Oslo+ Program for tjenesteinnovasjon

Hva

Oslo+ er et program for tjenesteinnovasjon. Det skal utvikle nye og nyttige tiltak og løsninger for kommunens fremtidige seniorinnbyggere.

For å kunne ivareta seniorenes livskvalitet er helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende tiltak viktige. Et sentralt mål er at fremtidens seniorer skal kunne være selvstendige, aktive og trygge i Oslo. Vi skal jobbe for å mobilisere samfunnets samlede omsorgsressurser.

Vi må tenke nytt for nye generasjoner eldre

Det norske samfunnet er i rask endring. Ikke minst skyldes dette teknologisk utvikling. Fremtidens eldre har derfor andre forventinger og behov enn tidligere generasjoner.

Løsningene som skapes i innovasjonsprogrammet skal derfor ha betydelig fokus på nytenking, samskaping og innovasjon. Prosjektene skal bidra til økt kvalitet, spart tid eller unngåtte kostnader.
Programmet skal, sammen med utviklingspartnere i bydeler og etater, igangsette innovasjonsprosjekter innenfor tre tematiske innsatsområder:

 • Tidlig innsats og mobilisering av ressurser, inkludert eldre, deres nettverk og lokalmiljøet
 • Digitalisering og nye grensesnitt mot innbyggerne
 • Innovasjoner i helse- og omsorgstjenester

Gjennom programmet settes samskaping mellom kommunens forvaltningsnivåer, innbyggerne og andre nøkkelpersoner for første gang i system på dette området. En slik bred programtilnærming kan ha flere fordeler:

 • Innbyggernes behov bringes tettere på sentrale beslutninger
 • Det frembringes løsninger utviklet av, og testet i, bydeler med ulik demografisk sammensetning og utfordringsbilde
 • Noen bydeler/etater utvikler eksemplariske løsninger på vegne av flere
 • Utviklingspartnerne vil ha nedsatt risiko i form av delfinansiering av utviklingsprosjektet
 • Koordinert utvikling av nye løsninger som kan spres og brukes av mange bydeler
 • Sektoren prøver ut metoder og modeller for samskaping
 • Oslo kommune er i en god posisjon til å raskt bringe systemutfordringer som prosjektene identifiserer inn i dialogen med nasjonale myndigheter.

Hvorfor opprette et program for tjenesteinnovasjon?

Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid (EHA) har ansvar for innovasjonsprogrammet Oslo+. Programmet ble igangsatt for å implementere Bystyremelding 1/2014 Seniormelding: Selvstendige, aktive og trygge eldre i Oslo frem mot 2024. Oslo+ har et bredt nedslagsfelt hvor alle bydelene, en rekke etater og byrådsavdelinger er aktive utviklingspartnere, sammen med Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid (EHA).

Meldingen beskriver de strategiske endringer som må til for å møte utfordringene som vil komme i helse- og omsorgssektoren som følge av en dobling av antall Oslo-borgere over 67 år innen 2040.

Oslo+ består i dag av følgende delprogram og prosjekter:

Hvordan

Gjennom arbeid og prosjekter innen disse innsatsområdene skal programmet ha følgende målbilde:

 • Oslo samskaper med sine innbyggere, deres nettverk og lokalsamfunn
 • Samskaping og læring skjer på tvers av forvaltningsnivåer og fag
 • Oslo kommune er en attraktiv arbeidsplass hvor medarbeiderne opplever bred tillit til kompetanse og ferdigheter
 • Innbyggerne opplever Oslos tjenestetilbud i helse- og omsorgssektoren som helhetlig, oversiktlig og tilgjengelig.
 • Løsninger som er målrettet og kunnskapsbaserte
 • Effektiv bruk av ansattes kompetanse og erfaringer, samt bruk av finansielle ressurser

Kontakt

Kontaktperson
Prosjektdirektør Jan Olsen Nytveit
Telefon