Velferdsteknologi - avstandsoppfølging av kronisk syke

Hva

VIS – velferdsteknologi i sentrum er et samarbeid mellom de fire bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og St. Hanshaugen og Lovisenberg Diakonale sykehus.

VIS avstandsoppfølging 2.0 er et prosjekt som er en del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram i regi av Helsedirektoratet. Avstandsoppfølging er et tilbud til innbyggere med kronisk sykdom. Ved hjelp av teknologiske løsninger følges innbyggere opp på avstand. De utfører målinger (for eksempel blodtrykk, puls, oksygenmetning, vekt, blodsukker) selv, og svarer på enkle spørsmål knyttet til sin helse. Disse målingene går over til bydelen hvor et oppfølgingssenter følger dem opp. I dette prosjektet er det forskere med for å måle effektene av avstandsoppfølging. Det er en randomisert kontrollert studie (RCT). Det vil si at den ene halvparten av brukerne som inkluderes i dette prosjektet vil komme i en kontrollgruppe og den andre halvparten i en intervensjonsgruppe.

Oslo kommune har også andre velferdsteknologiske løsninger som elektroniske medisindispensere, trygghetsalarmer med mer.

Se erfaringer fra brukere med kronisk sykdom på Youtube

Hvor

I bydelene og på sykehuset

Hvorfor

Hensikten er å gi innbyggere med kronisk sykdom mer kunnskap om sin egen helse og sykdom. De blir fulgt opp og veiledet av helsepersonell fra bydelene slik at de kan forebygge forverring og tidlig fange opp endringer i sykdomsbildet, for å unngå unødvendige innleggelser. Dette gir økt mestring og mulighet for å ta mer ansvar for sin egen helse.

Hvem

Prosjekteier er direktørene i bydelene og direktør på Lovisenberg Diakonale sykehus.

Når

Prosjektet er fra 01.10.2018 til 30.09.2021.

Kostnad

Prosjektet får midler fra Helsedirektoratet.

Organisasjon

Bydel Grünerløkka
Prosjektleder
Hanne Eggen
Mobilnummer: 905 22 269
E-post: hanne.eggen@bga.oslo.kommune.no

Bydel Sagene
Prosjektleder
Cathrine Einarsrud
Mobilnummer: 960 99 318
E-post: cathrine.einarsrud@bsa.oslo.kommune.no

Bydel Gamle Oslo
Prosjektleder
Espen Mikkelsen
Mobilnummer: 952 22 145
E-post: espen.mikkelsen@bgo.oslo.kommune.no

Bydel St. Hanshaugen
Prosjektleder
Kristin Skrede
Mobilnummer: 906 87 188
E-post: kristin.skrede@bsh.oslo.kommune.no