Til innhold
Program for storbyrettet forskning

Program for storbyrettet forskning - prosjekter

Oversikt over pågående og gjennomførte prosjekter.

Pågående: Bostedsløsninger for flyktninger 

Oslo kommune, ved Velferdsetaten, har lyst ut et FoU-oppdrag om bosetting av flyktninger i storbyene Trondheim, Bergen, Kristiansand, Stavanger og Oslo som del av Storbyprogrammet.

Prosjektet skal gi systematisk dybdekunnskap om bosettingsarbeidet på måter som gjør det mulig å sammenlikne storbyenes bosettingsstrategier og praksiser. Studiet av praksisene skal gi oversikt over kommunenes virkemiddelbruk og hvilke kombinasjoner av virkemidler som synes å være mest egnede ut fra storbyenes ambisjoner og utfordringer på integreringsfeltet.

Prosjektet skal også tydeliggjøre kontekstuelle forutsetningene som de ulike storbykommunene arbeider innenfor og betydningen det kan ha for overførbarheten av grep og erfaringer mellom byene.

  • Tentativ tidsplan: vår 2020
  • Forskningsmiljø: NIBR
  • Prosjektførende by: Oslo 
  • Kontaktperson: Mona Rekve

Pågående: Frivilligsentralenes betydning for vekst i frivilligheten 

Alle Frivilligsentraler i de fem største byene i Norge skal kartlegges gjennom en breddeundersøkelse som avdekker hvordan frivilligsentralene er organisert, forankret, driftet, lokalisert, finansiert, målgruppeorientert mm. Variasjoner mellom sentraler og byer skal kartlegges.

Videre skal det undersøkes hvordan frivilligsentralene samhandler med lokalsamfunnet og hvilken betydning sentralene har for utvikling og vekst i den uorganiserte frivilligheten og innen det frivillige organisasjonslivet. Hvilken betydning har frivilligsentralene som knutepunkt mellom organisert og ikke-organisert virksomhet i lokalsamfunnet.

Studien forventes å gi verdifull informasjon om frivilligsentralenes posisjon ved utvikling av engasjement for  nærmiljøet og vil gi storbykommunene viktig kunnskap ved overgangen fra øremerkede midler til  rammefinansiering av frivilligsentraler fra 2021.

  • Tentativ tidsplan: sommeren 2020
  • Forskningsmiljø: NORCE
  • Prosjektførende by: Bergen
  • Kontaktperson: Øyvor Johnson

Gjennomførte prosjekter

Ansvarlig FoU-miljø og by er oppgitt i parentes.