Husrom og hjerterom – metode for bosetting fra Velferdsetaten i egen bolig

Kontakt

Kontaktperson

Monica Tveite, Bydel Frogner

Telefon

41 38 19 01

E-post

Beskrivelse

Booppfølgere i Frogner så brukernes utfordring med å finne en bolig og beholde den. Lite medvirkning førte til lav følelse av tilhørighet. Bydelen ønsket å utvikle en metode for bosetting som skal ivareta brukerinvolvering, finne riktig bolig til riktig person og bidra til at meningsfulle aktiviteter for deltagerne. Det var også et ønske om å redusere utgifter til institusjonsplasser i Velferdsetaten.

Bydel/organisasjon

Bydel Frogner

Hvilke mål ble satt?

 • Bosette mennesker med rusutfordringer fra institusjon til egen bolig
 • Skape eierskap til egen bolig og inkludering ved å tilby større valgfrihet og økt involvering i tildeling av kommunale boliger
 • Aktivisering både under bosettingsperioden og etterpå: Brukere er i en form for meningsfull aktivitet innen fire måneder etter innflytting for å forhindre isolasjon og ensomhet. 
 • Redusere antall fravikelser i forhold til tidligere. 

Hvordan gjennomføres prosjektet

I 2019 ble bydel Frogner tildelt BOSin-midler til å starte opp prosjekt Husrom og hjerterom. Målgruppen er mennesker med rusutfordringer som bor på en av Velferdsetatens institusjoner og som ønsket å få egen bolig. Våren 2020 ansatte vi en prosjektmedarbeider i 100% stilling for å jobbe med bosetting i det private leiemarkedet, for å redusere behovet for kommunale boliger. Hovedfokuset i prosjektet høsten 2020 ble i tillegg til bosettinger å få beboerne ut i aktivitet. I tillegg til å implementere og videreføre metodikken som er utarbeidet i perioden 1.6.19 - 31.12.20 Prosjektet er nå innlemmet i ordinær drift i bydelen.

Resultater/nøkkeltall

 • Per 15.11.20 er det bosatt 17 personer. 
 • To av disse er bosatt i det private leiemarkedet.
 • Bosettingene har vært vellykkede. Tilbakemeldinger vi har fått tilsier at brukerne har vært inkludert i prosessen og at eierskapsfølelsen til boligen er stor. 
 • Vi har fått færre fravikelser, fordi vi fanger opp utfordringene på et tidligere tidspunkt. 
 • Bedre samarbeid og kommunikasjon mellom boligkonsulenter og bo-oppfølgere. 

Brukermedvirkning 

Beboerne får tilbud om å pusse opp/tilpasse den kommunale boligen de har takket ja til. Bare en har ønsket dette til nå. Flere sier de ønsker å pusse opp når de har bodd i boligen en stund. Vi opprettholder derfor tilbudet om bistand til oppussing/tilpasning. På bakgrunn av interesser legger prosjektet til rette for at beboerne kan delta i ulike aktivitetstilbud.

Finansiering

Prosjektet ble tildelt BOSin-midler på kr 750 000 i 2019. Prosjektleders lønn har blitt finansiert både av BOSin-prosjektmidler og bydelenes egne midler. Prosjektmedarbeiderens lønn har blitt finansiert av BOSin-prosjektmidlene. Bydelen vil finansiere sluttfasen av prosjektet. Påløpte kostander per 31.12.20 er kr 774 476.

Utfordringer underveis 

 • Aktivitetstilbud har hatt redusert tilbud, og vi har hatt færre muligheter til å møte brukerne på grunn av smitterisiko. Planen var å dekke kostnader til treningsutgifter og medlemskap i opptil 6 måneder. I stedet har vi kjøpt inn løpesko og en symaskin til to av beboerne for å bidra til å opprettholde hobbyer. 
 • Vi erfarte lite tilgjengelighet av egnede kommunale boliger midt i prosjektet, og måtte derfor også se på muligheter innenfor det private utleiemarkedet.
 • Deltagerne kan få endringer i økonomien eller bli for dårlig til å kunne bo i bolig uten bemanning.

Tips til andre 

 • Sikre god forankring i egen virksomhet
 • Kontinuerlig spredning av informasjon av prosjektet til kollegaer og samarbeidspartnere
 • Lurt å ikke sitte helt alene og skulle utvikle et prosjekt selv. Ha minimum en prosjektleder og en prosjektmedarbeider. 

Tilleggsdokumentasjon 

«Metodehåndboken» utviklet av bydel Frogner på bakgrunn av erfaringene fra prosjektet.