Barnevennlig by Bydel Frogner

Vi i Bydel Frogner ønsker at bydelen vår skal være en barnevennlig bydel.

Kontakt

Kontaktperson

Ida Pedersen

E-post

En barnerepresentant skal ivareta barn og unges interesser i kommunens utvalg i plansaker.

Hvordan skal vi være en barnevennlig by?

En barnevennlig by er en by som fremmer lek, aktivitet og samhold. Bydel Frogner er spesielt opptatt av at barn og unge blir spurt, lyttet til og deres ytringer vektlagt når beslutninger skal tas. I Bydelens strategiarbeid, skal det sikres at Ungdomsrådet har god rekruttering og er delaktige i utviklingen av bydelen.

Vi baserer oss på FNs barnekonvensjon som sier at

  • barnets beste skal være et grunnleggende hensyn.
  • barn har rett til ytringsfrihet.

Tilrettelegge nærområder for lek

Bydel Frogner jobber konkret med å tilrettelegge for nærområder, som innbyr til lek. Vi har utplassert treningsapparater i flere parker og oppgradert nærmiljøområder med ballbinger og skatebaner.  Etter hvert vil det utvikles sosiale soner, med benker, belysning og beplantning, i tilknytning til ballbingene og skatebanen, slik at de som bare vil være til stede, kan være det.

Spredt rundt i bydelen, er det lekeapparater og mulighet for fysisk utfoldelse og lek.

Kulturhus

Vi jobber med å få opprettet et eget kulturhus for unge i bydelen, der de kan utfolde og utvikle seg, både kunstnerisk og på andre måter. Dette skal være et gratis tilbud for alle unge i bydelen, som en slags kulturell fritidsklubb. 

Trygg ferdsel

Bydelen jobber aktivt med å legge til rette for trygg ferdsel, spesielt til og fra skolene og områdene der barn og unge ferdes i sin fritid.

I Bydel Frogner er vi opptatt av å ha tilbud som appellerer til både gutter og jenter, slik at vi oppnår bærekraftsmålet «likhet mellom kjønn».

Klima og miljø

Barn og unge har vist i den senere tid at de er svært opptatt av klima og miljø, og det ønsker Bydel Frogner å ta hensyn til. Satsningen på barnevennlige områder, vil støtte opp under bærekraftsmålene