Dugnad for en aldersvennlig frivillighet

Om Dugnad for en aldersvennlig frivillighet

Rundt 23 000 personer fra 55 år og oppover i Oslo er positivt innstilt til å bli frivillige. Mange vet ikke hvordan de skal begynne. 

Hva er aldersvennlig frivillighet?

Seniorer er aktive og attraktive i frivilligheten. Likevel ønsker langt flere å bidra enn de som deltar i dag. I prosjektet «Dugnad for en aldersvennlig frivillighet» er målet å finne gode metoder for rekruttering og tilhørighet i frivilligheten i Oslo. Oslo skal være en aldersvennlig by som strekker seg lenger for å inkludere alle aldre.

Hvem kan bidra?

Oslo har om lag 5000 frivillige organisasjoner som har aktiviteter og fellesskap i nabolag og lokalsamfunn i byen vår. Sammen med frivillige organisasjoner og næringsliv tenker Oslo kommune nytt for å invitere enda flere seniorer inn i frivilligheten.

Bli med og skap en aldersvennlig frivillighet med plass til alle. Oslo kommune har etablert et nettverk for organisasjoner, offentlige tjenester og næringsliv som ønsker å samarbeide, dele kunnskap og få informasjon om eldreinnsats i frivilligheten. 

Hvordan skaper vi en aldersvennlig frivillighet?

Sammen med seniorer, organisasjonsliv og næringsliv har Oslo kommune sett på forskning og undersøkt hindringer og muligheter for å skape en aldersvennlig frivillighet. Vi har gjennomført fire workshops med over 170 deltakere som har gitt innspill til hvordan flere enn de som er aktive i dag kan inkluderes. 

4 hovedinnsatser er på bakgrunn av innspillene valgt:

  • Bedre kommunikasjon – i digitale og analoge kanaler
  • Bedre og mer tilpasset organisering i organisasjonene
  • Bedre samarbeid mellom organisasjoner og tjenester
  • Mer deling av kunnskap – flere nettverk og møteplasser

Sammen med organisasjonslivet og næringslivet vil Oslo kommune i 2020 gjennomføre tiltak, spre informasjon og dele kunnskap og erfaringer fra konkret arbeid med utviklingen av en aldersvennlig frivillighet. Vi trenger alle gode krefter med på laget og inviterer alle organisasjoner, aksjonsgrupper og miljøer som engasjerer frivillige til å vurdere eksisterende praksis. 

Eksempler og tips til inkludering av seniorer til frivilligheten: 

Hvorfor

Frivillighet er god folkehelse. Frivillighet er også en helt nødvendig kraft til å løse viktige samfunnsoppgaver. I nabolaget, i idretten og i kulturlivet. Frivilligheten skal ikke erstatte offentlige tjenester, men utfylle og bidra med sine verdier og kvaliteter i samfunnet.

Eldregenerasjonen har aldri vært større, friskere og bedre utdannet enn i dag. Forskning viser at over 65 % i alderen 60–79 åringer har vært frivillige det siste året. Det har også omtrent halvparten av dem over 80 år. 1 av 3 er aktive frivillige og bruker 1–2 timer i uka på frivillig innsats. I tillegg sier halvparten av dem som ikke er frivillige i dag at de kan tenke seg å bli  det. Det betyr at rundt 23 000 personer fra 55 år og oppover i Oslo er positivt innstilt til å bli frivillige.

I 2019 var det over 74 000 personer som var eldre enn 67 år i Oslo, og fram mot 2040 er tallet forventet å stige til 120 000 personer. Langt flere enn de som er aktive i dag kan tenke seg bli en del av et givende miljø og ta i et tak der det trengs.

Vi må henvende oss bredt og på nye måter for å inkludere flere i fellesskapet og for å løse de mange viktige samfunnsoppgavene frivilligheten har. Eldre er en viktig kraft for frivilligheten, samtidig er det for mange som ikke deltar. 

Seniorer forbindes med stabilitet, tillit og kompetanse i organisasjonslivet. I en undersøkelse sier 83 % av organisasjonene at eldre frivillige er attraktive i tillitsverv. De forteller også at deres krefter er svært viktige for å løse andre oppgaver. Oslo Røde Kors erfarer for eksempel at frivillige over 65 år er aktive i organisasjonen over dobbelt så lenge som 18–25-åringer. 

Prosjektet legger til rette for nye samarbeid og møteplasser der eldre inviteres til livslangt engasjement og økt deltakelse. Oslos frivillighetsmelding «Engasjement og deltakelse» handler om at kommunen skal bli en bedre tilrettelegger og støttespiller for frivilligheten og organisasjonslivet. Nå spør Oslo kommune organisasjonene til råds og inviterer til samarbeid for økt deltakelse og tilhørighet.

Les om hvordan det er å være frivillig

Tildelinger

Disse mottar stimuleringsmidler for eldreinnsats i frivilligheten 2019
Byrådens sak 40/2019: Tildeling av stimuleringsmidler