Pilotforsøk Elskede by

Prosjektet Elskede by skal i et pilotforsøk bruke små elektriske kjøretøy i Torggata og Smalgangen for vareleveranser utenfor gågatenes åpningstid.

Bakgrunn

Ragn-Sells, Bring og KLP har gått sammen under navnet #Elskedeby for å etablere en bylogistikkterminal i Biskop Gunnerus gate. Fra terminalen leveres mindre varer med sykkel, små elektriske kjøretøy og ett litt større kjøretøy som både leverer varer og henter inn avfall.

I Stockholm og Gøteborg har små elektriske enkeltkjøretøy knyttet til bylogistikkterminaler fått tillatelse til å levere i gågater hele dagen. Denne type regulering ønsker vi også å teste ut i Norge.

Hvor

Vegdirektoratet har gitt 7 spesifiserte kjøretøy merket #Elskedeby tillatelse til å kjøre i Torggata og Smalgangen etter klokken 11 på hverdager.

Hvorfor

Oslo kommune har som mål å redusere utslipp med 50 prosent innen 2020 og 95 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå. Kommunen har også som mål å redusere trafikken med en tredel innen 2030, legge til rette for økt byliv og en levende by, og bedre trafikksikkerheten.

Dette samsvarer med statlige mål om tilnærmet nullutslipp for varedistribusjon i bysentra innen 2030.

Bylogistikkterminaler og bruk av bytilpassede miljøvennlige mindre kjøretøy kan bidra til dette målet:

  • Omlasting og konsolidering har potensial for å redusere trafikken i bysentra betydelig.
  • Byene har mange små leveranser egnet for små elektriske kjøretøy. Disse kan også brukes til andre oppgaver som innhenting av varer og avfall, transporttjenester for håndverkere og enkelte driftsoppgaver.
  • Bylogistikkterminaler gjør det mulig å bruke færre, men større lastebiler mellom terminaler utenfor byen og bylogistikkterminalen, enn når samme bil skal brukes både til sentrum og i sentrum.

Bylogistikkterminaler kan derfor bli et aktuelt tiltak for kommunen.

Evaluering

Gjennom prosjektperioden skal Transportøkonomisk institutt evaluere:

  • nytte for transportører og kunder, klima, sikkerhet, arealbeslag og bymiljø.
  • hvordan små elektriske kjøretøy fungerer sammen med gående
  • hvordan denne type kjøretøy fungerer og kan forbedres for å bli egnet godskjøretøy i bytrafikken både innenfor og utenfor gågater
  • hvor mye areal som kreves for ulike løsninger

I tillegg skal det beregnes tilsvarende effekter fra et scenario der gods fra mange transportører med egnet godstype samlastes fra en bylogistikkterminal.

Hvem

Prosjektet er et samarbeid mellom #Elskedeby, Oslo kommune, Statens vegvesen, Paxter og Transportøkonomisk institutt.

Når

Pilotforsøket startet 1. september 2020 og varer i ett år.

Etter pilotforsøket

Hvis tillatelsen til å kjøre i gågater for spesifiserte enkeltkjøretøy blir videreført etter forsøket, vil det bli gjennomført en prosess som sikrer likebehandling av transportører.

Kontakt

Har du spørsmål, kan du sende dem på e-post til postmottak@bym.oslo.kommune.no. Merk henvendelsen med "Pilotprosjekt-#Elskedeby".