Kompetanse og tjenester for barn/unge med nevroutviklingsforstyrrelser

Kontakt

Kontaktperson

Hanne Kolterud Skiaker, prosjektleder

Telefon

47 30 99 16

E-post

Hva

Hovedmålet med prosjektet er å bidra til innovasjon og metodeutvikling gjennom økt kunnskap i tjenesteapparatet om barn/unge med nevroutviklingsforstyrrelser, bedre tverrfaglig samhandling og tjenesteutvikling for å sikre sømløse og tilrettelagte tjenester.

Nevroutviklingsforstyrrelser inkluderer tilstander som:

  • Autismespekterforstyrrelser (ASF)
  • Tourettes syndrom
  • Hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD)
  • Språkforstyrrelser

Tilstandene som er nevnt ovenfor forekommer enkeltvis, men svært ofte sammen.

Prosjektet består av to hoveddeler:

  • Kompetanseprogrammet «Hvorfor blir mor så sinna?»
  • Tjenesteutvikling.

Kompetanseprogrammet har to perspektiver på kompetanse; samhandlingskompetanse og fagkompetanse.
 

Hvordan

Prosjektet er utviklet i samarbeid med frivillige organisasjonene ADHD Norge, Autismeforeningen, Tourette forening, Mentalt Helse ungdom, Pårørendeorganisasjonen i Oslo (PIO).

I gjennomføringen av kompetanseprogrammet deltar unge voksne og pårørende til barn med de aktuelle diagnosene som rådgivere. Personer med egenerfaring og medarbeidere i tjenestene opptrer som likeverdige parter, og programmet skaper felles forståelse gjennom dialog og gruppelæringsprosesser. Kunnskapen som utvikles skal bidra til endret forståelse for målgruppen og økt kompetanse i tjenestene.  I evalueringene blir disse rådgivernes bidrag trukket fram som spesielt verdifulle.

Kompetanseprogrammet arrangeres bydelsvis gjennom to felles fagdager for alle som møter målgruppen og deres familier. Det å samle hele bydelen til felles fagdager blir i evalueringene trukket fram som nyttig.

Det er utviklet tjenester som foreldregrupper og tilbud om psykoedukasjon i grupper for barn/unge med Asperger syndrom. En pilot med parterapi for foreldre til barn med de aktuelle diagnosene og psykoedukasjon i gruppe for nye målgrupper (alder, kjønn, diagnoser) er under utvikling.

Tjenesteutviklingen foregår i nært samarbeid med en rekke aktører fra bydelene, spesialisthelsetjenesten og frivillig sektor.

Hvor

Kompetanseprogrammet gjennomføres bydelsvis.

Høsten 2018 inngikk vi et samarbeid mellom bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand, Glenne kompetansetjeneste for autisme, Lærings- og mestringssenteret – barn og unge ved OUS. Bydelene har fått opplæring i metode og løpende veiledning, og er i gang med andre guttegruppe for gutter med Asperger. Dette tilbudet fortsetter og videreutvikles i 2019.

2018 piloterte vi tilbud om foreldregrupper, i samarbeid med bla PIO senteret og Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst (RKT). I 2019 vil vi jobbe videre med tilbud til foreldre.

Hvorfor

Forhindre utenforskap

Tidlig og riktig oppfølging og tilrettelegging er et avgjørende forebyggende tiltak for å hindre utenforskap og psykiske tilleggslidelser som er overrepresentert i denne målgruppen. Målgruppene våre befinner seg i all hovedsak innenfor det kognitive normalfeltet, og enkelte diagnoser gir personer noen egenskaper som kan være en fordel i samfunnet, gitt at de blir identifisert og utnyttet. Samspillet mellom individet, pårørende og skole/støtteapparat er av avgjørende betydning for hvorvidt man lykkes med å forløse dette potensiale. 


Kompetansebehov

I forbindelse med utarbeidelse av Handlingsplan for psykisk helsearbeid 2015-2018 ble det avdekket behov for kompetansetiltak om barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser, rettet mot bydelene og andre relevante aktører.