Kommuneplan

Planstrategi for Oslo 2020–2023

Byrådets utkast til planstrategi for Oslo 2020–2023 er på offentlig høring. Frist for å komme med innspill er 1. juli 2020.

 

Hvert fjerde år, innen ett år etter at et nytt bystyre er valgt, skal kommunen utarbeide en planstrategi.

Det innebærer å gjennomgå alle sentrale planer som er gjeldende, og vurdere hvilke nye plan- og utredningsbehov kommunen har, sett i lys av ny politikk og utfordringer vi står overfor som kommune og bysamfunn.

Planer er et viktig virkemiddel for operasjonalisering av politikk, og skal gi grunnlag for beslutninger og gjennomføring. Planstrategien viser hvilke planer kommunen har behov for og vil prioritere de neste fire årene.

Høringsutkast

Planstrategi 2020–2023 omtaler:

  • De viktigste utfordringene Oslo står overfor som kommune og bysamfunn de neste årene
  • Nye plangrep og kunnskapsbehov for inneværende bystyreperiode, som skal bidra til ønsket utvikling

Planene som omtales er sentrale planer vedtatt av byrådet eller bystyret. Virksomhetsinterne eller bydelsvise planer omtales ikke.

Utkast til planstrategi (PDF 0,9MB)

Se oversikt over gjeldende planer

 

Planstrategien er retningsgivende for kommunens planlegging. Den har ingen direkte rettsvirkning for kommunens innbyggere.

Leseeksemplarer er tilgjengelige i resepsjonen på Oslo Rådhus.

Hva ønsker vi innspill om?

Oslo kommune ønsker særlig innspill knyttet til følgende temaer:

  • De viktigste utfordringer og muligheter for Oslo de neste årene: Er det andre viktige momenter enn beskrevet i utkastet som bør inkluderes?
  • Sentrale planer som skal utarbeides i løpet av de neste fire årene, og kommunens kunnskapsbehov: Er det andre sentrale plan- eller kunnskapsbehov som bør inkluderes?

Planstrategien omtaler også rammer for planleggingen i kommunen, det vil si ulike forhold som kommunen må forholde seg til i planleggingen. Det er mulig å gi innspill også til disse delene av dokumentet, men i hovedsak ønsker vi innspill på kapittel 5 som omtaler utfordringer og planbehov innenfor ulike samfunnsområder.

Når man gir innspill, er det viktig å huske på at planstrategien er et overordnet dokument som beskriver hovedutfordringer for byen. Dokumentet går ikke i detalj på de ulike temaområdene.

Hvordan komme med innspill?

Høringen er åpen for alle.

Høringsinnspill sendes til postmottak@byr.oslo.kommune.no innen 1. juli 2020. Uttalelser merkes «Høringssvar planstrategi».   

Alle høringsinnspill blir offentligjort i kommunens postjournal. 

Hva skjer etter høringen?

Innspillene blir vurdert av fagmiljøene og tas med i det videre arbeidet.

Planstrategien skal etter planen behandles i bystyret i oktober 2020.