Digitale ferdigheter

Prosjektet Digitale ferdigheter har som mål å utvikle løsninger som kan bidra til å tette gapet mellom samfunnets krav til digitale ferdigheter og brukernes faktiske digitale kompetanse.

Kontakt

Kontaktperson

Ingvild Smørvik, kommunikasjonsrådgiver

Telefon

41 27 73 60

E-post

Om prosjektet

Regjeringens digitaliseringsstrategi slår fast at offentlig sektor skal digitaliseres på en åpen og inkluderende måte for alle innbyggere. Samtidig ser man et klart skille i befolkningen: de som er i stand til å koble seg på den digitale velferdsstaten og de som ikke er det. I bydelene innenfor områdesatsingen kommer det «digitale klasseskillet» spesielt godt til syne.

Avhengig av hjelp og bistand

NAV har gjennomgått en formidabel digitaliseringsprosess de siste årene, og brukervennligheten har økt. Samtidig er de brukerne som har lite formell skolegang og lave grunnleggende ferdigheter, helt avhengig av hjelp og bistand fra familie og nettverk for å ha kontakt med NAV og andre offentlige tjenester. Det dreier seg om enkle oppgaver i samfunnet som for eksempel å registrere seg som arbeidssøker, ha digital kontakt med NAV, delta på kurs og undervisning som foregår digitalt eller koble seg til statlige og kommunale tjenester som søknad til barnehage, fritidsaktiviteter og helsetjenester. Det er altså en stor gruppe mennesker som per nå er langt unna den kompetansen som trengs for å kunne håndtere kontakten med NAV og andre offentlige tjenester på egenhånd.

Kunnskap om digitale ferdigheter- avgjørende for å treffe med aktiviteter og tiltak

Veiledere og fagressurser på innvandrerområdet uttrykker at mangelen på verktøy og retningslinjer for kartlegging av digitale ferdigheter gjør det vanskelig å tilby tiltak og aktiviteter som treffer brukernes faktiske behov og ferdighetsnivå. Dette medfører at en relativt stor gruppe mennesker ikke får tilbud om tiltak som er tilpasset deres digitale kompetansenivå og at de dermed ikke gis en reell mulighet til å bedre sin egen situasjon.

Hvilke mål har prosjektet?

Prosjektet har som mål å dekke noe av gapet mellom samfunnets krav til digitale ferdigheter og mange av brukernes lave digitale kompetanse, ofte i kombinasjon med lave norskferdigheter. Fordelene ved dette er mange: når NAV har god kunnskap om brukernes digitale nivå vil det kunne tilbys mer treffsikre, relevante og tilrettelagte tiltak, som igjen vil gi økt mulighet for arbeid. I tillegg vil brukerne kunne bli mer delaktige i samfunnet og i større grad kunne sikres likeverdige tjenester.

Prosjektet er et samarbeid mellom NAV Stovner, NAV Bjerke, Oslo VO samt Kompetanse Norge.