Til innhold
Prosjekter

Bakgrunn

Prosjektet Skullerud+ er en del av Program for folkehelsearbeid i Oslo.

Skullerud er en levekårsutsatt delbydel i Bydel Østensjø. Skullerud skiller seg fra bydels- og bygjennomsnittet på variabler som lav inntekt i barnefamilier, ikke-fullført videregående skole, lav utdanning og trangboddhet. Prosjektet Skullerud+ skal bidra til å styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet i delbydelen, og koordinere den samlede innsatsen.

Målgruppe

Barn og unge som i delbydel Skullerud.

Formål

Skullerud+ skal bidra til å skape en sunn og trygg oppvekst for barn og unge. Bydelen har satt fire mål for arbeidet i Skullerud+:

  1. barn går i høykvalitetsbarnehager. 
  2. barn i barneskolealder deltar i gode og trygge ferie- og fritidsaktiviteter.
  3. barn i en av bydelens kommunale blokker har et godt bomiljø.
  4. bydelen og skolene jobber sammen for å skape en trygg oppvekst for elevene.

Tiltak

  • Utvikle tiltak sammen med innbyggerne.

Gjennom forskningsprosjektet «FORKOMMUNE – Et sted å være ung» skal det utvikles metoder og rammeverk for medvirkning.

  • Helsekonsultasjoner i barnehagen.

Helsekonsultasjoner for barnehagebarn i to- og fireårsalderen skal prøves ut i noen utvalgte barnehager.

  • Gjennomføre tverrfaglige møter i barnehagen og på helsestasjonen.

Tverrfaglige møter gjennomføres når et barn eller en familie har en utfordring. Målet med møtene er å drøfte utfordringen og iverksette eventuelle tiltak så tidlig som mulig. På møtene deltar foreldrene og ansatte fra barnehagen, helsestasjonen, barnevern, pedagogisk førskoleteam og NAV.

  • Utvikle tverrfaglige møter for oppfølging av skolefravær.

Tverrfaglige møter gjennomføres når en elev har høyt skolefravær. Målet med møtene er å drøfte utfordringen og iverksette eventuelle tiltak så tidlig som mulig.

  • Finne nye og smarte måter å jobbe på.

I Skullerud+ bidrar mange tjenester gjennom ulike tiltak. Arbeidet i prosjektet skal følge bestemte prinsipper som skal hjelpe bydelen med å finne ut hvordan tiltakene virker for å prioritere smartere.