Flere i tilrettelagt arbeid

Flere i tilrettelagt arbeid

Oslo Kommune har som mål å få flere tilrettelagte arbeidsplasser for personer med utviklingshemming og lignende bistandsbehov. Ett av flere ledd i å nå dette målet er tjenesteutviklingsprosjektet «flere i tilrettelagt arbeid» som utføres av Helseetaten på oppdrag fra Byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid.  

Hovedmålet i prosjektet

«Prosjektet skal bidra til at personer med utviklingshemming og lignende bistandsbehov får økt sine muligheter for deltagelse i arbeid, livslang læring og karriereutvikling.»

Kjernen i prosjektet

  • Modell for overgangen fra skole til arbeid/utdanning/aktivitet
  • Digital oversikt over arbeid/aktivitet og VGS-tilbud
  • Livsløpmodell for vurdering av arbeid/aktivitetstilbud
  • Spre kunnskap for å inspirere, motivere og bevege bydelene til å få flere i tilrettelagt arbeid

Hvorfor

I Oslo kommune står én av tre personer med utviklingshemming over 18 år uten noen form for dagaktivitet. Vi har ikke tall på dagaktivitet for personer med autismespekterforstyrrelser, men det er sannsynlig at det ikke står noe bedre til for denne gruppen. Nettopp på grunn av disse tallene er Oslo kommune nå i gang med en større satsning for å få flere personer i tilrettelagt arbeid.

Målgruppe

Satsningen består av fire elementer rettet mot personer med utviklingshemming og/ eller «lignende bistandsbehov» (autismespekterforstyrrelser, utviklingsforstyrrelser og de uten diagnose).

Hvordan

Prosjektet er en bestilling fra byrådsavdelingen eldre, helse og arbeid (EHA), og prosjektet er lagt til Helseetaten. To prosjektansatte startet i januar 2019 og skal holde på til desember 2020.

I prosjektperioden skal det utvikles en samhandlingsmodell for overgangen fra skole til arbeid/utdanning/aktivitet slik at når «Ada» skal avslutte videregående skole har alle de aktuelle instansene sammen med henne lagt et løp for en enkel vei videre til et arbeid/utdanning eller en aktivitet som hun ønsker og som passer for henne.
I tillegg vil vi at «Ada» skal få mulighet til å prøve ut andre ting gjennom livet dersom hun ønsker det.

For å gjøre det enklere for blant annet foreldrene til «Ada» å finne hvilke dagtilbud hun kan velge mellom skal vi også utvikle en nettbasert oversikt over arbeid/aktivitet og videregående skole tilbud for målgruppen.

Målet er å bidra til at personer i nevnte målgruppe får likeverdige og koordinerte tjenester i overgangen mellom videregående opplæring og arbeid, samt at de får økt sine muligheter for deltagelse i arbeid, livslang læring og karriereutvikling.