Alle har en psykisk helse

Bakgrunn

Prosjektet Alle har en psykisk helse er en del  Program for folkehelsearbeid i Oslo.

Oversikt over helsetilstanden i Bydel Stovner viser at bydelen skårer høyt på flere levekårsvariabler som lavinntekt, trangboddhet, frafall i videregående skole og arbeidsledighet. Disse faktorene kan ha negativ innvirkning på psykisk helse.

Som et ledd i Groruddalssatsingen utviklet Bydel Stovner et undervisningsopplegg om psykisk helse, vold og seksuelle overgrep for elever på 2. og 9. klassetrinn og skolens ansatte. Undervisningsopplegget ble gjennomført som et pilotprosjekt i skoleåret 2016/2017. Pilotprosjektet fikk svært gode tilbakemeldinger og skal nå videreutvikles og utvides gjennom prosjektet «Alle har en psykisk helse».

Å gi elevene kunnskap om hva som skal til for å ta vare på og bygge god psykisk helse kan fremme sunn utvikling og livskvalitet. Det viktigste grunnlaget for trivsel og psykososial utvikling er likevel trygge menneskelige relasjoner. Derfor bør innsatsen også rettes mot å styrke relasjonen mellom barn/unge og voksne som arbeider i skole og barnehage.

Målgruppe

Elever på 2. og 9. klassetrinn og grunnskolens ansatte. På sikt også ansatte i barnehagene.

Formål

Barn og unge i Bydel Stovner skal ha trygge og gode relasjoner til voksne i skole og barnehage. De skal få kunnskap om psykisk helse gjennom aldersadekvat undervisning. Prosjektet skal styrke skolehelsetjenestens samarbeid med skolene og barnehagene, og det helsefremmende og forebyggende arbeidet i psykologtjenesten.

Tiltak

  • Undervisningsopplegg for elever på 2. og 9. klassetrinn.

Undervisningsopplegget skal videreutvikles i samarbeid med skolene og skolehelsetjenesten.

  • Undervisningsopplegg for grunnskolens ansatte.

Undervisningsopplegget skal videreutvikles i samarbeid med skolene og skolehelsetjenesten.

  • Veiledningsgrupper for lærere.

Veiledningsgruppene skal styrke lærernes relasjonskompetanse, dette skal utvikles og utprøves.

  • Utvikling av pilot for utprøving i barnehagene.