BOSin

Boligsosialt utviklings- og innovasjonsprogram (BOSin) finansierer, veileder og følger opp boligsosiale innovasjonsprosjekter i bydelene.

Hvem kan delta?

Til sammen har over 70 prosjekter vært i programmet siden starten i 2015. Målet er å skape nye løsninger som tas i bruk og skaper merverdi for virksomheten, og som også kan kopieres av andre virksomheter.

BOSin-programmet er åpent for kommunale virksomheter. Søkere må ha identifisert en boligsosial utfordring som det ikke finnes tilfredsstillende løsninger til i dag. BOSin skal ikke støtte prosjekter som virksomheten uansett vil gjennomføre eller erstatte daglig drift. Invitasjon til å delta i programmet blir sendt til alle bydelsdirektørene på slutten av året.

BOSin og innovasjon

Et BOSin-prosjekt skal finne løsning på en utfordring og programmet er en arena for prøving og feiling. Både suksesser og nederlag gir verdifulle erfaringer som programmet ivaretar og deler både innad og utad. Et av de mest sentrale områdene for programmet er at prosjektene i størst mulig grad trekker inn de som løsningen er ment for i utvikling og gjennomføring. Programmet støtter seg til byrådsavdelingens definisjon av innovasjon: En ny eller forbedret tjeneste, produkt, prosess eller organisasjonsform som tas i bruk og gir økt verdi. 

Organisering

Velferdsetaten leder programmet som er eid av byrådsavdelingen for arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS). Prosjektene ledes og drives frem av deltagende virksomheter med veiledning og støtte av programledelsen. BOSin oppfordrer til og fasiliteter samarbeid på tvers av virksomheter og prosjekter, og gir innovasjonsfaglig bistand underveis. Løsningene som blir utviklet er eid av AIS og kan fritt deles med andre kommunale virksomheter.

Mål

BOSin ønsker å bidra til å realisere Oslo kommunes mål om en inkluderende storby der alle bor godt og trygt gjennom boligsosial utvikling og innovasjon.

Programmet legger vekt på innbyggerinvolvering og vil bruke dette til å bedre dialogen mellom innbyggere og tjenester. BOSin ser også potensialet for en enda bedre løsning når innbyggere involveres i utviklingen av tjenester.

BOSins mål er de samme som for den statlige boligsosiale strategien Bolig for velferd. 

  • Alle skal ha et godt sted å bo 
  • Alle med behov for tjenester skal få hjelp til å mestre boforholdet 
  • Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv

I tillegg har BOSin disse målene:

  • Boligsosial utvikling, videreutvikling og innovasjon skal forankres i brukernes behov og medvirkning 
  • Det skal drives aktiv erfaringsoverføring av kunnskap mellom sektorer i kommunen og mellom kommunen og andre aktører

Eksempler på prosjekter

Det er gjennomført BOSin-prosjekter i alle 15 bydelene, og flere av dem handler om bosetting og mestring av boforhold. Her er et par av BOSin-prosjektene: 

  • Husrom-hjerterom i bydel Frogner: Bydelen har få egnede boliger for ROP gruppen, som skal bosettes fra institusjon til bydel. Prosjektet har jobbet ut en modell for helhetlig oppfølging ved bosetting. Fra utvelgelse av bolig til innkjøp og innredning og aktiviteter der beboer har et kontaktpunkt som bistår i alle ledd. Bosetting skjer både i kommunale- og private leiligheter. Prosjektet har i perioden bosatt 10 personer. Bydelen har implementert modellen i drift etter at prosjektet ble avsluttet i 2020. 
  • BoTrygt i bydel Grorud: Prosjektet har fokus på eldre mennesker som ikke selv ber om hjelp når hjelpebehovet er tilstede, og som på et vis har blitt usynlige i samfunnet, for nærmiljøet og for hjelperne. Prosjektet ønsker å utvikle en metode for samhandling rundt vanskeligstilte eldre som sikrer bred involvering av interessenter og tjenester og bygge ned systemiske utfordringer rundt målgruppen. Metoden skal sørge for at personer blir fanget opp på et tidligere tidspunkt, før personens utfordringer har blitt for store. De utvikler også en lavterskel varslingskanal som alle i samfunnet skal kunne benytte seg av når de kjenner på bekymring rundt en person. Prosjektet startet i 2020 og jobber videre med å utvikle og teste metoden i 2021 og 2022.

Kontakt

For spørsmål rundt programmet send e-post til bosin@vel.oslo.kommune.no.

Operative programledere er Mikal Råheim og Marianne Hektoen i Velferdsetaten.