Fra nyregistrert til arbeidsavklart

I prosjektet «Fra nyregistrert til arbeidsavklart» går man grundigere til verks ved kartlegging av behov, forutsetninger og kompetansen til nyregistrerte arbeidssøkere. Dette skal gjøres så tidlig som mulig i møtet med NAV. Samtidig skal lik oppfølging, uavhengig av hvilken veileder arbeidssøkeren møter, gi en forutsigbar og helhetlig prosess basert på den grundige kartleggingen.

Kontakt

Kontaktperson

Ingvild Smørvik, kommunikasjonsrådgiver

Telefon

41 27 73 60

E-post

Om prosjektet

Prosjektet startet opp i 2017 som et samarbeid mellom bydelene Grorud og Alna. Tidlig i prosjektet ble det etter en workshop konkludert med at man ikke kartla de nyregistrerte arbeidssøkerne tilstrekkelig ved den første samtalen de hadde med NAV. Hypotesen til prosjektet er blant annet at en grundigere kartlegging fra første stund kan gi positiv følgeeffekt for videre oppfølgingsløp.

- Arbeidsmetoden skal sikre at vi innhenter og kvalitetssikrer opplysninger om bruker gjennom en grundig kartlegging allerede i første samtale med NAV. Dette vil sikre at bruker får treffsikre kvalifiseringsløp og dermed riktig oppfølging mot arbeid, forteller prosjektleder Karoline Myklebust.

Kartlegging over tre steg

Arbeidsmetoden består av tre steg der man kartlegger bistandsbehovet på en tilfredsstillende måte. De tre stegene består av grundig og nødvendig innhenting av bakgrunnsinformasjon, avklaring med bruker angående denne informasjonen, individuelt møte med brukeren, analyse av kompetanse og ønsker, og til slutt en tiltaksanalyse for å finne best mulig vei videre.

Dette vil i praksis bety at brukerne blir møtt av nye rutiner med en grundigere gjennomgang av behov og kompetanse. Det skal også føre til at det vil være en gjenkjennelig prosess uavhengig av hvilken veileder man møter. De ulike elementene i prosessen er ikke nye for veilederne, men de er satt opp i et system på en ny måte. De ansatte på kontorene der metoden har vært prøvd ut, har fortløpende fått være med på å påvirke gjennom tilbakemeldinger.

Flere NAV-kontor skal nå testet ut arbeidsmetoden for å se om det gir ønsket effekt. Prosjektet er i sluttfase og det foreligger en sluttrapport. Som et resultat av den nye metodikken viser tallene at nyregistrerte kartlegges bedre, kvaliteten på arbeidet som gjøres er styrket, det fører til økt likebehandling, samt at det i større grad legges igjen spor i fagsystemene. Det er satt i gang et arbeid for oppskalering.