Hvordan stille liste til kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg 2023

Partier og andre grupper kan stille liste til kommunestyrevalget og/eller valg til bydelsutvalg. Frist for å levere listeforslag er fredag 31. mars kl. 12:00.

Posten må være kommet frem, eller forslaget må være levert, innen fristen fredag 31. mars kl. 12:00. Listeforslag levert etter fristen avvises.

Listeforslagene kan leveres:

 • hos Bystyrets sekretariat, Fridtjof Nansens plass 5, 5. etasje mellom kl. 08:00-15:30. Vedleggene må sendes elektronisk til postmottak@oslobystyre.no.
 • per post til Valgstyret i Oslo v/Bystyrets sekretariat, Rådhuset, 0037 Oslo. Vedleggene må sendes elektronisk til postmottak@oslobystyre.no.

Nå kan du levere listeforslaget elektronisk til kommunestyrevalget

Skal du levere listeforslaget elektronisk må du benytte Valgdirektoratets løsning. Det er ikke mulig å levere elektronisk listeforslag til valg til bydelsutvalg.

Her finner du informasjon om hvordan du oppretter og leverer elektronisk listeforslag

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss i Bystyrets sekretariat for å få veiledning i hvordan listeforslagene skal fylles ut. Vi kan kontaktes på e-post:
postmottak@oslobystyre.no eller telefon: 21 80 21 80.

Mal og vedlegg for listeforslag

Det er ulike maler for listeforslag til kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg. I tillegg skal det leveres et vedlegg til listeforslaget.

Viktig: Malen må være skrevet ut tosidig. Underskriftene skrives på side 2 av malen.

Kommunestyrevalget

Valg til bydelsutvalg

I pdf-filene er det mulig å fylle inn data i alle de blå feltene før listeforslaget skrives ut. De blå feltene vil skrives ut som hvite - de er kun der for å vise hvor du kan fylle inn data.

Tips 

Hvis du ikke klarer å skrive direkte inn i skjemaet når du åpner det i nettleseren:

 • last ned malen
 • lagre det
 • åpne det lagrede malen i programmet Adobe Acrobat Reader

Hvis du har en skriver som ikke skriver ut tosidig (dette gjelder kun partier som trenger to underskrifter på listeforslaget):

 • de to tillitsvalgte kan skrive de samme opplysningene (fornavn, etternavn, fødselsdato, adresse) med blokkbokstaver og underskrive på den blanke baksiden av listeforslaget.

Slik fyller du ut listeforslaget

Dette må listeforslaget inneholde:

 • Det må stå hvilket valg det gjelder. Det skal stå kommunestyrevalget 2023 i Oslo eller valg til bydelsutvalg 2023 i Bydel (navn på bydelen).
 • Overskriften skal være navnet på partiet eller gruppen som leverer forslaget.
 • Registrerte partier må ha partiets registrerte navn i Partiregisteret som overskrift. Det skal ikke stå Oslo + «partinavn» i overskriften.
 • For uregistrerte partier må overskriften ikke kunne forveksles med navnet på et registrert politisk parti, registrert samepolitisk enhet eller overskriften på andre listeforslag i Oslo.
 • Kandidatene som stiller til valg må være ført opp på listeforslaget. Kandidatene kan ikke stille til valg for flere partier eller grupper til samme valg, men en kandidat kan godt stille til både kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg.
 • Fornavn, etternavn og fødselsår på kandidatene må stå på listeforslaget.

Antall kandidater på listeforslaget:

 • Listeforslag ved kommunestyrevalget skal være utfylt med minimum 7 kandidater og maksimum 65 kandidater. Av disse kan inntil 10 kandidater gis et stemmetillegg. Kandidater med stemmetillegg skal stå med uthevet skrift/store bokstaver øverst på listeforslaget.
 • Listeforslag til valg til bydelsutvalg skal være utfylt med minimum 7 kandidater og maksimum 21 kandidater. Av disse kan inntil 4 kandidater gis et stemmetillegg. Kandidater med stemmetillegg skal stå med uthevet skrift/store bokstaver øverst på listeforslaget.

Partier som trenger kun to underskrifter på listeforslaget:

 • Partier registrert i Partiregisteret, og som ved forrige stortingsvalg fikk en oppslutning på minst 500 stemmer i Oslo eller 5000 stemmer i hele landet.
 • Partier som er registrert i Partiregisteret etter forrige stortingsvalg.

De som skriver under skal være styremedlemmer i partiets lokalavdeling i Oslo.

Ved valg til bydelsutvalg er det tilstrekkelig at listeforslaget er underskrevet av to av styremedlemmene i lokallaget i bydelen. Hvis partiet ikke har lokallag i bydelen må listeforslaget underskrives av to styremedlemmer i partiets lokalavdeling i Oslo.  

Styremedlemmene som har skrevet under på listeforslaget er listeforslagets tillitsvalgte og vararepresentant. Disse skal ha myndighet til å forhandle med valgstyret om endringer på listeforslaget.

Partier/grupper som trenger 300 underskrifter til kommunestyrevalget / 15 underskrifter til valg til bydelsutvalg:

 • Partier/grupper som ikke står i Partiregisteret.
 • Partier/grupper som fikk færre enn 500 stemmer i Oslo eller 5000 stemmer totalt i hele landet ved forrige stortingsvalg.

Alle som skriver under på listeforslaget til kommunestyrevalget må ha stemmerett i Oslo kommune. Alle som skriver under på listeforslag til valg til bydelsutvalg må ha stemmerett i bydelen listen stilles i.

Blant de som har skrevet under på listeforslaget må det komme tydelig frem hvem som er tillitsvalgt og vararepresentant. Disse skal ha myndighet til å forhandle med valgstyret om endringer på listeforslaget.

Slik fyller du ut vedlegget

Dette må vedlegget inneholde:

 • kandidatenes navn og fødselsdato (6 siffer).
 • fødselsdato og bostedsadresse til de som har skrevet under på forslaget.
 • erklæring fra kandidater som ikke er folkeregistrert i kommunen eller bydelen når listeforslaget leveres på at de vil ha riktig folkeregistrert adresse på valgdagen.
 • Kontaktinformasjon til tillitsvalgte for listeforslaget.

Hvem kan velges til kommunestyret og bydelsutvalgene?

Hvem som kan velges til kommunestyret står i valglovens § 3-3.

Valgbarheten ved valg til bydelsutvalg er begrenset til kun å omfatte personer som er folkeregistrert i bydelen det gjelder. Ellers er reglene like som ved kommunestyrevalg.

Aktuelle lover og vedtak

Krav til listeforslag står i valglovens kapittel 6

Retten til å kreve fritak fra valg står i valglovens kapittel 3 § 4 (1)

Regler for valgbarhet til valg til bydelsutvalg ble vedtatt av bystyret i møte 3. mai 2006 i sak 144