Individuell jobbstøtte (IPS)

Individuell jobbstøtte (IPS) er for innbyggere som har eller har hatt rusutfordringer og noen også med psykiske lidelser. Målet er å skaffe seg og beholde ordinært arbeid. 

Beskrivelse

IPS er et arbeidsrettet rusrehabiliteringstilbud som tilbys ved Oslo kommunale ruspoliklinikk og ved flere kommunale rusinstitusjoner i Velferdsetaten. Per nå tilbys IPS (individuell jobbstøtte) ved fem institusjoner: Haugenstua ressurssenter, Gjennomgangsleiligheter med booppfølging, Vestli ressurssenter, Stensløkka ressurssenter og Karlsborg mestringsenhet. 

Etat/bydel

Velferdsetaten

Hvilke mål ble satt? 

Målet er å hjelpe beboerne ved disse institusjonene til å skaffe og beholde en ordinær, lønnet jobb.

Hvordan gjennomføres prosjektet 

IPS betyr individuell jobbstøtte, og målet er å skaffe innbygger i rehabilitering ordinært lønnet arbeid. En jobbspesialist benytter IPS som metode for å hjelpe bruker til å finne
den rette jobben. Når bruker er i gang følger jobbspesialisten opp og bistår jobbsøker med å beholde jobben.

Det er åtte prinsipper for Individuell jobbstøtte (IPS):

 • Målet er ordinær, lønnet jobb
 • Deltagelse på bakgrunn av arbeidssøkers eget ønske
 • Individuell jobbstøtte er en integrert del av behandlingen
 • Jobbsøk skjer ut fra deltagerens interesser og ferdigheter
 • Individuelt tilpasset rådgivning om økonomiske ytelser
 • Jobbsøk starter raskt og senest etter 1 måned
 • Systematisk jobbutvikling ut fra arbeidssøkers preferanser
 • Oppfølgingen er ubegrenset i tid og individuelt tilpasset
 • IPS er laget for psykosefeltet, men passer også for andre målgrupper

IPS har en innebygget kvalitetsskala som sørger for kvalitetssikring i alle ledd i jobbprosessen. Dette er for å gi deg som arbeidsgiver en god jobbmatch og oppfølging både før og etter ansettelse.

Resultater

 • Stabile ansettelser av jobbspesialister.
 • Færre avbrutte behandlingsforløp på grunn av mindre tidspress på å få folk i jobb enn i den statlige IPS-modellen.
 • En jobb gir deltagerne noe å organisere livet sitt rundt, og de understreker betydningen av å oppleve tilhørighet og å kunne være til nytte.
 • Grundig IPS-kartlegging av den enkelte jobbsøker bidrar til at den som søker jobb i din bedrift vil være godt kvalifisert og motivert.
 • Flere studier av IPS viser at personer med ruserfaringer kan begynne å arbeide, lykkes i jobben, og på den måten håndtere problemene sine.
 • En forskningsbasert effektevaluering utført i Norge viser at 10 prosent flere med alvorlige og moderate lidelser kommer ut i jobb med IPS enn med tradisjonell oppfølging. I tillegg rapporterer IPS-gruppen bedre livskvalitet, mindre symptomer og bedre funksjon enn kontrollgruppa, som fikk blant annet Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) og Arbeid med bistand (AP) (NAPHA)

Brukermedvirkning

All aktivitet skjer etter den enkeltes ønsker og ambisjoner i samtaler med jobbspesialisten.

Tilleggsdokumentasjon

Les mer om bruken av IPS i Veiviseren.no

Lenker

Haugenstua ressurssenter IPS

Program for rusfeltet i Oslo 2020 – 2024 (PRIOslo)

Kontakt

Metodeveileder ved Haugenstua ressurssenter

Lene Bakken

Mobilnummer: 94 01 03 79

E-post:

Metodeveileder ved Oslo kommunale ruspoliklinikk

Birgitte Hanssen

Mobilnummer: 95 04 91 72

E-post: