Flere i tilrettelagt arbeid

Flere i tilrettelagt arbeid

Oslo kommune har som mål å få flere tilrettelagte arbeidsplasser for personer med utviklingshemming og lignende bistandsbehov. Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester igangsatte derfor satsingen «Flere i tilrettelagt arbeid» i 2018.

Målgruppe

Personer med utviklingshemming og/eller «lignende bistandsbehov» (autismespekterforstyrrelser, utviklingsforstyrrelser og de uten diagnose).

Satsingen består av flere tiltak

  • Bydelene får øremerkede midler for å skaffe flere arbeidsplasser til målgruppen.
  • Det opprettes flere stillinger i kommunen til målgruppen, kontakt marianne.kreutz@hel.oslo.kommune.no for mer informasjon.
  • Oslo kommune er sammen med blant andre NFU med i et prosjekt ved VID vitenskapelige høyskole som skal utvikle et høyere utdanningsløp for målgruppen. Prosjektet er finansiert av Stiftelsen DAM. Kontakt professor Inger Marie Lid, inger.lid@vid.no og høyskolelektor anna.chalachanova@vid.no for mer informasjon.
  • Et tjenesteutviklingsprosjekt som skal bidra til at personer i den nevnte målgruppe får likeverdige og koordinerte tjenester i overgangen mellom videregående opplæring og arbeid, samt at de får økt sine muligheter for deltagelse i arbeid, livslang læring og karriereutvikling. 

Hvorfor

I Oslo kommune stod én av tre personer med utviklingshemming over 18 år uten noen form for dagaktivitet i 2017. Tjenesteutviklingsprosjektet så også store utfordringer i overgangen fra videregående skole til arbeid/aktivitet eller utdanning for denne målgruppen, samt lite karriereutviklingsmuligheter for de som ønsket det. 

Hovedmål

Satsingen skal bidra til at personer med utviklingshemming og lignende bistandsbehov får økt sine muligheter for deltagelse i arbeid, livslang læring og karriereutvikling.

Resultater så langt

Kontakt

For mer informasjon om satsingen kontakt siri.koch-larsen@byr.oslo.kommune.no eller marte.buaas@hel.oslo.kommune.no.