Flere i tilrettelagt arbeid

Oslo kommune har som mål å få flere tilrettelagte arbeidsplasser for personer med utviklingshemming og lignende bistandsbehov. Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester igangsatte derfor satsingen «Flere i tilrettelagt arbeid» i 2018. Satsingen fortsetter og 200 personer har fra oppstart fått en tilrettelagt jobb i Oslo. Fra 1. september 2022 blir satsingen en del av en ny enhet for arbeid i Velferdsetaten.

Målgruppe

Personer med utviklingshemming og/eller «lignende bistandsbehov» (autismespekterforstyrrelser, utviklingsforstyrrelser og de uten diagnose).

Satsingen består av flere tiltak

 • Bydelene får øremerkede midler for å skaffe flere arbeidsplasser til målgruppen.
 • Det opprettes flere stillinger i kommunen til målgruppen, kontakt marianne.kreutz@hel.oslo.kommune.no for mer informasjon.
 • Oslo kommune er sammen med blant andre NFU med i et prosjekt ved VID vitenskapelige høyskole som skal utvikle et høyere utdanningsløp for målgruppen. Prosjektet er finansiert av Stiftelsen DAM. Kontakt professor Inger Marie Lid, inger.lid@vid.no og høyskolelektor anna.chalachanova@vid.no for mer informasjon.
 • Et tjenesteutviklingsprosjekt som skal bidra til at personer i den nevnte målgruppe får likeverdige og koordinerte tjenester i overgangen mellom videregående opplæring og arbeid, samt at de får økt sine muligheter for deltagelse i arbeid, livslang læring og karriereutvikling.

Hvorfor

I Oslo kommune stod én av tre personer med utviklingshemming over 18 år uten noen form for dagaktivitet i 2017. Tjenesteutviklingsprosjektet så også store utfordringer i overgangen fra videregående skole til arbeid/aktivitet eller utdanning for denne målgruppen, samt lite karriereutviklingsmuligheter for de som ønsket det.

Hovedmål

Satsingen skal bidra til at personer med utviklingshemming og lignende bistandsbehov får økt sine muligheter for deltagelse i arbeid, livslang læring og karriereutvikling.

Resultater så langt

 • De øremerkede midlene til bydelene har i 2019, 2020 og halve 2021 ført til 173 nye arbeidsplasser.
 • Sluttrapport fra tjenesteutviklingsprosjektet «Flere i tilrettelagt arbeid» (PDF, 2MB). I 2021 og 2022 skal anbefalingene fra rapporten implementeres;
  • En modell for overgangen fra videregående skole til arbeid/utdanning/aktivitet.
  • Digital oversikt over arbeid/aktivitet og VGS-tilbud.
  • Rutiner for vurdering av arbeid/aktivitetstilbud gjennom livet.
  • Fortsette å spre kunnskap for å inspirere og motivere bydelene til å få flere i tilrettelagt arbeid.

Kontakt

For mer informasjon om satsingen kontakt siri.koch-larsen@vel.oslo.kommune.no eller marte.buaas@vel.oslo.kommune.no.