Program for rusfeltet i Oslo 2020 – 2024 (PRIOslo)

Program for rusfeltet i Oslo 2020-2024 (PRIOslo) skal samordne innsatsen for å nå målene i strategisk plan for rusfeltet (bystyresak 350/18).

Kontakt

Kontaktperson

Synnøve Seljeflot, programleder

Telefon

95 14 85 30

E-post

Om PRIOslo

Målsetting

Programmet har disse målsettingene:
1. Bidra til å gi personer med rusproblemer i Oslo økt livskvalitet og et meningsfullt liv med bolig, aktivitet/arbeid og sosial inkludering. 

2. Etablere en helhetlig tiltakskjede gjennom å utvikle 

 • bydelenes boligtilbud og tjenestetilbud til innbyggere med rusproblem 
 • et byomfattende tilbud i regi av Velferdsetaten
 • tjenestetilbud som ser rus, somatikk og psykisk helse mer under ett
 • smidige overganger mellom ulike tjenesteytere og tjenestenivåer 

Organisering

 • Oppdraget med å lede PRIOslo er gitt til Velferdsetaten fra Byrådsavdelingen for arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS). 
 • Styringsgruppen for programmet består av byrådsavdelingen AIS, fem bydelsdirektører (fra hver DPS-sektor), lederne i Velferdsetaten, Helseetaten, Sykehjemsetaten, Boligbygg og Velferdsetatens brukerråd. 
 • Programlederen er ansatt i Velferdsetaten under direktøren. 
 • En programgruppe (arbeidsgruppe) og en ressursgruppe bestående av deltagere fra bydeler, Velferdsetaten, frivillig sektor og samarbeidspartnere jobber med utformingen og oppfølgingen av programmet.

Metodikk

Programmet vil basere seg på prinsippene og strukturene fra Digitaliseringsdirektoratets prosjektveiviser

Strategisk plan for rusfeltet

Visjonen i strategisk plan for rusfeltet (byrådssak 350/18) er en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle, også personer med rusproblemer. Strategisk plan gir en verdibasert retning for utvikling av tjenestene på rusfeltet og skal bidra til økt livskvalitet for personer med rusproblemer.

Innsatsen skal vris fra institusjonsbaserte tilbud til egen bolig, tjenester i bydel og tiltak som understøtter folks ressurser og egeninnsats. Det er et mål å se somatiske, psykiske og rusrelaterte helseforhold i sammenheng.

Strategisk plan har to hovedmål for ruspolitikken: 

 • Færre innbyggere utvikler rusproblemer 
 • Innbyggere med rusproblemer får bistand ut fra sine behov til å leve et meningsfylt liv 

Strategier for å nå disse målene: 

 • Forebyggingsoffensiv for å hindre at rusproblemer oppstår 
 • Tidligere innsats når rusproblemer oppstår 
 • Økt livskvalitet ved rusproblemer

Strategisk plan er basert på kunnskapsgrunnlaget «Rett hjelp til rett tid» fra 2017. 

Erfaringer fra prosjekter i bydelene (inkl. BOSIN)

Bydelene er sentrale for å nå målene i strategisk plan for rusfeltet. Velferdsetaten og PRIOslo skal støtte opp under bydelenes arbeid.

Føringer og viktige dokumenter

Kommunale føringer og bakgrunnsdokumenter

Nasjonale føringer og bakgrunnsdokumenter

Nyttige lenker

Uteseksjonen

Rusinstitusjoner

Fyll dagene