Økt livsmestring. På vei mot en traumeinformert by

Nøkkelpersonell skal møte barn med barndomsbelastninger på en måte som hjelper. Prosjektet skal styrke ansattes kunnskap og kompetanse.

Mål med prosjektet

Bakgrunn

Det er viktig å møte trygge voksne og oppleve mestring med familien, i barnehagen, på skolen og i nærmiljøet.

I Bydel Gamle Oslo lever barn med flere risikofaktorer for barndomsbelastninger. Dette kan være fattigdom, rasisme, mobbing, utenforskap, vold og overgrep. Dette påvirker alle sentrale utviklingsområder og kommer i veien for livsmestring. Likevel er barn og unge for dårlig beskyttet, og en sentral årsak er manglende kunnskap og kompetanse i tjenestene.

Hvem har ansvar for prosjektet?

Bydel Gamle Oslo, Utdanningsetaten og Politi enhet sentrum har sammen tatt initiativ til å gjennomføre pilotprosjektet internt i bydelens Avdeling Oppvekst, på flere fritidsklubber i bydelen, Tøyen skole, Vahl skole og hos eksterne aktører som for eksempel KIGO (Kultur i Gamle Oslo) og Tøyen Sportsklubb. Prosjektet får faglig bistand fra Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging – region Øst (RVTS Øst).

Målgrupper

  • Ansatte i Bydel Gamle Oslo, Enhet sentrum politistasjon, Tøyen skole og Vahl skole som jobber med barn fra 0-25 år
  • Barn og foreldre som bor på Tøyen og Grønland

Fremdrift

Prosjektet skal være ferdig oktober 2024.

Tiltak

  • Felles opplæring: Gjennom felles språk og forståelse blir det lettere å samarbeide og hjelpen blir mer helhetlig og treffsikker
  • Utvikle verktøykasse: Sammen med RVTS skal tjeneste teste ut hvordan de kan bruke kunnskapen i sin arbeidshverdag.
  • Informasjon til barn og foreldre: Barn og foreldre skal få informasjon om konsekvenser av barndomsbelastninger, hvilke rettigheter de har og hvor de kan få hjelp.

Kostnad

Prosjektet finansieres av Områdesatsningene i Oslo ved Delprogram oppvekst og utdanning.

Kontakt

Kontaktperson
Hege Bjercke Dalheim, prosjektleder