Turistmobilitet

Hvordan finne nye bærekraftige transporttilbud for turister som tar hensyn til byen, innbyggerne og næringslivet?

Om prosjektet

I pilotprosjektet Turistmobilitet innhentet vi innsikt om turistene sine transportbehov for å kunne identifisere nye løsninger og gjøre det lettere for turister å velge miljøvennlige transportalternativ i Oslo sentrum. Basert på innsikten kom vi opp med et utvalg ideer og konsepter som skulle bidra til å løse mobilitetsutfordringer basert på ulike behov og målgrupper. Vi gikk videre med enkelte konsepter i liten skala i pilotprosjektet Turistmobilitet, for å lære hvilke løsninger som kan gi ønsket effekt.

Visjonen til Turistmobilitet er at alle som besøker Oslo opplever at det er enkelt og effektivt å komme seg rundt med bærekraftige løsninger som tar hensyn til byen, innbyggerne og næringslivet.

Bakgrunn

Oslo kommune ønsker å frigjøre areal til byliv, øke fremkommeligheten for kollektivtransport og fremme grønne transportvalg. Politiske målsetninger om reduserte utslipp og prioritering av gående, syklende og kollektivtrafikk i sentrumsgater vil blant annet medføre mindre tilgjengelighet for turistbusser i Oslo sentrum. Til tross for dette skal turister kjenne seg velkomne i Oslo sentrum, og de skal oppleve at det er lett å drive med sightseeing og komme seg rundt i byen. For å oppnå dette trenger vi å bli bedre kjent med turistene sine transportbehov. Prosjektet Turistmobilitet ble etablert for å innhente innsikt og komme med forslag til nye løsninger.

Involverer turister og næringsliv

Pilotprosjektet Turistmobilitet bygget på tett involvering av turister og næringslivet, innenfor et avgrenset omfang, for å raskt kunne komme opp med nye ideer og konsepter. Prosjektet delte inn målgruppen i ulike hovedgrupper turister, hvor man tilpasset konseptene til ulike turistgruppers ulike behov og utforsket utvalgte konsepter i mer detalj via intervjuer og brukertesting med turister og aktører i bransjen.

Pilotprosjektet hadde ikke som hensikt å utarbeide langsiktig strategi for turistmobilitet i Oslo sentrum

Mål

  • Forberede Oslo kommune og mobilitetsaktører på en situasjon der turistbusser ikke lengre kan parkere eller gjennomføre av-påstigning i Oslo sentrum i samme grad om før.
  • Fremme forslag som legger til rette for bærekraftig transporttilbud for turister som tar hensyn til byen, innbyggerne og næringslivet.

Påvirkning av COVID-19

Prosjektet ble gjennomført under i 2020, under COVID-19 pandemien med restriksjoner og nedstenginger som påvirket reiselivet i stor grad. Likevel klarte prosjektet å løse dette på en god måte. Istedenfor å legge opp til intervjuer med turister som oppholdt seg i Oslo slik man gjerne ville gjort i en normal situasjon, valgte man på grunn av smittefaren og fokusere mer på å komme i kontakt med turister som hadde besøkt byen tidligere eller som hadde planlagt å reise til Oslo det året. Prosjektet hadde også god erfaring med brukermedvirkning via digitale kanaler fra andre prosjekter.

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten var hovedansvarlig for gjennomføring av pilotprosjektet.

Smartere transport i Oslo-regionen

Pilotprosjektet Turistmobilitet var en del av Smartere transport i Oslo-regionen. Smartere transport i Oslo-regionen er et samarbeidsprosjekt mellom Bymiljøetaten, Statens Vegvesen og Ruter.

De andre pilotprosjektene i Smartere transport i Oslo-regionen som Bymiljøetaten har ansvar for er:

Relevante dokumenter

Kontakt

Besøksadresse:
Karvesvingen 3
0579 OSLO