Program for storbyrettet forskning

Program for storbyrettet forskning - prosjekter

Oversikt over pågående og gjennomførte prosjekter.

Pågående: Storbyenes møte med irregulære migranter 

Fafo gjennomfører et storbyforskningsprosjekt om irregulære migranter. Prosjektet skal framskaffe forskningsbasert kunnskap om hvilke muligheter og begrensninger kommunale myndigheter for å påvirke situasjonen for personer som oppholder seg uten lovlig opphold i Norge. 
Undersøkelsen består av en kombinasjon av websurvey og kvalitative intervjuer i Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim.

Pågående: Videreutvikling av klimabudsjettarbeidet

CICERO – Senter for klimaforskning, Endrava og Asplan Viak skal bistå storbykommunene i å utvikle arbeidet med klimabudsjett som styringsverktøy for reduksjon av klimagassutslipp.

Videreutviklingen av klimabudsjettarbeidet skal skje i tråd med lokal kontekst og behov, og det skal skisseres fungerende løsninger både generelt og med lokale tilpasninger for hver deltakerkommune. En forutsetning for at løsningsforslagene lykkes, er at de tar hensyn til kommunenes nåværende rutiner og behov. 

Status for arbeidet med klimabudsjettet, eksisterende kunnskap, organisering, erfaringer og behov i hver kommune skal kartlegges. Med bakgrunn i innsamlet data skal det lages et opplegg for workshoper. Disse er tenkt å gi et læringsutbytte for deltakerne, men vil også, sammen med kartleggingen, gi viktige føringer for og innspill til innhold og utforming av rapporteringen. Det skal gis konkrete anbefalinger til videreutvikling av klimabudsjettet i dialog med byene selv. I tillegg skal prosjektet legge til rette for at byene kan lære av hverandres erfaringer. 

Prosjektet tar sikte på å bedre forståelsen av hvordan klimabudsjettarbeidet i praksis skal innlemmes i virksomhetenes daglige drift og virksomhetsstyring. Andre eksempler på tematikk som vil kunne berøres er direkte og indirekte utslipp, indikatorer/anslag for utslipp i påvente av statistikk, prognoser for utslipp i fremtiden, og tiltak for å redusere klimagassutslipp.

  • Tentativ tidsplan: høst 2020
  • Forskningsmiljø: Cicero, Endrava og Asplan Viak
  • Prosjektførende by: Oslo 
  • Kontaktperson: Pia Dybvik Staalesen 

Gjennomførte prosjekter

Ansvarlig FoU-miljø og by er oppgitt i parentes.