Hurtigspor 2.0

I arbeidet med å integrere flyktninger og innvandrere, er sysselsetting av forutsetning for å lykkes. Hurtigspor 2.0 har som mål å utvikle en helhetlig kvalifiseringsmodell der Oslo Voksenopplæring, NAV og arbeidsgivere finner nye og bærekraftige samarbeidsmodeller som skal gi flere innvandrere i Oslo formelle kvalifikasjoner og varig tilknytning til arbeidslivet.

Kontakt

Kontaktperson

Ingvild Smørvik, kommunikasjonsrådgiver

Telefon

41 27 73 60

E-post

Om prosjektet

Bakgrunnen for Hurtigspor 2.0 er pilotprosjektet Hurtigspor fra 2017 der NAV Alna sammen med Oslo Voksenopplæring (VO) Helsfyr og IKEA gikk sammen og lagde et hurtigspor for flyktninger og innvandrere innen varehandel. Modellen som ble utviklet baserte seg på at en gruppe personer fikk tilpasset undervisning i norsk og samfunnsfag, og bruk av arbeidsplass hos IKEA som en læringsarena. Det språklige målet for deltakerne var å oppnå nivå B1 både muntlig og skriftlig.

Gode resultater, men hva nå?

Samarbeidet mellom Oslo VO Helsfyr, arbeidsgiver og NAV har gitt gode resultater for deltakerne. Gjennom språkopplæring, arbeidspraksis og karriereveiledning har flere kommet i jobb og hatt god progresjon i norsk.  Samtidig er det noen momenter å utforske videre for at modellen skal kunne forankres som et ordinært tilbud gjennom Oslo VO og NAV. Det handler blant annet om å sikre at modellen kan bli økonomisk bærekraftig, og samtidig gi et godt tilbud til en bredere målgruppe. Det er dette som er målet til prosjektet Hurtigspor 2.0.

Strategisk forankring

Stortinget har vedtatt ny integreringslov som gjelder fra 01.01.2021. Målet med den nye loven er at flere innvandrere skal få varig tilknytning til norsk arbeidsliv. Gapet mellom hva hver enkelt har med seg og behovet på arbeidsmarkedet skal fylles. Mens man tidligere har vært opptatt av «arbeid først» og raskeste vei ut i jobb, som modellen i Hurtigspor 1.0 i stor grad baserer seg på, er man med den nye loven i større grad opptatt av målrettet kvalifisering og formell kompetanse.

Målet om å utvikle en helhetlig kvalifiseringsmodell som skal gi flere innvandrere i Oslo formelle kvalifikasjoner og varig tilknytning til arbeidslivet, svarer i tillegg på Områdeinnsatsens mål om å utvikle bedre oppvekstsvilkår, utdannings- og sysselsettingstjenester for befolkningen i de utvalgte bydelene.