VeiHint

Hvordan få flere til å overholde reguleringene i Oslo sentrum?

Formålet med VeiHint var å teste om vi kan få flere til å overholde reguleringen motorvognforbud i Oslo sentrum. Pilotprosjektet hadde oppstart i høst 2018 og ble avsluttet i første kvartal 2020.

VeiHint tok utgangspunkt i kjøremønsteret som ble innført i Oslo sentrum i 2018, hvor det ble satt opp flere forbudt for motorvogn skilt. Dette forbudet setter restriksjoner på hvor visse kjøretøy kan kjøre. I utvalgt område for testing var forbudt for motorvogn skilt kombinert med underskiltet «gjelder ikke buss i rute». Det var flere bilistgrupper som ikke overholt trafikkreglene, og VeiHint undersøkte hvordan vi kunne få flere til å overholde trafikkreguleringene i Oslo sentrum.

Målet var å endre adferden ved å gi sjåføren «hint» om at h*n har eller er i ferd med å kjøre feil. Erfaringer fra pilotprosjektet vil ha overføringsverdi til andre geografiske områder. Vi jobbet tett sammen med aktuelle interesseorganisasjoner for å sikre tidlig og kontinuerlig brukermedvirkning.

Hensikt og mål

  • Få flere til å overholde forbudt for motorvogn på gate- og veinettet i Oslo sentrum uten håndheving.
  • Innhente ny innsikt på hvordan teknologi kan benyttes for å oppnå mål om å få flere til å overholde trafikkregulering på gate- og veinettet i Oslo sentrum uten håndheving.

Læring og erfaringer

Det ble sett på en rekke tiltak som kunne bidra til å redusere feilkjøringer, og bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken. VeiHint møtte på flere utfordringer blant annet innen lovverket og GDPR. Det ble derfor besluttet å etablere faste skilt som viste påbudt kjøreretning med underskilt “gjelder ikke buss i rute”.

Før skiltet ble satt opp var det ukentlig rundt 50 % feilkjøringer. Etter at skiltet ble satt opp var det mellom 20-30 % mindre feilkjøringer.

Pilotprosjektet kategoriserte feilkjøringene i to grupper; de ubevisste og de bevisste. De ubevisste var som oftest privatbilister, og de bevisste var i hovedsak yrkessjåfører. Resultatene viser at god skilting hjelper for de som er ubevisste. Grunnen til at de bevisste kjører ulovlig kan skyldes forskjellige årsaker, som vi ikke har gått i dybden på.

Mulig framtidsutsikter

Gjennom prosjektperioden fikk vi også erfare at oppdateringer av kjøremønster og navigasjon er mangelfullt. Dette er en pålagt oppgave for kommunene som inngår i forvaltningsavtalen. Vi ser at det er behov for bedre rutiner for oppdatering av kartdata, slik at tilbydere av navigasjonssystemer får riktig datagrunnlag.

Det finnes også flere mulige tiltak for å redusere feilkjøringer, både innenfor tilretteleggelse og teknologi. For eksempel kunne det testes ut kollektivbom, dynamisk skilting, bedre informasjon om tillatt kjøremønster, automatisk håndheving, personlig varsling eller tillate kjøring i forbudte områder (utenfor rushtid ved bruk av dynamisk skilting).

Anbefaler også å se på yrkesgrupper

I tillegg kan det være en fordel å gå i dybden på hvorfor de bevisste kjøre feil for å eventuelt legge til rette. Bilistene bør så tidlig som mulig få informasjon om lovlig kjøremønster, og eventuelt utføre automatisk håndheving.

Prosjektet anbefaler å se på muligheter for at visse yrkesgrupper (eksempelvis taxi, bud og håndverkere) om de kan transportere seg mer effektivt uten å bryte veitrafikkloven, og samtidig ikke la det gå utover økt byliv eller fremkommelighet for kollektivtrafikken. Er det for eksempel mulig å løse dette med egne traseer eller tillatelser for kjøring i visse tidsrom?

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten var hovedansvarlig for gjennomføring av pilotprosjektet.

Smartere transport i Oslo-regionen

Pilotprosjektet VeiHint er en del Smartere transport i Oslo-regionen. Smartere transport i Oslo-regionen er et samarbeidsprosjekt mellom Bymiljøetaten, Statens Vegvesen og Ruter.

De andre pilotprosjektene i Smartere transport i Oslo-regionen som Bymiljøetaten har ansvar for er: