Tidlig trygg

Kontakt

Kontaktperson

Kari Eriksen (Prosjektleder)

Telefon

99 48 09 11

E-post

Besøksadresse

Stavangergata 40, 0467 OSLO

Bakgrunn

Prosjektet Tidlig Trygg er en del av Program for folkehelsearbeid i Oslo.
I Bydel Sagene er det store sosioøkonomiske forskjeller blant innbyggerne. Ulikhetene vises spesielt i barnebefolkningen. Ett av fem barn i Bydel Sagene vokser opp i en lavinntektsfamilie. Dette kan ha negative følger for barns psykologiske utvikling. Forskning viser at barnets hjerne utvikles i samspill med omgivelsene og påvirkes av de relasjoner og erfaringer som tilbys. Barnehagen er derfor en av de viktigste arenaene for forebyggende og helsefremmende arbeid.

Målgruppe

Barn og ansatte i barnehagene i Bydel Sagene.

Formål

Tidlig Trygg skal bidra til universell kvalitetsøking i barnehagene i Bydel Sagene, skape et bedre samarbeid mellom ulike faggrupper som jobber med barn i alderen 0–6 år og tilby bistand til barn i en tidlig fase av utvikling av vansker. Gjennom god kvalitet i barnehagen vil barnas psykiske helse, læring, trivsel og utvikling påvirkes i positiv retning.

Tiltak

  • Systematisk opplæring av bydelens ansatte i modellen Tidlig Trygg.

Alle som jobber med barn i aldersgruppen 0–6 år i bydelen skal få opplæring i modellen Tidlig Trygg. Tidlig Trygg er utviklet for å jobbe systematisk på system- og individnivå i barnehagene. Modellen skal bidra til at ansatte fra ulike tjenestesteder og med ulik fagbakgrunn gis et felles kunnskapsgrunnlag og språk rundt psykisk helse. Dette anvendes deretter i direkte samhandling med hensikt om å utvikle barnehagen som en forebyggende og helsefremmende arena. Dette skal bidra til et mer helhetlig samarbeid og mer systematisk samhandling.

  • Barnehagebasert kompetanseheving.

Alle ansatte i bydelens barnehager skal få intern kompetanseheving om kvalitet i barnehagen, relasjonen mellom voksne og barn og utviklingsfremmende støtte. Kompetansehevingen skal skje gjennom internopplæring og lesesirkler med tilhørende refleksjon og diskusjon. 

  • Besøk av tverrfaglige observasjonsteam i barnehagene.

De tverrfaglige teamene består av ansatte fra helsestasjonen, barneverntjenesten og spesialpedagoger fra barnehagekontoret. Teamene besøker barnehagene og observerer organisering av arbeidet i barnehagen, relasjonen mellom ansatte og barn, samt barnegrupper. Observasjonen drøftes i et tverrfaglig møte der pedagogiske ledere, seksjonsledere og eventuelt barnehagepersonalet deltar. På møtet utarbeides eventuelle tiltak som kan eller bør iverksettes enten i barnehagen eller med samarbeidende instans.

Lenker

Les mer om styringsdokumentet til Tidlig Trygg (PDF 0,8MB)

Les mer om Folkehelseprogrammet på Helsedirektoratets nettsider

Les mer om Barnehjernevernet 

Sagene bydels skriv om Barnehjernevernet og Tidlig Trygg (PDF 0,2MB)


Prosjektleder

Kari Eriksen

Mobilnummer: 99 48 09 11

E-post:

Prosjektmedarbeider

Adesua Omole

Mobilnummer: 46 83 33 79

E-post:

Prosjekteier

Bydelsdirektør Morten Sanden

Delprogramkoordinator

Liv Kolstad Zehouo – Prosjektet ligger under Sagene bydel. Stovner bydel er delprogramansvarlig og har et overordnet ansvar for bydelssamarbeidet.