Prosjekter

Trafikkavvikling Ring 1

Hvordan forbedre informasjon om kjøremønster og trafikkavvikling i Oslo sentrum?

Kontakt

E-post

Besøksadresse

Bymiljøetaten, Karvesvingen 3, 0579 OSLO

Trafikkavvikling Ring 1

I pilotprosjektet Trafikkavvikling Ring 1 utforsker vi hvordan vi på en god måte kan dele informasjon om aktiviteter og hendelser som påvirker trafikkavvikling og kjøremønsteret i Oslo sentrum.

Å drive med vare- og nyttetransport transport i Oslo Sentrum kan være krevende. Høsten 2018 gjorde Bymiljøetaten et innsiktsprosjekt i samarbeid med Leverandørenes utviklings- og kompetansesenter (LUKS) og Oslo håndverks- og industriforening (OHIF) som handlet om vare- og nyttetransport i sentrum. Her fikk vi mer kunnskap om ulike utfordringer, blant annet kom det frem at informasjonen om planlagte aktiviteter og hendelser ikke er god nok.

Vi starter enkelt og øker kompleksiteten i pilotprosjektet etter hvert. I første omgang jobber vi med å finne ut hvilken informasjon det er behov for, hvilket format den bør komme i og hvor ofte med mer. Læringen fra denne piloten vil ha overføringsverdi til andre geografiske områder og målgrupper. Vi jobber tett sammen med aktuelle interesseorganisasjoner for å sikre kontinuerlig brukermedvirkning.

Digitalt kart over veiarbeider

Pilotprosjektet tester nå et digitalt kart som viser arbeid innenfor Ring 1 som påvirker fremkommelighet i trafikken. Formålet med dette kartet er å holde trafikanter oppdatert på arbeid, graving, arrangement og lignende i vegareal som kan påvirke fremkommelighet innenfor Ring 1. Kartet blir oppdatert en gang i uken og er tilgjengelig for alle. 

Du finner kartet her eller via kommunen sin nettside under tittelen "Veiarbeid innenfor Ring 1" her. Fargen på markøren i kartet indikerer konsekvensen på trafikkavvikling. Blå firkant betyr at arbeidet er godkjent, men ikke er påbegynt. Du kan klikke på markørene for å få mer informasjon. (Dersom du ikke får en «tekstboks» når du klikker på en markør bør du sjekke skjerminnstillingene dine: Høyreklikk på skrivebordet, velg «skjerminnstillinger» og sett størrelse på tekst, apper og andre element til 100 %).

Vi tar gjerne imot innspill på kartløsningen! Tilbakemeldinger kan sendes til pilot- prosjektet via e-post til postmottak@bym.oslo.kommune.no

Mål 

  • Effektivisere tilgang til gateareal for vareleverandører og håndverkere
  • Gjøre arbeidsdagene til transportørene mer forutsigbar
  • Redusere letekjøring i sentrum
  • Forbedre trafikkavviklingen og redusere feil bruk av gateareal

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten er hovedansvarlig for gjennomføring av pilotprosjektet.

Smartere transport i Oslo-regionen

Pilotprosjektet Trafikkavvikling Ring 1 er en del av Smartere transport i Oslo-regionen. Smartere transport i Oslo-regionen er et samarbeidsprosjekt mellom Bymiljøetaten, Statens vegvesen og Ruter. 

De andre pilotprosjektene i Smartere transport i Oslo-regionen som Bymiljøetaten har ansvar for er: