Sammen om bolig

Om prosjektet

En knapphet på egnede bolig- og tjenestetilbud for brukere med omfattende hjelpebehov var utgangspunktet for prosjektet “Sammen om bolig”, tidligere «Vanskelig bosettbare». Prosjektet hadde oppstart i 2015 og ble avsluttet i 2020.

Hvem er prosjektet for?

"Sammen om bolig" er for personer med alvorlige psykiske helseplager og/eller alvorlige rusproblemer og sikkerhetsproblematikk. Dette er ofte ROP-brukere (rus- og psykiatri), som over tid kan ha behov for spesialisthelsetjeneste og kommunale tjenester. Personer i denne gruppen har ofte hatt utfordringer med å bo utenfor institusjoner med høy bemanning, eller utenfor boliger med ambulerende tjenester.

Metodehåndbok

Som en del av prosjektet har vi utarbeidet metodehåndboken "Bosetting av personer med sikkerhetsproblematikk i egne hjem". Denne er ment som et oppslagsverk for ansatte og ledere som jobber med målgruppen.

For å få best nytte av håndboken er det en fordel med en viss erfaring fra rus og/eller psykisk helse. Mye er kjent kunnskap, men her er beste praksis fra erfaring i prosjektet bearbeidet, videreutviklet og satt i system.

Boken inneholder anbefalt organisering, illustrasjon og forklaring til metode for bosetting, praktisk tilnærming og bakgrunnskunnskap rundt de mest særegne temaene for arbeid med målgruppen.

Vi har erfart at når det jobbes målrettet etter metoden, kan personer i målgruppen få økt livskvalitet gjennom stabilisering i egnede boliger med rett tjenestetilbud.

Last ned metodehåndboken

Prosjektansvarlig

Prosjektet "Sammen om bolig" har vært et samarbeid mellom de seks bydelene: Alna, Gamle Oslo, Grünerløkka, Grorud, St. Hanshaugen og Stovner. Velferdsetaten har vært samarbeidspartner og Fafo har følgeforsket.

Kontakt

Kontaktperson
Eldbjørg B. Solvoll, Velferdsetaten