Folkehelseprosjekt i barnehager i Bydel Grünerløkka

Folkehelseprosjekt i barnehager i Bydel Grünerløkka

Folkehelseprosjektet er et tverrfaglig prosjekt for å fremme folkehelse blant barna i de kommunale barnehagene i Bydel Grünerløkka.

Prosjektet har en prosjektgruppe bestående av representanter fra; barnehagene, fysioterapiavdelingen, barnevernet, seksjonssjef for barnehagene og fagkonsulent for barnehagene (prosjektleder).

Dette vil være et tredelt prosjekt bestående av: fysisk aktivitet og lek, mat og måltider og psykisk helse. Barnehagene vil jobbe med et og et område, og i løpet av 2018 være gjennom alle delene av prosjektet.

Det vil være tiltak rettet både mot barn, personal og foreldre, som for eksempel aktivitetsdager i bydelens parker, inspirasjonsdager for personalet, foreldremøte osv. Det skal utarbeides materiell innenfor de ulike delene av prosjektet. Vi lager blant annet en brosjyre med menyer og alternativer til sunnere bursdagsfeiringer i barnehagen. I tillegg ønsker vi å lage et hefte til personalet der det står generelt om barns motoriske utvikling, og forslag til aktiviteter som stimulerer utviklingen i de ulike aldersgruppene. Det samme vil også gjøres i forhold til barns psykiske helse.

Hvor

Prosjektet skal utføres i de kommunale barnehagene i bydel Grünerløkka.

Hvorfor

Målet er å bidra til å bedre folkehelse i barnebefolkningen i bydelen ved å øke aktivitetsnivået, bedre kostholdet og sørge for bevissthet rundt barns psykiske helse. Gode vaner legges tidlig, og da må man starte allerede i barnehagealder.

Hvem

Prosjekteier er oppvekstdirektør Anita Lisbakken. Prosjektleder er Trudy Kristin Johansen.

Når

Prosjektet starter i 2018, og første prosjektperiode avsluttes i desember 2018. Målet er at prosjektet skal videreføres i 2019.

Kontakt oss

Oppvekstavdelingen

Oppvekstdirektør

Anita Lisbakken

Mobilnummer: 94 79 46 77

E-post:

Prosjektleder

Trudy Kristin Johansen

E-post: