Lavterskel - utviklingsfremmende samtaler

Lavterskel - utviklingsfremmende samtaler, er et utvidet skolehelsetilbud til elever i videregående skole.

Kontakt

Kontaktperson

Annicken Martinez Aasen (prosjektleder)

Telefon

99 39 39 77

E-post

Hva

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle gode, fleksible og lett tilgjengelige psykiske helsetilbud til ungdom. Det gjøres gjennom å styrke og videreutvikle skolehelsetjenesten i videregående skole i Oslo kommune. Tjenesten har lokaler på skolene og fungerer som elevenes bedriftshelsetjeneste. Utviklingsfremmende samtaler er et samarbeid mellom helsesøstre, psykiatriske sykepleiere og spesialister fra Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.

Hvordan

Utviklingsfremmende samtaler er et lavterskeltilbud der spesialisthelsetjenesten, Utdanningsetaten og kommunehelsetjenesten samarbeider. Det er lagt vekt på elementer som erfaringsmessig er viktige i utformingen av gode psykososiale lavterskeltilbud for ungdom:

 • Tilstedeværelse på ungdommens egen arena
 • Lett tilgjengelige helsetjenester
 • Bygge på ungdommenes «bestilling»
 • Ha tid til ungdommene som oppsøker tjenesten
 • Vise ungdommene respekt
 • Kontinuitet over år
 • Forvalte taushetsplikten etter gjeldende lover og forskrifter
 • Utviklings- og mestringsfremmende perspektiv i arbeidet
 • Tilby samtaletilbud på individ- og gruppenivå
 • Ingen diagnostisering, men arbeidet forutsetter kunnskap om alvorlige psykiske lidelser og henvisning til og samarbeid med spesialisthelsetjenesten
 • Samarbeid innad på skolene, med foreldre og andre hjelpeinstanser
 • Dele kunnskap og erfaringer om ungdommers behov for hjelp med skolen og andre hjelpeinstanser
 • Samarbeid med ungdommenes organisasjoner
 • De videregående skolene i Oslo kan ha elever fra alle bydeler. For at alle elever i byen skal få en «lik» skolehelsetjeneste kreves det et felles løft der alle bydeler og byens spesialisthelsetjeneste stiller opp og gjør en felles innsats for å nå målet.

Hvor

Bydelene Nordstrand, Søndre nordstrand og Østensjø samarbeider med psykisk helsevern for barn og unge ( BUP) om en styrket skolehelsetjeneste i sine bydeler. 

Hvorfor

Målet er å videreutvikle skolehelsetjenesten ved de videregående skolene og gjennom det bidra til at ungdomsgruppen fra 15 år til 22 år får et helhetlig helsetilbud på den skolen de er elever ved.