Trygg i Oslo – TRiO

Trygg i Oslo (TRiO) er et samvirkenettverk for trygghet og beredskapsarbeid i Oslo.

Hva

Trygg i Oslo (TRiO) er et samvirkenettverk for trygghet og beredskapsarbeid i Oslo.

Gjennom TRiO har Oslo kommune utviklet og iverksatt Oslomodell for trygghetsarbeid. Modellen tar utgangspunkt i at kommunens egne virkemidler på tvers av sektorer tas i bruk gjennom en samordnet innsats også med statlige og private aktører.

Trygghetsarbeidet har bidratt til å bygge opp et konkret samarbeid med politiet og andre aktører for å løse oppgaver hvor aktørene er avhengige av kommunens forebyggende innsats.

Hvor

Oslomodellen, som grunnlag for samordnet innsats, skal videreutvikles slik at erfaring fra trygghetsarbeidet kan brukes til en særlig innsats i de områdene av byen som oppleves som minst trygge.

Når byen bygges ut og offentlig rom oppgraderes, skal tiltak som skaper trygghet prioriteres.

Hvorfor

Gjennom en årrekke har byrådets politiske valg og prioriteringer vært at kommunen skal ligge i forkant av utviklingen og ha en god beredskap, som skal sikre innbyggerne hjelp og viktige tjenester ved katastrofer, pandemier eller terror.

Beredskapsetaten vil prioritere arbeidet med trygghet i Oslo i årene framover, og har store forventninger til resultater fra trygghetsarbeidet og i hvor stor grad et målrettet og en samordnet innsats vil gi gode resultater for kommunens beredskapsarbeid.

Målet er å samle alle operasjonelle aktører for å styrke kunnskapsbasert innsats for en tryggere by.

Hvem

Beredskapsetaten i samarbeid med statlige myndigheter, frivillige organisasjoner og private aktører.

Hensikten med TRiO-nettverket er å samle informasjon og å koordinere innsats i et forebyggende og håndterende aspekt og kompetanse-, og erfaringsutveksling mellom aktørene.

Kontakt

Telefon
Besøksadresse:
Grensen 13
0159 OSLO