SaLTo - sammen lager vi et trygt Oslo

Kontakt

Besøksadresse

Maridalsveien 3, 0178 OSLO

Hva er SaLTo-samarbeidet?

SaLTo-modellen er en desentralisert samarbeidsmodell for Oslo politidistrikt og Oslo kommune om rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge. «SaLTo» står for «Sammen Lager vi et Trygt Oslo» og er Oslo sitt SLT-arbeid.

SaLTo-modellen skal samordne rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge, samt jobbe aldersuavhengig innenfor temaet hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers at etater og faggrupper. Sektorene møtes regelmessig for å utveksle kunnskap og erfaringer, og bli kjent med hverandres arbeidsmåter og kulturer, slik at det blir enklere å drive målrettet forebygging.

Sentrale dokumenter om SaLTo

Alle dokumenter, rapporter, handlingsplaner og veiledere

Hvorfor

Hovedmål for SaLTo-arbeidet

Det etablerte SaLTo-samarbeidet skal bidra til:

 • å forebygge barne- og ungdomskriminalitet
 • å forebygge rusmisbruk blant barn og unge
 • å forebygge hatkriminalitet og voldelig ekstremisme       
 • koordinering og samordning

Gjennom SaLTo-modellen skal ressursene samordnes for å jobbe for en koordinert og helhetlig oppfølging i det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet.

Overordnede strategier

 • Samordne og videreutvikle tverrsektorielt arbeid på områdene rus- og kriminalitetsforebygging, radikalisering og voldelig ekstremisme.
 • Involvere unge, foresatte, frivillige organisasjoner og tjenester aktivt med i det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet.
 • Jobbe for likeverdige tjenester for barn og unge i det rus- og kriminalitets-forebyggende arbeidet.
 • Basere arbeidet på dialog, kunnskap og analyse.

Målgruppene for SaLTo-arbeidet

 • Barn og unge i alderen 12 år til og med 22 år, med hovedvekt på barn og unge under 18 år med sårbarhet knyttet til rus og kriminalitet.
 • Ansatte i Oslo kommune, Oslo politidistrikt og i andre statlige etater som jobber med barn og unge.
 • Innenfor hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme jobbes det aldersuavhengig. 
  Dette innebærer: 
  • Forebygging av hatkriminalitet
  • Arbeid med personer som er i risiko for radikalisering eller er i en radikaliseringsprosess
  • Arbeid med personer som er involvert i ekstreme miljøer og/eller er i risikoen for å begå voldelig ekstremisme.

Innsatsområder

 • Kriminalitetsforebygging
 • Rusforebygging
 • Informasjons- og kunnskapsdeling

Hvem

SaLTo-sekretariatet er lagt til Velferdsetaten. Det rapporteres til Politirådet i Oslo, som ledes av byrådslederen med politimesteren som nestleder.

Her finner du SaLTo-koordinatorer i bydelene, sentrum og Utdanningsetaten

Når

SaLTo ble etablert i 2006.

Kontaktpersoner

SaLTo-sekretariatet

Faglig leder

Hege Bøhm Ottar

Telefon: 91 39 09 84

E-post:

Prosjektleder i SaLTo-sekretariatet

Marianne Borgan

E-post: