratt bevillingen i 2015