Til innhold
Prosjekter

Dugnad for deltakelse - Eldreinnsats i frivilligheten

Om Dugnad for deltakelse

Sammen med frivillige organisasjoner tenker Oslo kommune nytt for å invitere enda flere eldre inn i frivilligheten. 

I prosjektet «Dugnad for deltakelse» er målet å finne gode metoder for rekruttering og tilhørighet i organisasjonene. Oslo skal være en aldersvennlig by som strekker seg lenger for å inkludere alle aldre.

Prosjektet har tre hovedinnsatser: 

  • Kartlegging og medvirkning med organisasjonene, tjenester næringsliv og eldre 
  • Utvikling og uttesting av pilottiltak i samarbeid med frivillige organisasjoner og tjenester
  • Koordinering og kommunikasjon

Et første strakstiltak er et nytt tilskudd til organisasjoner som vil teste ut nye aktiviteter og drive utviklingsarbeid for å invitere langt flere eldre med.

Søknadsfristen var 1. september 2019. Les mer om tilskudd til rekruttering av eldre til frivillighet

Hvem 

Organisasjonene og kommunen samarbeider for at enda flere av Oslos 73 000 pensjonister skal være med i frivilligheten.Eldregenerasjonen har aldri vært større, friskere, bedre utdannet eller hatt mer å rutte med enn i dag. 

I 2018 var det nær 73 000 personer over 67 år i Oslo. I 2040 forventes antallet pensjonister å være 120 000. Dette er en ny kjempekraft for frivillige organisasjoner. 

Hvor

Oslo har om lag 5000 frivillige organisasjoner som har aktiviteter og fellesskap i nabolag og lokalsamfunn i byen vår. Gjennom prosjektet vil organisasjonene inviteres til en dugnad for å tilrettelegge for at enda flere eldre blir med i fellesskapene som finnes.

Oslo kommune har etablert et nettverk for organisasjoner, offentlige tjenester og næringsliv som ønsker å samarbeide, dele kunnskap og få informasjon om eldreinnsats i frivilligheten. Registrer deg i lenken for å kobles til nettverket og få informasjon om tiltak og aktiviteter

Hvorfor

Eldre er en viktig kraft for frivilligheten, samtidig er det for mange som ikke deltar. En av de største barrierene mot å gjøre frivillig innsats er å stå utenfor sosiale nettverk som inviterer inn til frivillighet. 

Frivillighet er god folkehelse. Frivillighet er også en helt nødvendig kraft til å løse viktige samfunnsoppgaver. I nabolaget, i idretten og i kulturlivet. Frivilligheten skal ikke erstatte offentlige tjenester, men utfylle og bidra med andre verdier og kvaliteter i samfunnet. Les mer om hvordan og hvorfor eldre kan engasjere seg i frivilligheten på frivillig.no sin rekrutteringsnettside

Prosjektet legger til rette for nye samarbeid og møteplasser der eldre inviteres til livslangt engasjement og økt deltakelse. Kultur idrett og frivillighet tilbyr en stor bredde av fellesskap med plass til alle . Verdien av kontakt mellom generasjoner og eldres ressurser til samfunnsdeltakelse på ulike arenaer prioriteres.

Oslos frivillighetsmelding «Engasjement og deltakelse» handler om at kommunen skal bli en bedre tilrettelegger og støttespiller for frivilligheten og organisasjonslivet. Nå spør Oslo kommune organisasjonene til råds og inviterer til samarbeid for økt deltakelse og tilhørighet. 

Tildelinger

Disse mottar stimuleringsmidler for eldreinnsats i frivilligheten 2019

Byrådens sak 40/2019: Tildeling av stimuleringsmidler