Tillitsmodell for hjemmetjenesten

Hva

Prosjektet Tillitsmodellen er et tiltak for å møte økningen av antall eldre i Oslo kommune på en best mulig måte. I dette prosjektet får innbyggere og medarbeidere muligheten til sammen å finne de beste omsorgsløsningene og utvikle en ny og bedre hjemmetjeneste. Tjenesten skal baseres på tillit og samskaping, og gi en bedre hverdag både for den som mottar, og for dem som gir tjenester.

Utprøving av modell

Fire bydeler - Ullern, Gamle Oslo, Østensjø og Grorud - tester nå ut små, selvstyrende, tverrfaglige team som har ansvar for hjemmetjenester innenfor et definert område. Målet er at Oslo-folk som benytter tjenesten skal ha færre ansatte å forholde seg til. Vi mener at dette vil gi en tryggere og mer forutsigbar hverdag og økt medbestemmelse.

Innføring av en tillitsmodell i hjemmetjenesten legger vekt på den enkeltes ressurser, egenmestring og kontroll over eget liv. Innbyggerne skal ha tillit til at de får den hjelpen de trenger, når de trenger det og i større grad involveres med utgangspunkt i spørsmålet «Hva er viktig for deg?». 

Ny organisering

Tillitsmodellen krever også en endring i organiseringen av tjenestetildelingen. Ansatte skal gis større ansvar og myndighet til å ta selvstendige beslutninger. Dette prøves nå ut i prosjektet ved at saksbehandler er fast medlem av teamet og at saksbehandling foregår tett på bruker og i en tverrfaglig kontekst. I tillegg til saksbehandler består teamene av sykepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeut og ergoterapeut. De selvstyrte teamene får i større grad enn før ta egne faglige beslutninger og fordeler arbeidsoppgavene seg imellom. Dette skal gi økt faglig påvirkning basert på nær dialog med den enkelte som mottar hjelp fra hjemmetjenesten.