Risikovurdering av bosetting fra Velferdsetaten til bydel

Kontakt

Kontaktperson

Synnøve Seljeflot, Velferdsetaten

Telefon

95 14 85 30

E-post

Beskrivelse

Bydel Vestre Aker ønsket å bosette personer fra VELs institusjoner i Pilotveien 6. Flere andre sårbare grupper bor i blokken, og nabolaget protesterte. Bydelsutvalget ba derfor om en risikovurdering av prosjektet høsten 2020, og Velferdsetaten ble spurt om å bistå. 

Leter du etter Pilotveien aktivitetssenter finner du det her

Bydel/organisasjon

Velferdsetaten i samarbeid med bydel Vestre Aker

Hvilke mål ble satt? 

Gjennomføre en risikovurdering som kunne gi konkrete anbefalinger til bydel Vestre Aker om bosetting av personer i VELs institusjoner i Pilotveien 6 og hvordan dette eventuelt kan gjøres. 

Hvordan gjennomføres prosjektet

Velferdsetaten stilte med tre personer inn i arbeidet som til sammen hadde god kompetanse på risikovurdering, rusfeltet og målgruppen. Bydelen valgte ut representanter til en risikovurderingsgruppe som jobbet sammen med VELs deltagere. Arbeidet startet i begynnelsen av november 2020. 

Scenariet som vi tok utgangspunkt i ble 20 personer i aktiv rus fra VELs institusjoner bosatt i 7.-9. etasje i Pilotveien 6. Blokken har rundt 100 leiligheter fordelt på 9 etasjer. Det er mange sårbare grupper som bor i blokken. Interessentgruppene ble identifisert av risikovurderingsgruppen til å være: 

  • Nåværende beboere i P6 og pårørende (intervjuer)
  • Potensielle beboere i P6 og pårørende (intervjuer)
  • Naboer/nærmiljø (workshoper – egen risikovurdering gjennomført)
  • Ansatte i bydelen (workshoper – egen risikovurdering gjennomført)

Norsk Standard NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger ble lagt til grunn og Digitaliseringsdirektoratets mal for risikovurdering (vedlegg). Konsekvensområdene vi hadde fokus på var liv og helse, (bo)miljø og omdømme. Risikovurderingen ser på de sosialfaglige sidene av bosetting, organisering og samarbeid. Økonomiske konsekvenser ble ikke vurdert. 

Gjennom forskningsrapporter og bred erfaringsinnhenting fra fire kommuner, fire bydeler, Boligbygg, institusjoner, ansatte, nabolag, bruker- og pårørendeorganisasjoner samt beboere i Pilotveien 6 og i VEL ble både risikoer og risikoreduserende tiltak identifisert.

Risikoene ble systematisert i fire områder: Individet, I blokken (bomiljø), Ansatte/Organisering og Nabolag/omdømme. I vedlegg 1 er hver av de 43 risikofaktorene beskrevet med årsak, uønsket hendelse, konsekvens av uønsket hendelse og sannsynlighet for at hendelsen skal inntreffe. 

I vedlegg 2 «Risikoanalyse etter risikoreduserende tiltak» er de ulike risikoreduserende tiltakene beskrevet for hver av de 43 risikofaktorene. Her viser vi også den nye risikovurderingen etter tiltak. 

Matrisen som synliggjør risikobildet før tiltak og etter risikoreduserende tiltak (restrisiko) kan man få opp gjennom exelmalen «risikovurderingsverktøy» til Digitaliseringsdirektoratet (vedlagt).
Restrisikoen etter tiltak viser alt for mange risikoer fortsatt ligger i rød og oransje område, og Velferdsetaten kunne derfor ikke anbefale å gjennomføre scenariet md 20 personer bosatt i Pilotveien 6 fra VEL. Rapporten foreslår tre alternative løsninger. 

Resultater/nøkkeltall (Hva er oppnådd med prosjektet så langt? Lag gjerne en punktliste. For BOSin-prosjekter; gevinster) 

Risikorapporten med vedlegg ble oversendt fra Velferdsetaten til Bydel Vestre Aker 9. februar 2021, og deretter presentert for HOVE-komiteen (Helse, Oppvekst og Eldre) i bydelen 18.3 og deretter tatt til orientering på møte i Bydelsutvalget 25.3. Administrasjonen har lagt alternativ 3 til grunn for sitt videre arbeid med suksessiv bosetting av 3-6 personer i en rehabiliterende fase i Pilotveien 6. 

Brukermedvirkning 

Brukermedvirkning var helt sentralt. Interessentgruppene beboere i VEL og beboere i Pilotveien 6 og pårørende samt nabolaget ble intervjuet og var med i workshoper underveis. 

Finansiering 

Velferdsetaten brukte totalt 0,7 årsverk på risikovurderingen, i tillegg til Østensjø som også stilte med personalressurser. 

Utfordringer underveis 

  • Nabolaget ble involvert i en hel risikovurderingsprosess, og en lærdom er at disse heller burde blitt involvert gjennom et strukturert eller semi-strukturert intervju, som ble gjort med de andre interessentgruppene.Se kapittel 1.7 i rapporten.
  • Alle møter og workshoper måtte gjennomføres digitalt på grunn av corona-situasjonen. 

Tips til andre

  • Andre bydeler som skal gjennomføre risikovurderinger ved bosetting i egen bydel fra institusjon bør se på de 43 identifiserte risikofaktorene. Disse er nøye beskrevet i vedlegg 1. 
  • Andre bydeler kan også hente tips i hvilke risikoreduserende tiltak som kan settes inn under de ulike risikofaktorene. De risikoreduserende tiltakene er delt mellom tiltak som vil redusere sannsynligheten for at en risiko vil inntreffe, og tiltak som vil redusere konsekvensen av tiltaket. Disse er utførlig beskrevet i vedlegg og inspirasjon kan hentes herfra fra bydeler som skal se på risikoreduserende tiltak.

Tilleggsdokumentasjon 

1.    Rapport risikovurdering Pilotveien 6 (PDF, 1 MB)
2.    Vedlegg 1-11 til risikovurderingsrapport Pilotveien 6 (PDF, 0,1 MB)
3.    Presentasjon risikovurdering Pilotveien 6 (PDF, 2 MB) 
4.    Excelmal for risikomatrise fra Digidir.no
5.    Brukerveiledning excelmal for risikomatrise fra Digidir.no