Planstrategi for Oslo 2020–2023

Planstrategien viser hvilke planer kommunen har behov for og vil prioritere framover.

Hvert fjerde år, innen ett år etter at et nytt bystyre er valgt, skal kommunen utarbeide en planstrategi. Det innebærer å gjennomgå alle sentrale planer som er gjeldende, og vurdere hvilke nye plan- og utredningsbehov kommunen har, sett i lys av ny politikk og utfordringer vi står overfor som kommune og bysamfunn.

Planer er et viktig virkemiddel for operasjonalisering av politikk, og skal gi grunnlag for beslutninger og gjennomføring.

Vedtatt planstrategi

Planstrategi for Oslo kommune 2020-2023 ble vedtatt av bystyret 18. november 2020.

Planstrategi for Oslo (PDF 0,9MB)

Slik var høringprosessen

Byrådets utkast til planstrategi

Byrådets utkast til planstrategi for Oslo 2020–2023 ble sendt på offentlig høring våren 2020. Frist for å komme med innspill var 1. juli.

Høringsinnspill

Totalt kom det inn 63 høringsinnspill til kommunen.

En god del av innspillene var direkte relevante for planstrategien, og det er gjort justeringer i planstrategien for å ta hensyn til innspillene. Enkelte temaer og omtaler er justert, og enkelte nye forslag til planer er tatt inn i planstrategien som følge av innspillene som kom.

Hovedtyngden av innspillene er likevel mest relevante for det videre planarbeidet. Disse innspillene vil kommunen ta med seg i de videre planprosessene. Enkelte innspill er kommentarer til kommunens generelle arbeid, og er formidlet til rett faginstans.

Alle høringsinnspill: