Trygg ung

Bakgrunn

Prosjektet Trygg ung er en del av Program for folkehelsearbeid i Oslo.

Mens rusbruken blant norske ungdommer har vist en nedgang de siste årene, viser tallene en motsatt tendens i vestlige bydeler i Oslo. Tjenestene i Bydel Ullern rapporterer om utagerende festing og overdreven bruk av både lovlige og ulovlige rusmidler i enkelte ungdomsmiljøer.

Voksenpersoner med ansvar er ofte fraværende i slike situasjoner. Bydelen er bekymret for at den etablerte ruskulturen har en liberaliserende effekt på holdninger til og omgang med rus, og at dette igjen kan bidra til tidligere rusdebut og høyere rusforbruk.

Målgruppe

Barn og unge i alderen 12–20 år, samt deres foreldre og foresatte.

Formål

Formålet med Prosjektet Trygg ung er å bevisstgjøre ungdom og deres foreldre om holdninger til rus generelt, egen rusbruk, påvirkningsmekanismer og potensielle skadevirkninger av rusbruk. Dette for at ungdom skal kunne ha det gøy, uten at det skal gå på bekostning av deres helse og trygghet.
 

Tiltak

  • Rusforebyggende miljøarbeid i og utenfor skoletiden.

Dette skal bidra til at flere elever mestrer skolehverdagen, får mindre skolefravær og fullfører videregående opplæring. Bydelen har ansatt en egen miljøarbeider/rusforebygger.

  • Foreldrestøttende tiltak.

Foreldre skal gis støtte og kompetanse i rollen som tenåringsforelder og tilstrekkelig informasjon om ungdomskultur og rusmidler.

  • Kompetansehevende tiltak for ansatte.

Ansatte i førstelinjetjenesten og i Utdanningsetaten som møter barn og ungdom i sitt daglige virke, skal gis riktig kompetanse til å avdekke rusmisbruk, og sikre tidlig og riktig hjelp til de som har behov.