BORUPS

BORUPS – metode for å finne og beholde private utleiere til brukergruppen fra Velferdsetaten.

Beskrivelse

Bydel Nordstrand har liten tilgang til kommunale boliger og må derfor tenke alternativt rundt bosetting. Vi ønsker derfor å knytte til oss private utleiere som er villig til å leie ut til brukergruppen. Det er også et ønske fra bydelen å redusere utgifter til institusjonsplasser i Velferdsateten, og i tråd med Strategisk plan for rusfeltet i Oslo om at Velferdsetatens s tilbud trappes ned over tid. 

Bydel/organisasjon

Nav Nordstrand

Hvilke mål ble satt?

 • Opparbeide større nettverk av private utleiere som ønsker å leie ut til målgruppen
 • Sikre gode rutiner i kontakten med utleier
 • Teste virkemidler som trygger utleier i utleieforholdet 
 • Mer systematisk oppfølging før, under og etter innflytning til egen bolig for å unngå sårbare overganger og sikre eierskap i boforholdet. 
 • Tidlig dialog med bruker under institusjonsoppholdet for å kartlegge, forberede og lage en felles plan mot egen bolig
 • Opprette samarbeid med aktuelle tjenestesteder i bydelen som bruker er i behov av

Hvordan gjennomføres prosjektet

Bydel Nordstrand fikk i 2020 tildelt BOSin -midler til oppstart av prosjektet BORUPS. Det ble ansatt en prosjektleder i 100% prosent stilling. Sommeren 2020 ble det i tillegg ansatt en prosjektmedarbeider i 50% stilling. Begge prosjektansatte er tilknyttet avdeling Helse, mestring og bolig ved Nav Nordstrand, og deltar på ukentlige teammøter og saksdrøftingsmøter. Vi ser at det har vært viktig å ha med saksbehandlerne i arbeidet, da de kjenner brukerne godt og har mulighet til å prioritere behandling av blant annet depositumsvedtak etc. 

Prosjektgruppen har hatt dialogen opp mot de private utleierne og vært med i oppfølgingen før, under og etter innflytning. 

Prosjektet søkte videreføring i BOSin for 2021 og fikk tildelt nye midler. 

Resultater

 • Frem til april 2021 har vi bosatt 7 personer i privatleide boliger
 • En har mistet boligen, men vi har lykkes med å finne nytt privat leieforhold til bruker
 • Vi ser at ved å holde fokus på bosetting av brukergruppen har vi færre brukere som benytter seg av institusjonsplasser hos Velferdsetaten.
 • Vi har knyttet til oss 2 private utleiere, med flere utleieboliger i bydel
 • Vi har skapt rutine for å bistå brukere til å finne privatleide boliger og sikre de inn i boforholdet

Brukermedvirkning

Vi har utarbeidet et kartleggingsskjema som vi sammen med bruker og institusjon tidlig i prosessen tar i bruk for å sikre felles mål og sårbare overganger. 

Finansiering

Prosjektet ble tildelt BOSin-midler på kr 850.000 i 2020 og kr 850.00 i 2021. Dette har vært med på å finansiere prosjektlederstillingen og andre utgifter knyttet til prosjektet. Bydelen har også finansiert prosjektutgifter med egne midler, blant annet til prosjektmedarbeider. 

Utfordringer underveis 

 • Skaffe private utleiere som er villig til å leie ut til brukergruppen
 • Holdningsendring hos bruker, institusjoner og internt på at privat leid bolig kan fungere like bra som kommunal bolig. 
 • På grunn av strenge restriksjoner i forhold til smittevern har det vært vanskeligere å møte brukere og ha jevnt fokus på plan videre

Tips til andre 

 • Tett dialog og være tilgjengelig for utleiere
 • Tydelig informasjon til utleier om vår rolle i leieforholdet
 • Tett oppfølging av brukere før, under og etter innflytning for å sikre sårbare overganger og mulighet til å beholde boligen på sikt
 • Ha tidlig fokus på bosituasjon og oversikt over aktuelle brukere kontinuerlig oppe med saksbehandlerne som jobber med brukerne
 • Ha samarbeid og medarbeidere som kjenner til prosjektet som man kan samhandle med

Kostnad


Linn Fagerbakk Olsen, e-post:linn.fagerbakk.olsen@nav.no, mob: 41379468

Kontakt

Linn Fagerbakk Olsen

Mobilnummer: 41 37 94 68

E-post:

Jeanette Jensen

Mobilnummer: 41 38 26 48

E-post: