Kontakt

Kontaktperson

Geir Rossebø, Utviklings- og kompetanseetaten (Agency for Improvement and Development

Telefon

45 60 49 27

E-post

Besøksadresse

Grensesvingen 6, 0663 OSLO

BuyZET

BuyZET står for "Procurement of innovative solutions for zero emission urban delivery of goods and services"

BuyZET-prosjektet har som mål å øke forståelsen av klima- og miljøfotavtrykket til transportarbeidet som utføres i offentlige anskaffelser. Prosjektet skal være med på å finne nyskapende og bærekraftige løsninger for levering av varer og tjenester i byene.

Hvorfor

Bærekraftig transport er en viktig prioritet for Oslo da over halvparten av klimagassutslippene i Oslo kommer fra veitrafikk. Kommunen har som mål å bli fossilfri innen 2030, og det er derfor nødvendig å ha målrettede tiltak på områder som gir resultater. Ved å delta i BuyZET ønsker Oslo kommune å dele erfaringer med andre byer, og bidra til utviklingen av metoder og veiledning som kan benyttes av andre byer for å oppnå sine miljø- og klimamålsettinger. 

BuyZET har som mål å finne nyskapende løsninger for leveringer av varer og tjenester. Innbyggerne vil få bedre luftkvalitet ved at partikkelutslipp og svevestøv reduseres fra vare- og tjenestelevering og redusert støymengde som i dag har en negativ påvirkning på innbyggerne i Oslo.  

Nettsiden til BuyZET. 

Oslo kommune

Oslo kommune kartlegger først hvilke vare- og tjenestekontrakter i kommunen som har det høyeste «transport-fotavtrykket», altså antall turer kjøretøyene bruker på å levere varer eller transportere mennesker for kommunen og klimautslippene som følger av dette. Oslo kommune har valgt ut to områder basert på den førsten kartleggingen: renovasjon og reparasjonstjenester. På disse  områdene skal Oslo kommune identifisere mulighetene for å oppnå nullutslippsleveranse, og etablere offentlig-private forum eller innkjøpsnettverk, hvor det enten kan samarbeides om eller inngås felles innkjøpsavtaler. Prosjektet skal munne ut i kontraktsstrategier som sier hvilke metoder som skal tas i bruk for å oppnå nullutslippsløsninger. 

Partnere

ICLEI, Polis, TNO, Rotterdam, Oslo, København, Brüssel-regionen, Southampton.

Finansiering

Dette prosjektet har fått støtte gjennom EUs Horisont 2020-rammeverksprogram under avtalenummer 724101.