Hva stemmer du til ved kommunestyrevalg og valg til bydelsutvalg?

Ved å stemme til kommunestyrevalget er du med på å bestemme hvem som skal styre byen de neste fire årene. Ved å stemme til valg til bydelsutvalg er du med på å bestemme hvem som skal styre den bydelen du bor i.

Bilde av bystyresalen
Bilde: Sturlason/Oslo kommune

Valget avgjør hvem som skal styre Oslo de neste fire årene

I år er det kommunestyrevalg og valg til bydelsutvalg i Oslo. Vi skal velge 59 representanter til Oslo bystyre og 15 representanter til hvert av de 15 bydelsutvalgene i Oslo. Disse folkevalgte skal representere oss innbyggere og ta beslutninger på våre vegne.

Lokaldemokratiet i Norge gir kommunene visse faste oppgaver. Tanken bak dette er at de som bor i en kommune kjenner de lokale forholdene best, og vet best hvordan de bør løses. Kommunen har ansvar for viktige velferdstjenester som skole, helsestasjon og eldreomsorg, og kulturtilbud som bibliotek og fritidsklubb. I tillegg har kommunen blant annet ansvar for vann, søppel, og lokale veier og miljøtiltak. En annen viktig oppgave er å bestemme hva ulike områder i kommunen skal brukes til, for eksempel om det skal opprettes en park eller bygges nye boliger.

Ved å stemme er du med på å påvirke hvordan disse oppgavene blir gjort i Oslo. Partiene/gruppene som får flest stemmer i valget får størst innflytelse, og bedre muligheter til å få gjennomslag for sin politikk. Gjennom å stemme på politikere som deler dine meninger og ønsker, er du med på å påvirke hvordan byen og lokalmiljøet ditt skal være.

Bystyret er Oslos kommunestyre

Bystyret er Oslo kommunes øverste politiske myndighet, og består av 59 folkevalgte fra ulike politiske partier og grupper. Bystyret bestemmer hovedlinjene i hvordan byen utvikles. Det er bystyret som hvert år vedtar budsjettet til kommunen og dermed bestemmer hvordan pengene til kommunen skal fordeles.

15 bydeler, 15 bydelsutvalg

Bydelsutvalget er bydelens folkevalgte organ og øverste politiske ledelse, og består av 15 representanter. Bydelsutvalget har fått delegert ansvar for noen av kommunens oppgaver, blant annet innen helse- og sosialomsorg, barnevern og barnehager. Bydelene får hvert år et budsjett av bystyret, og bydelsutvalget bestemmer hvordan pengene skal fordeles på tjenesteområdene de har ansvar for. De har også ansvar for at bydelen holder seg innenfor budsjettet.

… men hva med byrådet?

Oslo har også et byråd som består av politikere. Mens bystyret bestemmer hovedlinjene for hvordan byen utvikles, leder byrådet administrasjonen og har ansvar for tjenestene kommunen leverer til innbyggerne fra dag til dag.

Byrådet velges ikke direkte av innbyggerne, men hvilke partier/grupper som har flertall i bystyret bestemmer hvem som danner byråd.

De fleste sakene bystyret jobber med kommer fra byrådet, og byrådet har ansvar for å gjennomføre det bystyret vedtar. For eksempel kan byrådet foreslå å bygge en ny skole. Hvis forslaget får flertall i bystyret er det byrådet som sørger for at skolen bygges og tas i bruk.

Byrådet står ansvarlig overfor bystyret, og er avhengig av bystyrets tillit. Dette forholdet mellom bystyre og byråd kalles parlamentarisme, og ligner forholdet mellom Stortinget og regjeringen i Norge.

Relevante lenker