Kommuneplan

Planstrategi for Oslo 2020–2023

Byrådets utkast til planstrategi for Oslo 2020–2023 ble sendt på offentlig høring våren 2020. Planstrategien skal etter planen behandles av bystyret oktober 2020.

 

Hvert fjerde år, innen ett år etter at et nytt bystyre er valgt, skal kommunen utarbeide en planstrategi. Det innebærer å gjennomgå alle sentrale planer som er gjeldende, og vurdere hvilke nye plan- og utredningsbehov kommunen har, sett i lys av ny politikk og utfordringer vi står overfor som kommune og bysamfunn.

Planer er et viktig virkemiddel for operasjonalisering av politikk, og skal gi grunnlag for beslutninger og gjennomføring. Planstrategien viser hvilke planer kommunen har behov for og vil prioritere de neste fire årene.

Høringsutkast

Byrådets utkast til planstrategi for Oslo 2020–2023 ble sendt på offentlig høring våren 2020. Frist for å komme med innspill var 1. juli.

Planstrategi 2020–2023 omtaler:

  • De viktigste utfordringene Oslo står overfor som kommune og bysamfunn de neste årene
  • Nye plangrep og kunnskapsbehov for inneværende bystyreperiode, som skal bidra til ønsket utvikling

Planene som omtales er sentrale planer vedtatt av byrådet eller bystyret. Virksomhetsinterne eller bydelsvise planer omtales ikke.

Utkast til planstrategi (PDF 0,9MB)

Se oversikt over gjeldende planer

 

Planstrategien er retningsgivende for kommunens planlegging. Den har ingen direkte rettsvirkning for kommunens innbyggere.

Hva skjer etter høringen?

Alle høringsinnspill som kom inn er vurdert.

En god del av innspillene var direkte relevante for planstrategien, og det er gjort justeringer i planstrategien for å ta hensyn til innspillene. Enkelte temaer og omtaler er justert, og enkelte nye forslag til planer er tatt inn i planstrategien som følge av innspillene som kom.

Hovedtyngden av innspillene er likevel mest relevante for det videre planarbeidet. Disse innspillene vil kommunen ta med seg i de videre planprosessene. Enkelte innspill er kommentarer til kommunens generelle arbeid, og er formidlet til rett faginstans. 

Planstrategien skal etter planen behandles av bystyret i oktober 2020.

Høringsinnspill