Kunnskapsgrunnlag for ny rusmelding

Kontakt

Kontaktperson

Kari Fauchald

Telefon

97 74 41 39

E-post

Postadresse

Postboks 30 Sentrum, 0101 OSLO

Besøksadresse

Storgata 51, 0182 OSLO

Hva

Velferdsetaten har utarbeidet kunnskapsgrunnlag for ny bystyremelding om rus. Kunnskapsgrunnlaget for rusmeldingen er basert på erfaringsbasert kompetanse, praksiskompetanse og forskningsbasert kunnskap. Velferdsetaten har lagt til rette for en bred og inkluderende prosess i Oslo kommune som har involvert brukere og brukerorganisasjoner, pårørende og pårørendeorganisasjoner, bydeler, etater, spesialisthelsetjeneste, frivillige- og ideelle organisasjoner, fagorganisasjoner, politi og fengselsvesen samt fag- og kompetansemiljøer. Anbefalingene er basert på denne helheten. Tiltak og satsinger som blir satt i verk på bakgrunn av rusmeldingen må evalueres for å sikre at målene nås. Metoder og tiltak skal baseres på kunnskapsbaserte metoder, og rus og psykisk helse bør sees i sammenheng.

Velferdsetaten håper det foreliggende dokumentet vil være nyttig for tilretteleggelse og innretning av forebyggende innsats og rusarbeid både i bydel og for kommunen som helhet.

Hvorfor

Oslo kommune bruker store ressurser og har gode tjenester innen rusfeltet, samtidig er det en målsetting å videreutvikle tjenestene i takt med befolkningens nåværende og framtidige behov. Utsatte grupper har behov for fleksible tjenester med tilpassede hjelpetiltak. Dette fordrer fleksibilitet og handlingsrom. Kommunens arbeid innen rusfeltet skal bygge på systematiske kartlegginger og rask respons på nye utfordringer.

Det er behov for å utarbeide et kunnskapsgrunnlag som kan gi føringer på hvor det er behov for systematisk innsats framover, særlig når det gjelder de unge. Vi trenger svar på hvem de rusavhengige er, hvorfor ruser de seg og hva som er de viktigste sviktsonene. Vi trenger også svar på hva som er risikofaktorer så tidlig som mulig i barns liv.

Tjenestene rettet mot de yngste trenger å styrkes og tilpasses. Selv om de årlige nasjonale ungdomsundersøkelsene fremdeles viser en nedadgående tendens hva angår rusbruk blant unge generelt, er andelen unge som pådrar seg rusproblemer grunn til bekymring.
Det er også erfaringer for at barn og unge blir fanget opp for sent av hjelpeapparatet.

Den generelle befolkningsutviklingen i Oslo viser at flere og flere greier seg godt, men at de som ikke klarer seg oftere vil trenge differensiert hjelp over tid. Mange rusavhengige er også sykere enn tidligere, gjerne med kombinasjoner av rus og sviktende psykisk helse.

For alle grupper må innsatsen settes inn tidligere, på andre måter og gjerne av flere aktører med ulik kompetanse.

Hvem

Arbeidet med kunnskapsgrunnlag for rusmeldingen er organisert som et prosjekt med deltakelse fra brukere, pårørende, bydeler, brukerorganisasjoner, frivillige og ideelle organisasjoner og fagfolk i kommunale etater og i spesialisthelsetjenesten.

Prosjektet har en bredt sammensatt styringsgruppe som er ledet av direktør i Velferdsetaten, Lilleba Fauske.

Prosjektleder er Kari Fauchald i Velferdsetaten.
Rapporten skal leveres byrådet innen 1. juli 2017, etter en åpen høring våren 2017.